PL EN


2013 | 2(62) | 79-91
Article title

Rozwój regionalny polski w kontekście wykorzystania środków unijnych

Title variants
EN
Regional Development of Poland and Utilisation of European Funds
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Regional development is an important economic category that can be considered from both a theoretical and practical standpoint. The present paper offers an academic analysis of the concept of regional development, the complexity of this process and its association with regional (cohesion) policy. In the practical sense, an attempt is made to define the size and the scale of regional development in Poland. A specific role is assigned to European cohesion policy, which, having a huge influence for development processes, is periodically re-profiled. In the next budget planning period 2014-2020 (similarly to the previous one), the new dimension of EU cohesion policy will have a strong impact on Polish regions. Its scale will depend on the shape of the European budget as well as on the acceptance of solutions suggested by the European Commission.
Year
Issue
Pages
79-91
Physical description
Contributors
 • Dr Tomasz Dębowski – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ /ITY_PUBLIC/2-20062012-AP/EN/2-20062012-AP-EN.PDF, data wejścia: 28.03.3012]. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly//roznice_w_pkb_per_capita_w_krajach_ue_informacja_eurostatua_15830.htm, data wejścia: 02.12.2012].
 • Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R. 2001 Słownik Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Kupiec L. 1993 Rozwój społeczno-gospodarczy, Białystok.
 • Kusideł E., Lewandowska – Gwarda K. 2012 Ekspertyza dotycząca projekcji PKB per capita (wg PPS) na poziomie województw (NUTS-2) oraz wybranych podregionów (NUTS-3) do 2020 roku wraz z analizą konsekwencji ewentualnych zmian klasyfikacji NUTS dla polityki spójności po 2020 roku , Boginia.
 • Leśniak J. 1985 Planowanie przestrzenne, Warszawa.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 2003, dokument przyjęty przez Radę Ministrów dniu 14 stycznia.
 • Niklewicz J. 2012 Ile tej spójności, Warszawa.
 • Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej 1995, Bagdziński S.L., Maik W., Potoczek A. (red.), Toruń.
 • Strategia „Europa 2020” – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 2010, Komisja Europejska, Bruksela.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, Dz. U. z 2004, Nr 116, poz. 1206.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. z 2006, Nr 226, poz. 1658.
 • Wykorzystanie środków UE w ramach Strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, listopad, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da5f9dc6-d3e2-4f28-90ce-7a9ff5dbc7d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.