PL EN


Journal
2013 | 2 | 273-293
Article title

Drugi synod diecezji siedleckiej. Wybrane zagadnienia prawne i kanoniczne

Content
Title variants
EN
The Second Synod of the Diocese of Siedlce. Selected Legal and Canonical Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest wydarzenie II Synodu Diecezji Siedleckiej. Artykuł podzielono na sześć podrozdziałów. We wprowadzeniu przypomniano dwie nieudane próby (1972 i 1989) przeprowadzenia synodu diecezjalnego przez biskupa Jana Mazura. W dalszej części pojawiły się rozważania ogólnie dotyczące synodów, definicja kodeksowa tego pojęcia oraz krótkie tło historyczne instytucji synodów (przed Soborem Trydenckim, według KPK/1917, postanowienia Vaticanum Secundum i KPK/1983). W trzeciej części autor zanalizował organizację i statuty I synodu podlaskiego (siedleckiego) przeprowadzonego w 1923 roku przez biskupa Henryka Przeździeckiego. Czwartą część artykułu poświęcono przygotowaniom do II synodu w okresie od roku 2002 (objęcie diecezji przez biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego) do 2010. Zasadnicze uwagi znalazły się w piątej części artykułu: regulamin, założenia, cele i struktura (komisje i podkomisje synodalne) oraz sposób pracy synodu.
EN
The present article tackles the event of the second Synod of the Siedlce Diocese. This article is divided into six sections. The introduction reminds of two failed attempts (1972 and 1989) to carry out a diocesan synod by Bishop John Mazur. In the following part, there emerged general considerations concerning synods, the Codex definition of the concept as well as a brief historical background of the institution of synods (before the Council of Trent, by Code of Canon Law/1917, the provisions of Vatican II and Code of Canon Law/1983). In the third part, the author analysed the organization and the statutes of the first Synod of Podlasie (Siedlce), conducted in 1923 by Bishop Henryk Przeździecki. The fourth part of the article was devoted to preparations for the Second Synod of the period from 2002 (the Diocese was assumed by Bishop Zbigniew Kiernikowski) till 2010. The most vital remarks are included in the fifth part of the article: the rules, goals, objectives and structure (the Synod’s committees and subcommittees) and also the work method during the Synod.
Journal
Year
Issue
2
Pages
273-293
Physical description
Dates
published
2013-12-31
Contributors
References
 • „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, t. 45, nr 5, 1976
 • „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, t. 5, nr 4-5, 1923
 • „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, t. 58, nr 11, 1989
 • Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Caerimoniale Episcoporum, Vaticana 1984
 • Congregatio pro Episcopis, Congregatio pro Gentium Evangelizatione, De synodis dioecesanis agendis instructio, „Acta Apostolicae Sedis” (AAS), t. 89, 1999
 • E. Sztafrowski, Instytucja synodu diecezjalnego przed Soborem Watykańskim drugim, „Prawo Kanoniczne”, t. 31, nr 3-4, 1988
 • J. Wroceński, Rola i zadania prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego, Warszawa 1998
 • K. Mazur, Kościoły i związki wyznaniowe w Siedleckim, Siedlce 1996
 • List pasterski biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, ordynariusza diecezji siedleckiej, do kapłanów i wiernych świeckich. Posłuszeństwo Ewangelii – Eucharystia, Siedlce 2002
 • M. Sitarz, Synod diecezjalny, [w:] J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, Poznań 2005
 • P. Sawczuk, Inicjatywy synodalne biskupa Jana Mazura, „Biuletyn nr 1 II Synodu Diecezji Siedleckiej”, Siedlce 2013
 • T. Rozkrut, Synod diecezjalny w Kościele, Tarnów 2002
 • W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. IX, Warszawa 1975
 • W. Wójcik, Początki instytucji prawa kanonicznego na Zachodzie w uchwałach synodów państwa Merowingów, „Prawo Kanoniczne”, t. 32, nr 1-2, 1989
 • W. Wójcik, Synod diecezjalny w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego, „Prawo Kanoniczne”, t. 29, nr 1-2, 1986
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da39fddd-e062-4f3b-942b-6a0536c17246
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.