PL EN


2016 | VIII | 85-96
Article title

ORGANIZACJA I PRZEBIEG WYBORÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ PIERWSZYCH KONSTYTUCYJNYCH WŁADZ MIASTA LUBLINA W 1792 ROKU

Content
Title variants
ORGANIZATION AND CONDUCT OF THE ELECTION AND ACTIVITIES OF THE FIRST CONSTITUTIONAL MUNICIPALITY OF LUBLIN IN 1792
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Resolutions adopted at the proceedings of the Sejm Czteroletni, in May and June 1791, fundamentally changed the way of selection and organization of municipalities royal towns. Urban centers differentiated on district divided and undivided. The first split into two districts (up to 1000 residents), three districts (1500 residents) etc. every 500 residents. For others, however they were among all centers, which have a population of 600 residents. After preparing the list of residents in Lublin was a city of two districts. On April 7, Lublin special assembly gathered within their district, which is in the city proper and Podzamcze. Then, on April 14, it held a general assembly of the city. It was attended by representatives of Lublin and Podzamcze selected a week earlier. During the assembly elections were held the mayor, who won the Theodore Francis Gruell. The vice-president it was Krzysztof Korn, while councilors was John Makarowicz, Leon Szaguna, John Piaskowski and James Lewandowski. Selected in accordance with the new regulations magistrate Lublin operated until July 23, 1792, when his work was interrupted due to military activities rolled during the Polish-Russian war. Then in 1793 based on the resolutions of the Sejm of Grodno restored shape the office of the city council and mayor office as established even in the 80s the eighteenth century by the Commission of Good Order.
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Archiwum Państwowe w Lublinie, Księgi miasta Lublina, sygn. 253.
 • „Gazeta Warszawska”z 14V 1791 r., nr 38.
 • Urządzenie wewnętrzne miast wolnych w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim, Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, t. 4, red. J. Woliński i in., Wrocław 1959.
 • Volumina Legum, t. 9, wyd. Akademia Umiejętności, Kraków 1889.
 • Butterwick R., Polska rewolucja a kościół katolicki 1788-1792, Kraków 2012.
 • Gmiterek H., Lublin w stuleciach XVII-XVIII, [w:] Lublin. Dzieje miasta. Tom 1 od VI do końca XVIII wieku, red. R. Szczygieł, H. Gmiterek, P. Dymmel, Lublin 2008.
 • Jakimowicz K., Lublin w dobie egzekucji „prawa o miastach”. Reakcja społeczeństwa i władz miasta oraz okoliczności przeprowadzenia wyborów wydziałowych w sierpniu 1791 roku, „Koło Historii”, 2013, nr 13.
 • Jakimowicz K., Władze Lublina wobec ruchu emancypacyjnego mieszczan w dobie Sejmu Czteroletniego (do 1791 roku), „Koło Historii”, 2015, t. 17.
 • Kalinka W., Sejm Czteroletni, t. 1–2, War¬szawa 1991.
 • Kermisz J., Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej. (1788-1794), t. 1, W czasie Sejmu Wielkiego i wojny polsko-rosyjskiej 1792 oraz pod rządami targowicko-grodzieńskimi, Lublin 1939.
 • Mazurkiewicz J., Okres upadku i reform stanisławowskich, [w:] Historia Lublina w zarysie 1317-1968, red. H. Zins, Lublin 1972.
 • Pawlos-Janusz G., Ustrój władz miejskich w Lublinie w czasach stanisławowskich, „Rocznik Lubel¬ski”, t. 23/24, R. 1981–1982.
 • Rostworowski E., Miasta i mieszczanie w ustroju Trzeciego Maja, [w:] Sejm Czteroletni i jego tradycje, red. J. Kowecki, Warszawa 1991.
 • Smoleński W., Ostatni rok Sejmu Wielkiego, Kraków 1897.
 • Zienkowska K., Sławetni i urodzeni. Ruch polityczny mieszczaństwa w dobie Sejmu Czteroletniego, War¬szawa 1976.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da452a47-4b7f-4a1f-9a0e-20927a0df24f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.