PL EN


2015 | 6 | 4 | 53-66
Article title

Projekt ICS – kulturoznawstwo zintegrowane. Rozważania wstępne

Authors
Title variants
EN
ICS Project — Integrated Cultural Studies: Preliminary Considerations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poddaję krytyce rozwiązania metodologiczne przyjmowane w humanistyce oraz kulturoznawstwie (naukach o kulturze), a także komentuję ewentualne ujęcia całościowe, które miałyby być tworzone na ich gruncie. Rozwiązanie wielu opisanych w artykule trudności teoretycznych widzę w integracji nauk o kulturze, co nazywam kulturoznawstwem zintegrowanym (ang. Integrated Cultural Studies, w skrócie ICS). Projekt ICS ma łączyć elementy różnych dyscyplin wiedzy, umożliwiając sformułowanie spójnej reprezentacji wiedzy (teorii całościowej). Zakładam, że uzyskana w ten sposób wiedza powinna być całościowa (skonsolidowana, zintegrowana) i wolna od niejasności czy sprzeczności. W artykule próbuję także podjąć dyskusję nad sposobami osiągnięcia rygoru poznawczego kulturoznawstwa.
EN
In the article, I discuss theoretical problems of Polish Cultural Studies regarding methodology, methods of data collection and procedures of hypothesis formulation. I propose to undertake a discussion of possibilities for its integration. Establishing the framework for Integrated Cultural Studies Project (ICS Project) could result in comprehensible methodology. The well-structured methodological approach towards cognition of cultural phenomena would eliminate freedom of cognition that leads towards eclecticism. Furthermore, ICS Project theoretically would allow the rational formulation premises together with the elimination of latitude approach towards issues of cognition.
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
53-66
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo- Wschodniej, Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • Antropologia Integralna. W kręgu myśli filozoficzno-kulturoznawczej Krzysztofa J. Broziego. Red. Bogumiła Truchlińska, Andrzej Radomski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej 2008.
 • Barthes Roland: Image-Music-Text. Przeł. Stephen Heath. Londyn: Hill and Wang 1977.
 • Bednarek Antoni: O „a więc” rozważania semantyczne. „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska XXXIX. Nauki Humanistyczno-Społeczne”. Zeszyt 174. Toruń 1987 s. 3-26.
 • Bednarek Stefan: Kultura jako przedmiot poznania. O statusie Kulturoznawstwa jako odrębnej dyscypliny naukowej. W: O naturze i kulturze. Red. Jan Mozrzymas. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005, s. 11–17.
 • Bennington Geoffrey: ‘Inter’. W: Post-Theory: New Directions in Criticism. Red. Martin McQuillan, Graeme Macdonald, Robin Purves, Stephen Thomson. Edinburgh: Edinburgh University Press 1999 s. 103-119.
 • Bocking Stephen: Science without Boundaries: Interdisciplinarity in Research, Society, and Politics. „Global Environmental Politics” 13:2013 No. 2, s. 154-159.
 • Bonecki Mateusz: «Sensemaking» – wiedza i kultura organizacji w świetle humanistyki zintegrowanej. „Filo-Sofija” 2012/2013 nr 18 s. 49-69.
 • Bonecki Mateusz: Jerzy Kmita – Interpetacja humanistyczna i społeczno-regulacyjna koncepcja kultury. „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna”. 1:2012 nr 2 s. 178-198.
 • Boroch Robert: Formalna Analiza Konceptualna (FCA) w badaniach kulturoznawczych — model analizy obiektu N: prowincjonalizm. W: Prowincjonalizm w kulturze europejskiej. Red. Bożena Płonka–Syroka, Kaja Marchel. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum 2010 s. 21-46.
 • Boroch Robert: Kultura w systematyce Alfreda L. Kroebera i Clyde’a Kluckhohna. Warszawa: BEL Studio 2013.
 • Creswell John: Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Przeł. Joanna Gilewicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013, s. 31-36.
 • Fisher Donald: Fundamental development of the social sciences: Rockefeller philanthropy and the United States social science research council. Ann Arbor: University of Michigan Press 1993.
 • Frank Roberta: Interdisciplinary: The First Half Century. „Items” 1988 No. 40 s. 140-151, http://www.units.muohio.edu/aisorg/pubs/issues/6_frank.pdf (dostęp 29.01.2015).
 • Gauch Hugh G.: Scientific Method in Brief. Cambridge: Cambridge University Press 2012.
 • Głażewska Ewa: Krzysztof Jarosław Brozi jako popularyzator antropologii kulturowej, W: Antropologia integralna. W kręgu myśli filozoficzno-kulturoznawczej Krzysztofa J. Broziego. Red. Bogumiła Truchlińska, Andrzej Radomski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2008 s. 43-52.
 • Golka Marian.: Socjologia kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007.
 • Grobler Adam: Metodologia nauk., Kraków: Aureus, Znak 2006.
 • Kmita Jerzy: Konieczne serio ironisty. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2007.
 • Kroeber Alfred L., Kluckhohn Clyde: Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions. Assistance of Wayne Untereiner, appendings by Alfred G. Meyer. Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology. Harvard University. Vol. XLVII. No. 1. Cambridge, MA 1952.
 • Kulturo-znawstwo. Dyscyplina bez dyscypliny?. Red. Wojciech J. Burszta, Michał Januszkiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica” 2010.
 • Majkrzak Henryk SCJ: Antropologia integralna w Sumie Teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Kraków: Wydawnictwo „Spes” 2011.
 • Mencwel Andrzej: O pojęciu kultury. „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2007 nr 1 s. 71-79.
 • Monaghan John, Just Peter,: Social and Cultural Anthropology: A Very Short Introduction. Kindle Edition 2000, Oxford Paperbacks.
 • Moran Joe: Interdisciplinarity. Londyn: Routledge 2010.
 • Oliver Adam: Perspectives on the importance of interdisciplinarity. „Health economics, Policy, and Law” 8:2013 No. 3, s. 385-386.
 • Przedmiot i funkcje teorii kultury. Materiały konferencji naukowej. Red. Stanisław Pietraszko. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1982.
 • Radomski Andrzej: Antropologia jako nauka. Krzysztofa Jarosława Broziego koncepcja standardu kulturowego w badaniach kulturoznawczych. W: Antropologia Integralna. W kręgu myśli filozoficzno-kulturoznawczej Krzysztofa J. Broziego. Red. Bogumiła Truchlińska, Andrzej Radomski. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2008 s. 53–65.
 • Repko Allen F.: Interdisciplinary Research: Process and Theory. Los Angeles: SAGE Publication 2012.
 • Repko Allen F., Newell William H., Szostak Rick: Case Studies in Interdisciplinary Research. Thousand Oaks: SAGE Publications 2012.
 • Rokicki Jarosław: Kulturoznawstwo jako wiedza: przedmiot, metoda, instytucje. W: Tożsamość kulturoznawstwa. Red. Andrzej Pankowicz, Jarosław Rokicki, Paweł Plichta. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008 s. 25–33.
 • Sójka Jacek: Kulturoznawstwo. Od znawstwa do dyscypliny naukowej, „Nauka” 2005 nr 4 s. 97-116.
 • Thompson Klein Julie: Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice. Detroit: Wayne State University Press 1990.
 • Transdisciplinarity. Theory and Practice. Red. Basarab Nicolescu. Nowy Jork: Hampton Press 2008.
 • Zachariasz Andrzej L.: Kultura. Jej status i poznanie. Wprowadzenie do relatystycznej teorii kultury. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da332cd5-84f9-464c-9586-a824b2d08297
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.