PL EN


2013 | 3(35) | 127-144
Article title

Foresight strategiczny w działalności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

Authors
Content
Title variants
EN
Strategic Foresight in the Activities of Small and Medium Enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Foresight jako narzędzie kształtowania przyszłości także w odniesieniu do przedsiębiorstw zyskuje na znaczeniu. Jest narzędziem wymagającym zarówno wiedzy, jak i odpowiednich nakładów finansowych i organizacyjnych. Wobec tego pojawia się istotne pytanie, czy jest to narzędzie o charakterze uniwersalnym, czy też zważywszy na cechy i warunki funkcjonowania np. małych przedsiębiorstw, znajduje zastosowanie „pod pewnymi warunkami”. Z analizy literatury przedmiotu i badań prowadzonych wśród MSP wynika konieczność różnicowania instrumentarium (zakresu) i formy koncepcji planistycznych w zależności od wielkości i warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. W literaturze przedmiotu można spotkać przynajmniej dwa (niewykluczające się) rozwiązania dla MSP. Jedno, w myśl którego przedsiębiorstwa (grupy przedsiębiorstw) korzystają ze wspólnych wynikow badań organizowanych i finansowanych przez państwo lub zrzeszenia (sieci); drugie, proponujące zróżnicowanie zakresu badań (różne typy foresightu) i uzależnienie ich stosowania od rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa, determinowanych wewnętrznymi i zewnętrznymi warunkami ich funkcjonowania (foresight „na miarę”).
Foresight, as a tool shaping the future, including that of enterprises, gains importance. Moreover, it requires both knowledge and adequate financial and organisational outlays. Therefore, a valid question arises, in view of the conditions and characteristics of the way small enterprises function, as to whether it is a universal tool, or whether it can only be used “under certain conditions.” The result based on the analysis of literature on the subject and the research conducted among the SMEs shows that it is necessary to diversify instruments (scope) and the form of planning concepts. In the reference literature one can encounter at least two (mutually nonexclusive) solutions for the SMEs. According to one solution, enterprises (groups of enterprises) use common research results that are carried out and funded by the state or organisations (networks); the second solution proposes diversifying the scope of research (different types of foresight) which should then be used depending on the actual needs of the enterprise determined by the external and internal conditions of its functioning (a “tailor-made” foresight).
Year
Issue
Pages
127-144
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
 • Banchmarking Benchmarking Report: Strategic Foresight in Multinational Companies; http://ssrn.com/abstract=1470050.
 • Badecka I., Skonieczny J., Corporate Foresight jako narzędzie badania przyszłości przedsiębiorstwa, www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2009/005_Badecka_Skonieczny.pdf;
 • Burmeister K., Neef A., Beyers B., Corporate Foresight: Unternehmen gestalten Zukunft, Hamburg 2004.
 • Burmeister K., Neef A., Vom Megatrend zum Produkt oder was Sie schon immer über die Trend-und Zukunftsforschung wissen wollten, 10.9.2007, Krafthaus Köln.
 • Davis A., Barrieren bei der Implementierung von Corporate Foresight im Unternehmen und im Strategischen Management, Zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Wirtschaftswissenschaften Universität Karlsruhe (TH), 2008.
 • Essential Future Readiness Index 2009, Zukunftsbereitschaft von Schweizer KMU, www.european--futurists.org
 • Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, red. Matusiak K.B. i in., PARP, Warszawa 2009.
 • Foresight technologiczny, t. 1: Organizacja i metody, UNIDO, Wiedeń 2005, wydanie polskie PARP.
 • Foresight technologiczny, t. 2: Foresight technologiczny w praktyce, UNIDO, Wiedeń 2005, wyd. polskie PARP.
 • Gruber M., Kolpatzik B., Schönhut J., Venter C., Die Rolle des Corporate Foresight im Innovationsprozess: Ziele, Ausgestaltung und Erfahrungen am Beispiel der Siemens AG, „Zeitschrift Führung + Organisation (zfo)”, Heft 5/2003.
 • Jannek K., Burmeister K., Corporate Foresight im Mittelstand Projektergebnisse, Ein Projekt der Z_punkt GmbH, Köln 2008.
 • Kachaner N., Deimler M.S., How leading companies are stretching their strategy, Strategy & Leadership, Chicago 2008, Vol. 36, iss. 4.
 • Kotler P., Caslione J.A., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji. MT Biznes, 2009.
 • Müller W., Strategic Foresight − Prozesse strategischer Trend- und Zukunftsforschung in Unternehmen, Dis. Universität Zürich, 2008.
 • Rasmussen B., Andersen P.D., Borch K., Managing transdisciplinarity in strategic foresight, „Creativity and Innovation Management”, Oxford, March 2010, Vol. 19, iss. 1.
 • Rogut A., Piasecki B., Foresight i obserwatoria technologiczne jako dobre praktyki wspierania firm w zakresie zarządzania zmianą technologiczną, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011, red. A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa 2012.
 • Rohrbeck R., Mahdjour S., Knab S., Frese T., Benchmarking Report. Strategic Foresight in Multinational Companies. s. 8 European Corporate Foresight Group, http://ssrn.com/abstract=1470050 [11.02.2013].
 • Rohrbeck R., Arnold H.M., Heuer J., Strategic foresight in multinational enterprises – a case study on the Deutsche Telekom Laboratories, ISPIM-Asia Conference 2007, New Delhi, India.
 • Rohrbeck R., Mahdjour S., Knab S., Frese T., Benchmarking Report .Strategic Foresight in Multinational Companies. European Corporate Foresight Group.
 • Szarucki M., Istota badań typu foresight w działalności przedsiębiorstwa, http://naukaigospodarka.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=108&lang=en&limitstart=5 [11.02.2013].
 • Tyssen M., Schneide Ch., Gleich R., Corporate Foresight – Entwicklung eines Konzepts der Zukunftsorientierung für kleine und mittlere Unternehmen. 6. Symposium für Vorausschau und Technologieplanung.
 • Vecchiato R., Roveda C., Foresight in corporate organizations, „Technology Analysis & Strategic Management”, Abingdon, January 2010, Vol. 22, iss. 1.
 • Tyssen M., Schneider Ch., Gleich R., Corporate Foresight – Entwicklung eines Konzepts der Zukunftsorientierung für kleine und mittlere Unternehmen. 6. Symposium für Vorausschau und Technologieplanung.
 • www.foresight.polska2020.pl/mis/pl/links_pl.html [8.04.2010].
 • www.mg.gov.pl/Gospodarka/Przetworstwo+przemyslowe/Foresight+technologiczny/ [23.03.2010].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da56a343-b2d6-47da-bc4e-839672235fb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.