PL EN


2015 | 57 | 1 | 61-76
Article title

Miejsce i rola kultury religijnej w państwie oraz jego polityce

Content
Title variants
EN
The place and role of religious culture in state and politics
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Rola i miejsce kultury religijnej w państwie i jego polityce uwarunkowana jest charakterem mentalnościowym danego społeczeństwa. Bez względu na zróżnicowanie kulturowe, wszystkie społeczeństwa łączy jedno wrodzone prawo moralne, które dla kultury religijnej pojęciowo utożsamia się z sumieniem człowieka. Wewnętrzne prawo moralne wyznacza granice kultury religijnej, której żaden system państwowości nie ma prawa naruszać, ani dezawuować. Wpływ kultury religijnej na uprawianą politykę najbardziej widoczny jest w kondycji moralno-duchowej danego społeczeństwa. Każda kultura, która nie wychowuje w człowieku prawdziwego człowieczeństwa staje się antykulturą. Zamiast „inkulturacji” chrześcijaństwa, należy rozwijać chrystianizację kultury, która pomaga człowiekowi w życiu zgodnym z jego wewnętrznym i wrodzonym systemem wartości moralnych. Lojalność polityczna nie może wymagać od człowieka wyrzeczenia się swoich przekonań wynikających z jego religijnej mentalności kulturowej. Semantycznie i istotowo każda kultura jest w głębi rzeczy kulturą religijną.
The role and place of religious culture in state and politics is conditioned by the nature of mentality in a concrete society. Regardless of cultural diversity, all societies are connected by one inborn moral law, which for the religious culture is conceptually identified with the conscience of man. Internal moral law sets the boundaries of religious culture, which no state system has a right to violate or disavow. The influence of religious culture on politics in practice is most visible in the moral and spiritual condition of a society. A culture that does not instil in a man a true humanity becomes an anticulture. Instead of “inculturation” of Christianity, Christianization of culture should be developed, which helps man in life according to his internal and inborn moral value system. Political loyalty can not require from a person to give up his beliefs stemming from his religious cultural mentality. Semantically and essentially every culture is in its deep dimension a religious culture.
Year
Volume
57
Issue
1
Pages
61-76
Physical description
Contributors
References
 • Cyryl Patriarcha, Wolność i odpowiedzialność. W poszukiwaniu harmonii, Białystok 2010.
 • Paisjusz Hagioryta Starzec, Z bólem i miłością o współczesnym człowieku, Słowa, T. 1, Saki 2010.
 • Pańkowski J., Duchowość w prawosławiu, [w:] Przegląd Religioznawczy, 2/244, 2012.
 • Sacharow S. archim, Święty Sylwan z Góry Atos, Białystok 2007.
 • Зоркальцев В.И., Духовное единение, Москва 2003.
 • Иларион (Алфеев) aрхиеп. Волоколамский, Патриарх Кирилл: жизнь и миросозерцание, Москва 2009.
 • Осипов А.И., Православное понимание смысла жизни, Киев 2001.
 • Осипов А.И., Путь разума в поисках истины, Москва 2002.
 • Фиолетов Н.Н., Очерки христианской апологетики, Клин 2007.
 • Γιούλτση Β.Τ., Κοινωνιολογία της θρησκείας, Θεσσαλονίκη 1996.
 • Φαράντου Μ.Λ., Δογματικά και Ηθικά, t. I, Αθήναι 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da1384b6-e742-4e9d-b22f-a3d3057086b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.