PL EN


2014 | 62 | 6: Językoznawstwo | 059-073
Article title

Językowy wymiar mediatyzacji rzeczywistości

Title variants
Linguistic Dimension of Reality Mediatisation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Intensywny rozwój mediów masowych nie pozostaje bez wpływu zarówno na współczesną komunikację językową Polaków, jak i na system polszczyzny. Wpływ ten jest rozpatrywany przez lingwistów na wielu płaszczyznach i w różnych ujęciach, ale szczególnie dużo miejsca wciąż poświęca się znamionom komunikacji w Internecie. W prezentowanym artykule problematyka zależności przemian językowych uwarunkowanych mediatyzacją życia społeczno-kulturalnego dotyczy modyfikacji semantycznych oraz słowotwórczych. Rozważana jest m.in. kwestia zmiany statusu normatywnego połączeń uznawanych dotychczas za pleonazmy: rzeczywistość realna i fakt autentyczny, które w realiach mediatyzacji stają się jednostkami opozycyjnymi wobec nowych pojęć, takich jak rzeczywistość wirtualna czy fakt medialny. Przedmiotem omówienia jest również niemal reprezentatywny dla ery mediatyzacji neologizm prawdoid, który wyrażą specyfikę przekazów typowych dla dziennikarstwa tabloidowego.
EN
The intensive mass media development, typical of the 21st century, has a significant influence both on contemporary language communication and the Polish language system. This influence is discussed by linguists at many levels and from different perspectives. Yet, the attributes of the Internet communication are subject to the most extensive debate. This article focuses mainly on the issue of language change as conditioned by the mediatisation of the socio-cultural life. Language change as discussed hereby concerns transformations in the field of semantics and word-formation. Problems addressed in the article include, among others the issue of changes in the normative status of the connections hitherto considered as pleonasms, e.g. real reality and authentic fact. In the context of mediatisation, such pleonastic expressions function in oppositional to such new concepts as virtual reality or media fact. Furthermore, the article discusses a neologism which is virtually an icon of the mediatisation era, namely “prawdoid” [truthoid] that expresses the specificity of messages typical of tabloid journalism.
References
 • Bauer Z.: Polskie fora internetowe. Przykład „mowy nienawiści” czy „mowy agresji”?, w: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, red. M. Fliciak, G. Ptaszek, Warszawa 2009, s. 46-59.
 • Bugajski M.: O niektórych problemach komunikacji językowej w Internecie, w: Język@multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław 2005, s. 422-429.
 • Goban-Klas T.: Media i medioznawstwo, w: Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Bielsko-Biała 2007, s. 9-20.
 • Indeks a tergo do Słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, oprac. R. Grzegorczykowa, J. Puzynina, Warszawa 1973.
 • Indeks a tergo do Uniwersalnego słownika języka polskiego, oprac. M. Bańko, D. Komosińska, A. Stankiewicz, Warszawa 2003.
 • Jadacka H.: Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.
 • Janicki M.: Prawdoidy z tabloidów, „Polityka” 2012, nr 14, s. 23-25.
 • Język w mediach. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2012.
 • Karwat M.: Medialna mitologia faktów, w: Współczesne oblicza mediów, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2005, s. 44-69.
 • Leksykon public relations, red. J. Olędzki, D. Tworzydło, Rzeszów 2009.
 • Markowski A.: Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadania leksykalne, Warszawa 2005.
 • Matuszczyk B., Smoleń-Wawrzusiszyn M.: O semantyczno-pragmatycznej wartości leksemu prawdziwy w języku polskim, w: Wokół słów i znaczeń III. Z zagadnień leksykalno-semantycznych, red. B. Milewska, S. Rzedzicka, Gdańsk 2009, s. 301-308.
 • Milewska B.: Prawda – prawdziwa prawda – najprawdziwsza prawda, „Język Polski” 88(2008), z. 3, s. 192-199.
 • Piekot T.: Słowo w kulturze multimediów, w: Język@multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław 2005, s. 285-295.
 • Skworz A.: Etyka kontra praktyka, w: Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010, s. 757-767.
 • Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.
 • Skowronek B.: Mediolingwistyka: wprowadzenie, Kraków 2013.
 • Smoleń-Wawrzusiszyn M.: Agresja językowa w komentarzach internetowych, w: Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, red. K. Wojtczuk, V. Machnicka, Siedlce 2006, s. 233-241.
 • Taras B.: Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne, Rzeszów 2013.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. I-IV, Warszawa 2003.
 • Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da39a04a-d283-4678-8b9c-32cb6b9120ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.