PL EN


2012 (R. XI) | 1(43) | 71 - 80
Article title

Pedagogika ulicy naprzeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży

Title variants
Streetwork facing social exclusion of children and youth
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problem wykluczenia społecznego dotyka coraz częściej dzieci i młodzież. Jest on wypadkową działania wielu czynników między innymi: biedy i ubóstwa. Przeciwdziałanie temu problemowi w środowiskach, gdzie kumulują się wielorakie problemy społeczne staje się bardzo trudne. Instytucje powołane do opieki, wychowania i nauczania mimo wielkiego zaangażowania mają ograniczone możliwości pomocy. Rodzi to potrzebę poszukiwania modelu oddziaływań opartego na zaufaniu, dobrowolności uczestnictwa, zakładającego wychodzenie do środowiska, a jednocześnie otwartego na współpracę ze szkołą, sądem rodzinnym czy ośrodkiem pomocy społecznej. Praca metodą streetworkingu z dziećmi i młodzieżą spełnia te postulaty. Pedagogika ulicy polega na regularnej obecności streetworkerów wśród podopiecznych, a także włączaniu ich w życie społeczne i współpracę z instytucjami. Programy z zakresu pedagogiki ulicy doskonale wspomagają i uzupełniają sieć opieki i pomocy instytucjonalnej.
EN
The problem of social exclusion are increasingly affecting children and adolescents. It is the result of many factors. Tackling this problem in areas where social problems accumulate is difficult. Institutions for care, education and teaching despite the great commitment to restricted have limited opportunities to help. This raises the need to seek interaction model based on trust, voluntary participation, the target of going out into the local community, cooperation with school, probation officers and social welfare. The best solution is streetwork. Streetworkers help young people integrate into society and cooperate with the institutions. Such effects perfectly complement the network of support and care and institutional social work.
Issue
Pages
71 - 80
Physical description
Dates
published
2012-03-2012-04
Contributors
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
References
  • Bernasiewicz, M. (2007), Metodyka pracy wychowawcy podwórkowego wśród „dzieci ulicy”, [w:] I. Pospiszyl, M. Konopczyński (red.), Resocjalizacja w stronę środowiska otwartego, Warszawa APS – Pedagogium WSPR. Ciążela H., Jaworowska, M., Orłowska, M., (2001), Różne oblicza podmiotowości we współczesnej Polsce, Warszawa. Cueff D. (2006), Dziecko na ulicy – przewodnik metodologiczny, GPAS. Cueff D. (2007), Dzieci ulicy – potrzeby i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych, [w:] I. Pospiszyl, M. Konopczyński (red.), Resocjalizacja w stronę środowiska otwartego, Warszawa APS – Pedagogium WSPR. Grotowska-Leder J. (2003), Rozmieszczenie biedy w województwie łódzkim, [w:] Grotowska-Leder J., Krzysztoszek K., Warzywoda-Kruszyńska W., ¬Lokalna polityka wobec biedy; bieda poza granicami wielkiego miasta, Instytut ¬Socjologii UŁ, Łódź. Lappen R, Łuszczyńska M. (2010), Praca socjalna z osobami marginalizowanymi w społeczności lokalnej – doświadczenia polskie i norweskie, Warszawa APS. Szmagalski J. (2010), Deinstytucjonalizacja w pomocy społecznej – zadania dla pracy socjalnej, [w:] Lappen R., Łuszczyńska M., Praca socjalna z osobami marginalizowanymi w społeczności lokalnej – doświadczenia polskie i ¬norweskie, Warszawa APS. Warzywoda-Kruszyńska W. (red.) (2001), Żyć na marginesie wielkiego miasta, Łódź. Warzywoda-Kruszyńska W. (2001), Lokalna polityka wobec biedy; bieda poza ¬granicami wielkiego miasta, Instytut Socjologii UŁ, Łódź. Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U.2004.90.864/20) www.osos.org.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da527f05-f4d1-463f-b797-6449eed95ef4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.