PL EN


2014 | 3(86) | 123-131
Article title

Technologie informacyjno-komunikacyjne w projektach międzynarodowych wpierających rozwój kompetencji cyfrowych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
ICT in international projects supporting the digital competence development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przytaczane w artykule dane świadczą o niskim w porównaniu z innymi krajami UE wskaźniku rozwoju kompetencji cyfrowych Polaków, co w efekcie może prowa-dzić do wykluczenia cyfrowego (zwłaszcza osób dorosłych). Dlatego potrzebne są inicjatywy, działania edukacyjne (choćby w formie realizowanych projektów) ukierunkowane na podniesienie kompetencji tak, by w pełni funkcjonować w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym. Posiadanie wysokich umiejętności informatycznych ułatwia poruszanie się w świecie cyfrowym oraz zwiększa potencjalne korzyści wynikające z postępu technicznego.
EN
A changing world forces the use of ICT in various aspects of social life and everyday including: learning in the workplace, accessing to information and knowledge (including open educational resources). The extensive use of information technology gives opportunities for the use of the ever-changing form of information and ways to use the data. Statistical data cited in the article show still the high level of digital literacy in Poland which may be related to the digital exclusion of citizens. Therefore, the initiatives, educational activities (even the educational EU projects) aimed at improving the competences in order to fully participate in today's information society are highly needed
Year
Issue
Pages
123-131
Physical description
Dates
printed
2014-09-15
Contributors
 • Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki
References
 • Bednarczyk H. (2008), W środowisku naukowym pedagogiki pracy i europejskiej przestrzeni badań i edukacji, Pedagogika Pracy nr 50, s. 98–107.
 • Dietinger Th. (2003), Aspects of E-Learning Environments, Graz University of Technology. Digital Agenda for Europe, http://ec.europa.eu/digital-agenda/ [dostęp: 17.06.2013]
 • English L.M. (ed.) (2008), International Encyclopedia of Adult Education, Palgrave Mac-millan, Hampshire.
 • Europe 2020. Strategy for smart and sustainable growth for a social inclusion, European Commission, Brussels 2010, http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm.
 • Global Report on Adult Learning and Education (2009), UNESCO Institute for Lifelong Learning, Hamburg.
 • Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska agenda cyfrowa. KOM(2010)245, http://ec.europa.eu/digital-agenda/ [dostęp: 10.06.2013]
 • Malewski M. (2002), Edukacja w pojęciowym zgiełku. Próba rekonstrukcji zmieniającej się racjonalności andragogiki, [w:] Edukacja dorosłych w erze globalizmu, E. Wesołowska (red.), Płock, Novum
 • OECD – Word Bank Institute, Korea and the Knowledge Based Economy. Making the Transition. Paris 2000.
 • Religa J., Kacprzak M. (2008), Laboratorium innowacji – przewodnik dobrych praktyk, ITeE – PIB Radom.
 • Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2013 (2013), praca pod redakcją V. Szymanek. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Warszawa.
 • Sysło M.M. (2004), Informatyka i technologia informacyjna w szkole. Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej, Wrocław .
 • Tapscott, D. (1998). Growing Up Digital. The Rise of the Net Generation. New York: McGraw Hill.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da50d8d2-f7b2-45e8-9f72-4886ae27015f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.