PL EN


2019 | 14 | 69-79
Article title

Znaczenie uniwersytetów dziecięcych w kształtowaniu kompetencji cyfrowych dzieci

Content
Title variants
EN
The importance of children's universities in shaping the digital competence of children
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany cywilizacyjne związane z rozwojem technologii informatyczno-komunikacyjnych wymagają wykształcenia w społeczeństwie nowych kompetencji decydujących o jakości życia. Kwestia ta dotyczy szczególnie najmłodszych obywateli, którzy muszą potrafić odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości. Ważną rolę w edukacji dla przyszłości spełniają uniwersytety dziecięce. Przykładem są działania podejmowane na Uniwersytecie Dziecięcym Wyższej Szkoły Huma-nitas w Sosnowcu. Ich głównym celem, rozbudzania ciekawości poznawczej różnymi dziedzinami nauki, jest kształtowanie u dzieci kompetencji cyfrowych.
EN
Civilization changes related to the development of information and communication technolo-gies require the education of new competences in the society that determine the quality of life. This is sueconcerns especially the young est citizens who have to be able to findtheir place in digitalreality. The children's universities play an important role in education for the future. An example is the activities undertaken at the Children's University of the Humanitas Higher School in Sosnowiec. Theirmaingoal, apart from raising interest in various fields of science, is the devel-opment of digital competences in children.
Year
Volume
14
Pages
69-79
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Wyższa Szkoła Humanitas
References
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008.
 • Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 2003.
 • Gardner H., Frames of mind, The Theory of Multiple Intelligences, Wyd. Fontana Press, Londyn 1993.
 • Gardner H., Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Wyd. Media Rodzina of Poznań, Poznań 2002.
 • Krzysztofek K., Wstęp do pracy Charlesa Jonschera „Życie okablowane”, Warszawa 2001.
 • Morańska D., E-competences as a condition of the development of informationsociety [in:] Forum Scientiae Oeconomia, ed. M. Orłowska, Vol. 4, Special Issue No. 2.
 • Morańska D., The role of children'suniversities in developing keycompetences and universalskills of children and teenagers, “e-mentor” 2018, nr 4 (76).
 • Pyżalski J., Zdrodowska A., Tomczyk Ł., Abramczuk K., Polskie badania EU Kids, Wydawnic-two Naukowe UAM, Poznań 2018.
 • Tanaś M., Nastolatki 3.0, NASK 2017.
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (PE-CONS 3650/1/06) Bruksela.
 • Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r.w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da159098-ab84-4ed3-91b2-ab1ea6126ae7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.