PL EN


2011 | 2 (6) | 207-222
Article title

Konstytucyjna zasada niepołączalności mandatu parlamentarnego a założenia służby cywilnej. Wybrane zagadnienia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań podjętych w niniejszej publikacji jest wykazanie zależności pomiędzy konstytucyjną zasadą niepołączalności mandatu parlamentarnego (art. 103) a konstytucyjnymi założeniami bezstronności i neutralności politycznej służby cywilnej (art. 153). Udzielenie odpowiedzi na tak postawiony problem badawczy wymaga, w pierwszej kolejności, przedstawienia ogólnych regulacji w zakresie niepołączalności mandatu parlamentarnego. Stanowić to winno podstawę dla odniesienia tej zasady do rozwiązań w zakresie służby cywilnej. Zasada niepołączalności mandatu parlamentarnego stanowi jedno z klasycznych ustrojowych rozwiązań współczesnego parlamentaryzmu. Uzasadnieniem dla wprowadzenia zakazu łączenia mandatu parlamentarnego z piastowaniem określonych stanowisk w aparacie państwa oraz z funkcjami publicznymi było stworzenie należytych gwarancji niezależności parlamentarzystów w sprawowaniu mandatu, a przede wszystkim eliminacji pojawiających się nieuchronnie różnych konfliktów interesów i zjawisk korupcyjnych.
EN
The main goals in my research is to show relation between constitutional incompatibility rule of parliamentary mandate (art. 103) and constitutional assumption of impartiality and political neutrality of civil service (art. 153). An answer for this problem required, first, to show a general regulations in scope of incompatibility rule of parliamentary mandate. It makes a base to reference this rule to solutions in scope of civil service. Incompatibility rule of parliamentary mandate constitute one of the classic political solutions in contemporary parliamentary system. As a justify for introduction the ban of connection the parliamentary mandate with having a specific position in the state apparatus and with public functions was to create an appropriate guarantees of members of parliament independent in case of hold the mandate, and first to eliminate the appear unavoidably some interests conflicts and corruption visions.
Year
Issue
Pages
207-222
Physical description
Dates
published
2011-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Banaszak B., Opinia w sprawie niepołączalności mandatu posła albo senatora z zatrudnieniem w administracji rządowej, "Przegląd Sejmowy" nr 6, 1997
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008
 • Cybichowski Z., Encyklopedia podręczna prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego, międzynarodowego), t. I, Warszawa 1929
 • Czarny P., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 1999 r. (sygn. Akt K.3/99), "Przegląd Sejmowy" nr 5, 1999
 • Encyklopedia prawa, pod red. U. Kaliny – Prasznic, Warszawa 1999
 • Garlicki L., Komentarz do art. 103, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, T. IV, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2003
 • Kruk M., Opinia w sprawie niepołączalności mandatu posła albo senatora z zatrudnieniem w administracji rządowej, "Przegląd Sejmowy" nr 6, 1997
 • Lang J., Opinia sporządzona w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu w sprawie niepołączalności mandatu posła albo senatora z zatrudnianiem w administracji rządowej, "Przegląd Sejmowy" nr 6, 1997
 • Lis - Staranowicz D., Niepołączalność (incompatibilitas) mandatu parlamentarnego w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, "Przegląd Sejmowy" nr 1, 2000
 • Monteskiusz Ch., O duchu praw, t. I, Warszawa 1957
 • Mordwiłko J., Opinia sporządzona w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu w sprawie niepołączalności mandatu posła albo senatora z zatrudnianiem w administracji rządowej, "Przegląd Sejmowy" nr 6 1997
 • Przybysz P., Pojecie administracji rządowej w nowej Konstytucji, [w:] Konstytucja, Trybunał Konstytucyjny, pod red. J. Oniszczuka, Warszawa 1998
 • Sarnecki P., Czy poseł może łączyć mandat ze stanowiskiem członka Rady Służby Cywilnej, „Biuletyn BSE” 1997, nr 4
 • Sarnecki P., Opinia w sprawie niepołączalności mandatu posła albo senatora z zatrudnieniem w administracji rządowej, "Przegląd Sejmowy" nr 6, 1997
 • Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, Ossolineum 1978
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 153 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, T. IV, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2005
 • Suchocka H., Zasada podziału i równoważenia władz, [w:] Zasady podstawowe polskiej konstytucji, pod red. W. Sokolewicza, Warszawa 1998
 • Szmyt A., Opinia w sprawie niepołączalności mandatu posła albo senatora z zatrudnieniem w administracji rządowej, "Przegląd Sejmowy" nr 6, 1997
 • Ustalenia podjęte na wspólnym posiedzeniu Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu w dniu 6 listopada 1997 roku w związku z art. 103 niepołączalności mandatu poselskiego z zatrudnieniem w administracji rządowej, "Przegląd Sejmowy", nr 6, 1997
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008
 • Witkowski Z., Opinia w sprawie niepołączalności mandatu posła albo senatora z zatrudnieniem w administracji rządowej, "Przegląd Sejmowy" nr 6, 1997
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da5ac243-26bd-4c9c-a542-fe8014875ba1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.