PL EN


2012 | 2(20) | 24-41
Article title

Kilka uwag na temat koncepcji dobrego rządzenia z punktu widzenia nowej ekonomii instytucjonalnej, nowej ekonomii politycznej i teorii kapitału społecznego

Content
Title variants
EN
Good Governance − a Discussion from the Perspective of New Institutional Economics, New Political Economy and Social Capital Theory
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia dyskusję na temat koncepcji "dobrego rządzenia", jej słabości i ograniczeń oraz obszarów, które, w kontekście oceny jakości rządzenia, mogą mieć istotne znaczenie. Przedstawione rozważania bazują na argumentach zaczerpniętych z nowej ekonomii instytucjonalnej, nowej ekonomii politycznej i teorii kapitału społecznego.
EN
The article discusses the concept of'good governance', its weaknesses and limitations. It also tries to indicate those areas that might be of importance when making the assessment of the quality of governance. The ideas presented here are based on argumentation taken from new institutional economics, new political economy and social capital theory.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Acemoglu D., Ticchi D., Vindigni A. (2011). "Emergence and persistence of inefficient states", journal of the European Economic Association, nr 9(2).
 • Aghion P., Blanchard O. (1994). "On the speed of transition in Central Europe", NBER Macroeconomics Annual, nr 9.
 • Balcerowicz L. (1997). Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bates R.H. (2008). When Things Fell Apart: State Failure in Late-Century Africa. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Besley Т., Persson T. (2011). Pillars of Prosperity. Princeton University Press.
 • Boix C., Posner D.N. (1998). "Social capital: Explaining its origins and effects on government performance", British Journal of Political Science, nr 28.
 • Boulding C., Wampler B. (2010). "Voice, votes, and resources: Evaluating the effect of participatory democracy on well-being", World Development, nr38(l).
 • Bourdieu P. (1986). "The forms of capital", w: J.G. Richardson (red.), Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press.
 • Brzozowski M., Gieraltowski P., Milczarek D., Siwińska-Gorzelak J. (red.) (2006). Instytucje a polityki makroekonomiczna i wzrost gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Burt R.S. (2005). Brokerage and Closure. An introduction to Social Capital. Oxford: Oxford University Press.
 • Coleman J.S. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press. Czapiński J. (2008). "Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks", Zarządzanie Publiczne, nr 2(4).
 • Dasgupta P. (2005). The Economics of Social Capital, Working Paper. Cambridge: University of Cambridge.
 • Dewatripont M., Roland G. (1992). "The virtues of legitimacy and gradualism in the transition to a market economy", Economic Journal, nr 102.
 • Doornbos M. (2003). "Good governance: The metamorphosis of a policy metaphor", Journal of International Affairs, nr 57(1).
 • EBRD (2000). Transition Report 2000. London: European Bank of Reconstruction and Development.
 • Evans P. (1996). "Government action, social capital and development: Reviewing the evidence on synergy", World Development, nr 24(6).
 • Fedyszak-Radziejowska B. (2006). "Kapitał społeczny wsi − w poszukiwaniu utraconego zaufania", w: Szafraniec K. (red.), Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie − społeczność lokalna − edukacja. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Fukuyama F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: Free Press.
 • Gargiulo M., Benassi M. (2000). "Trapped in your own net? Network cohesion, structural holes and the adaptation of social capital", Organization Science, nr 11(2) (March-April).
 • Giavazzi F., Tabellini G. (2005). "Economic and political liberalization", Journal of Monetary Economics, nr 52.
 • Giza-Poleszczuk A. (2007). "Dobre rządzenie i debata publiczna", Zarządzanie Publiczne, nr 1.
 • Godłów-Legiedź J. (2005). "Transformacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej", Ekonomista, nr 2.
 • Grosse T. (2009). "Dylematy dobrego rządzenia {good governance). Wnioski dla Polski", Studia Polityczne, nr 23; www.ceeol.com [dostęp: marzec 2012].
 • Hardt Ł. (2012). The Idea of Good (Enough) Governance. A Look From Complexity Economics, Working Paper, nr 5(71). Faculty of Economic sciences, University of Warsaw; www.wne.uw.edu.pl/inf/ wyd/WP/WNE_WP71.pdf [dostęp: marzec 2012].
 • Hardt Ł. (2013). Optymalność instytucji w perspektywie implementacji zasad dobrego rządzenia [w przygotowaniu].
 • Hausner J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hausner J., Marody M. (red.) (2000). Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej. Friedrich Ebert Stiftung, Kraków: MSAP AE.
 • Hayek F. (1945). "The use of knowledge in society", American Economic Review, nr 35(4).
 • Herbst J. (2008). "O kategorii 'responsywności' władzy i o pewnym warunku responsywności władzy w Polsce", Zarządzanie Publiczne, nr 4(6).
 • Izdebski H. (2007). "Od administracji publicznej do public governance", Zarządzanie Publiczne, nr 1.
 • Jessop B. (2007). "Promowanie 'dobrego rządzenia' i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia", Zarządzanie Publiczne, nr 2.
 • Kaufmann D., Kraay A. (2008). "Governance indicators: Where we are, where should we be going?", The World Bank Research Observer, nr 23(1).
 • Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. (2009). Governance Matters VIII, Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2008. The World Bank, Policy Research Working Paper 4978; http://econ. worldbank.org [dostęp: marzec 2012].
 • Knack, S. (2002). "Social capital and the quality of government: evidence from the States". American Journal of Political Science, 46, 4, 772-785.
 • Koncepcja good governance − refleksje do dyskusji (2008). Dokument przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, przedstawiony przez wiceminister Hannę Jahns na konferencji poświęconej wprowadzaniu zasady good governance w Polsce, 23 IX 2008 w Warszawie; www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/documents/koncepcja_good_governance.pdf [dostęp: marzec 2012].
 • Kumlin S., Rothstein B. (2005). "Making and breaking social capital: The impact of welfare state institutions", Comparative Political Studies, nr 38.
 • Lin N. (2001). Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Łopaciuk-Gonczaryk B. (2009). "Więzi społeczne, zaufanie i kapitał społeczny", w: S. Golinowska, J. Wilkin, M. Bednarski, U. Sztanderska, M. Socha, B. Balcerzak-Paradowska (red.), Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie. Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Łopaciuk-Gonczaryk B. (2011). "Kapitał społeczny firmy", Polityka Społeczna, nr 7 (448).
 • Metelska-Szaniawska K, Milczarek D. (2005). "Reformy gospodarcze w krajach postsocjalistycznych w świecie badań ekonomii politycznej", Ekonomista 3.
 • Mueller D. (2003). Public Choice III. Cambridge: Cambridge University Press. Ostrom E. (2000a). "Crowding out citizenship", Scandinavian Political Studies, nr 23(1).
 • Ostrom E. (2000b). "Social capital: A fad or a fundamental concept?", w: P. Dasgupta, I. Serageldin (red.), Social Capital. A Multifaced Perspective. Washington: The World Bank.
 • Ouchi W.G. (1980). "Markets, bureaucracies, and clans", Administrative Science Quarterly, nr 25, w: M. Casson (red.), The Theory of the Firm. Cambridge: Edward Elgar.
 • utnam R.D. (1993). Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy. Princeton N.J.: Princeton University Press.
 • Putnam R.D. (2000). Bowling alone: The Collapse and the Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.
 • Rodrik D. (2007). One Economics. Many recipes. Globalization, institutions, and economic growth. Princeton & Oxford: Princeton University Press.
 • Roy I. (2008). "Civil society and governance: (Re-) conceptualizing the interface", World Development, nr 36(4).
 • Sachs J. (1993). Poland's Jump to the Market Economy. Cambridge: MIT Press.
 • Theiss M. (2010). "System pozornie otwarty. O instytucjonalnych uwarunkowaniach lokalnej partycypacji politycznej w Polsce", w: B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec (red.), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Warren M.E. (1999). Civil Society and Good Governance, Conference on Civil Society and Good Goernance in the U.S., Center for the Study of Voluntary Organizations and Services, Georgetown University, June 4,1999.
 • European Governance. A White Paper (2001)., Commission of the European Communities, Brussels, 25 July 2001; http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/ site/en/com/2001/com2001_0428en01.pdf [dostęp: marzec 2012].
 • Wilkin J. (2004). "Ewolucja ekonomii politycznej i jej miejsce we współczesnej myśli ekonomicznej", w: J. Wilkin (red.), Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj?. Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych UW.
 • Wilkin J. (2005). "Pogoń za rentą przy pomocy mechanizmów politycznych", w: J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wilkin J. (2012). Teoria Wyboru Publicznego. Główne nurty i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Williamson O.E. (1975). Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. New York: Free Press.
 • Williamson O.E. (2000). "The new institutional economics: Taking stock, looking ahead", Journal oft Economic Literature, nr 38(3).
 • Woolcock M. (1998). "Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework", Theory and Society, nr 27(2).
 • Zybertowicz A., Pilitowski B. (2009). "Polityczna pogoń za rentą; peryferyjna czy strukturalna" (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da595b5c-2343-47d7-8b31-ee29b3f06cb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.