PL EN


2015 | 3 | 41-56
Article title

Rola i miejsce duchowości wśród uczestników Diecezjalnego Spotkania Młodych w Skrzatuszu

Content
Title variants
EN
The role and place of spirituality among the participants of the Diocesan Meeting of the Young in Skrzatusz
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest dostrzeżenie cech duchowości i religijności młodego pokolenia katolików uczestniczących w spotkaniach młodzieży w Skrzatuszu. Niniejsze badanie jest próbą wyjścia naprzeciw szerszym analizom, które za cel obierają sobie udzielenie odpowiedzi na pytanie postawione przez Janusza Mariańskiego: Czy w społeczeństwie polskim rosnące siły sekularyzacyjne i pogłębiający się sceptycyzm są neutralizowane przez trendy przeciwne, w postaci sił ewangelizacyjnych Kościoła katolickiego. Metodami badań własnych były wywiady kwestionariuszowe i pogłębione wywiady indywidualne, a także obserwacja uczestnicząca.
EN
The aim of this study is to notice the characteristics of spirituality and religiousness of the young generation of Catholics who participate in the diocesan meetings of the youth in Skrzatusz. This sociological research is an attempt to meet the broader analysis that aim at achieving the answer to the question posed by Janusz Mariański whether the growing secularizing forces and deepening scepticism in the Polish society are neutralized by opposing trends as the forces of new evangelization of the Catholic Church. There were own research methods such as interviews questionnaire, in-depth individual interviews and participant observation.
Year
Volume
3
Pages
41-56
Physical description
Contributors
 • Instytut Socjologii UAM Poznań
References
 • Baniak J., Między ateizmem a pozorną religijnością. Polscy katolicy niewierzący lecz praktykujący religijnie. Studium socjologiczne., w: Religijność i duchowość – dawne nowe formy, red. M. Libiszowska-Żóltkowska, S. Grotowska, Kraków 2010, s. 184-205.
 • Berger P.L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, Warszawa 2010.
 • Blalock H.M., Statystyka dla socjologów, Warszawa 1977.
 • Libiszowska-Żółtkowska M., Od religijności tradycyjnej do duchowości indywidualnej. Z biografii studentów, w: Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, S. Grotowska, Kraków 2010, s. 167-183.
 • Mariański J., Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Warszawa 2010.
 • Mariański J., Religijność poza Kościołem – próba socjologicznego opisu zjawiska, w: Kultury religijne. Perspektywy socjologiczne, red. A. Wójtowicz, Warszawa 2005.
 • Mariański J., Sekularyzacja-desekularyzacja-nowa duchowość. Studium socjologiczne, Kraków 2013.
 • Piwowarski W., Religijność miejska w rejonie uprzemysłowionym. Studium socjologiczne. Warszawa 1977.
 • Stark R., Glock Ch.Y., Religia, kultura, społeczeństwo, w: Socjologia religii. Antologia tekstów, W. Piwowarski (wybór i wprowadzenie), Kraków 2007.
 • Szauer R., Wpływ stylu życia na religijność młodzieży, w: Religia i Kościół w świadomości katolików świeckich w Polsce i w Niemczech. Kontynuacja czy zmiana nastawienia?, red. J. Baniak, Poznań 2013, s. 89-106.
 • Whiteley C.H., The cognitive factor in religious experience. w: Religious language and the problem of religious knowledge, red. R.E. Santoni, London 1973.
 • Zaręba S., Zróżnicowanie religijności i jego korelaty. Przykład polskiej młodzieży, w: Socjologia życia religijnego w Polsce, Warszawa 2009, s. 316-339.
 • Zaręba S., W kierunku jakiej religijności. Studia nad katolicyzmem polskiej młodzieży, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da37f37b-c489-4d17-bfe0-6cb539784b67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.