PL EN


2015 | XCIV (94) | 187-201
Article title

Wpływ integracji europejskiej na wzrost gospodarczy

Authors
Content
Title variants
EN
The influence of European integration on economic growth
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule opisane zostały koszty i korzyści integracji gospodarczej w Europie. Przystąpienie do Unii Europejskiej wiąże się z usunięciem barier w swobodnym przepływie towarów, kapitału i siły roboczej między członkami UE. Oznacza to efektywniejsze wykorzystanie zasobów gospodarczych, poprawę konkurencyjności i wydajności. Drugi etap integracji – wprowadzenie euro – także niesie za sobą wiele korzyści, takich jak: eliminacja kosztów transakcyjnych i ryzyka kursowego, spadek stóp procentowych. W dłuższej perspektywie przyjęcie wspólnej waluty może prowadzić do wzrostu handlu, inwestycji i finalnego efektu, jakim jest przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Oczywiście, poza korzyściami, integracja pociąga za sobą pewne koszty, przede wszystkim związane z utratą niezależnej polityki pieniężnej. Wielkość tych kosztów zależy od adekwatności decyzji EBC do sytuacji gospodarczej danego kraju. W niniejszym artykule odpowiedź na pytanie o bilans korzyści i kosztów oraz wpływ integracji na wzrost gospodarczy poszukiwana jest poprzez budowę modelu ekonometrycznego. Integracja wyrażona została za pomocą zmiennych zero-jedynkowych. Wyniki estymacji potwierdzają pozytywną zależność między wzrostem gospodarczym i integracją europejską.
EN
This paper describes the costs and benefits of European economic integration. Accession to European Union is associated with the reduction of all obstacles to the free flow of goods, capital and labor across UE members. It means more efficient use of economic resources, improving competitiveness and productivity. The second step of integration – introduction of the euro also brings a lot of advantages, such as for example: the elimination of transactional costs and exchange rate uncertainty and decrease in interest rates. In the long run the adoption of a common currency is related to increase in trade, investments and the final effect – increase in economic growth. Obviously, we have to remember about the costs of integration – above all, loss of independent monetary policy. The size of the costs depends on the adequacy of the ECB decisions to the economic situation in a particular country. In this paper, we try to answer the question about the influence of European integration on economic growth. We present a description of econometric model – estimation results confirm positive correlation between economic growth and European integration.
Year
Volume
Pages
187-201
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
References
 • Akty prawne:
 • Traktat o Unii Europejskiej.
 • Opracowania:
 • Badinger H., Growth effects of economic integration – the case of the EU member states (1950––2000), IEF Working Paper 2001/40, s. 2–45.
 • Borowski J. (red.), Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa 2004.
 • Frankel J.A., Romer D., Does trade causa growth?, American Economic Review 1999/89/3, s. 379–399.
 • Frankel J.A., Rose A.K., Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria, The Economic Journal 1998/108/449, s. 1009–1025.
 • Gajewski P., Korzyści i szanse związane z przyjęciem euro, [w:] P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, NBP, Warszawa 2011, s. 193–211.
 • Grauwe P. De, The Euro at ten: achievements and challenges, Empirica 2008, s. 5–20, http://www.econ.kuleuven.ac.be/ew/academic/intecon/degrauwe/; stan na dzień 8.03.2012 r.
 • Grauwe P. De, Unia walutowa, PWE, Warszawa 2003.
 • Hansen J.D. (red.), Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Henrekson M., Torstensson J., Torstensson R., Growth effects of European integration, European Economic Review 1997/41/8, s. 1537–1557.
 • Komisja Europejska, Europe 1992: the overall challenge, SEC (88) 524, 1988.
 • Kwapień K., Wójcik C., Euro. Wspólna waluta, MSZ, 2011, s. 14.
 • Levy-Yeyati E., Sturzenegger F., To float or to fix: Evidence on the impast of exchange rate regimes on growth, American Economic Review 2003/93/4, s. 1173–1193.
 • Rogut A., Tchorek G., Dyskusja o wspólnej walucie. Korzyści i koszty dla Polski, Bank i Kredyt 2008/12, s. 3–31.
 • Rose A.K., Wincoop E. van, National money as a barrier to international trade: The real case for currency union, American Economic Review 2001/91/2, s. 386–390.
 • Wójcik C., Integracja ze strefą euro, PWN, Warszawa 2008.
 • NBP, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Warszawa 2011.
 • Strony internetowe:
 • Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/; stan na dzień 6.01.2014 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da555fba-611d-4ca6-b48b-a0a9057e8bd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.