PL EN


Journal
2021 | 1(65) | 203–227
Article title

Opłaty lokalne. Niewykorzystane źródło dochodów gmin wiejskich w Polsce?

Content
Title variants
EN
Local fees: unexploited source of revenues of rural municipalities in Poland?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article examines the scope of using local fees by Polish rural municipalities in the years 2015–2020. The first section contains a literature review, definitions and functions of local fees. The second one focuses on the powers of the local councils to establish local fees and their construction. Next, the results of the research conducted to verify the hypotheses are presented. The article concludes with recommendations which may encourage municipalities to collect local fees.
Journal
Year
Issue
Pages
203–227
Physical description
Contributors
 • doktor nauk społecznych, adiunkt, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, ORCID: 0000-0003-0895-6181
 • doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ORCID: 0000-0002-1419-5844
References
 • Adam L., Mazurkiewicz M., Opłaty [w:] System instytucji prawno-finansowych PRL, t. 3, Instytucje budżetowe, cz. 2, Dochody i wydatki budżetu, red. M. Weralski, Ossolineum, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1985.
 • Alesina A., Cohen G.D., Roubini N., Macroeconomic Policy and Elections in OECD Democracies, „Economics & Politics” 1992, t. 4, nr 1, https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.1992.tb00052.x.
 • Barro R.J., Are Government Bonds Net Wealth?, „Journal of Political Economy” 1974, t. 82, nr 6, https://doi.org/10.1086/260266.
 • Będzieszak M., Fees and user charges in large Polish cities, „Studia Regionalne i Lokalne” 2013, nr 4(54).
 • Będzieszak M., Fees and User Charges in Public Finance. Evidence from Selected OECD Countries, „Zarządzanie Publiczne” 2019, nr 4(48), https://doi.org/10.4467/20843968ZP.19.021.11941.
 • Będzieszak M., Opłaty w budżetach miast na prawach powiatów w Polsce – dodatkowe obciążenie społeczności lokalnej czy instrument równoważenia budżetów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 404 [Finanse samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, H. Kociemska], https://doi.org/10.15611/pn.2015.404.01.
 • Bogucka M., Ustalenie potencjału dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, „Ekspertyzy i Opracowania” 2018, nr 46.
 • Borge L.E., Charging for public services: the case of utilities in Norwegian local governments, „Regional Science and Urban Economics” 2000, t. 30(6).
 • Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, wyd. 3, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Bury P., Ewolucja opłat gminnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2009, nr 46 [Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce].
 • Dafflon B., Panorama des impôts en Suisse. Du local au fédéral, entre équité et concurrence: quels enjeux?, „Domaine Public” 2014, nr 2058, https://www.domainepublic.ch/articles/26730; cyt. za: P. Swianiewicz, J. Łukomska, Lokalna konkurencja podatkowa w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne” 2016, nr 2(64).
 • Filipiak B.Z., Podatkowe czynniki kształtujące potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 1(79), https://doi.org/10.18276/frfu.2016.79-51.
 • Filipiak B.Z., Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego?, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 76, t. 1, https://doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-19.
 • Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów, red. C. Kosikowski, J.M. Salachna, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Gliniecka J., Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Gdańsk 2007.
 • Gliniecka J., Zasady polskiego prawa dochodów samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001.
 • Kańduła S., Opłata adiacencka jako źródło dochodów gmin, „Finanse Komunalne” 2008, nr 4.
 • Kańduła S., Śmiechowicz J., Podatki i opłaty lokalne w kontekście międzygminnych nierówności dochodowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia” 2016, t. 50, nr 1, https://doi.org/10.17951/h.2016.50.1.735.
 • Kańduła S., Tomaszewska K., Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako dochód gmin. Analiza jednego przypadku [w:] Trzy dekady samorządu terytorialnego w Polsce, red. K. Brzozowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Kowal J., Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Kowalczyk R., Finansowo-prawne instrumenty kształtowania niepodatkowych dochodów własnych gmin o charakterze publicznoprawnym, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, seria e-Monografie nr 131, Wrocław 2019, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/101629.
 • Kwaśniewski R., Jurczuk M., Opłata od posiadania psów na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego, „Ekonomia i Zarządzanie” 2016, nr 2(9), http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.009.
 • Kwaśniewski R., Majewska I., Opłata miejscowa i uzdrowiskowa na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016, t. 4, nr 4, http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.025.
 • Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Łukomska J., Neneman J., Local Taxes and Fees as a Source of Revenue for Polish Municipalities: Substitutes or Complements?, „Financial Internet Quarterly. e-Finanse” 2018, t. 14, nr 3, https://doi.org/10.2478/fiqf-2018-0019.
 • Malinowski S., Ku nowoczesności – CAWI jako metoda badawcza w naukach o obronności – wybrane zagadnienia, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” 2012, R. 2, nr 3.
 • Mańczyk P., Władztwo finansowe jednostek samorządu terytorialnego w kontekście uprawnień gminy, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2018, nr 4(133), t. 1, https://doi.org/10.18276/epu.2018.133/1-17.
 • Maszewski M., Uchwały krajobrazowe w Polsce, 28 lutego 2019 r., https://jetline.pl/aktualnosci/08-gmin-w-polsce-ma-uchwale-krajobrazowa-raport-na-dzien-28-lutego-2019-r.
 • Pahl B., Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Patrzałek L., Poniatowicz M., Guziejewska B., Kańduła S., Nierówności fiskalne w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019.
 • Poniatowicz M., Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Na przykładzie największych miast w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014.
 • Swianiewicz P., Kurniewicz A., Cykl polityczny w opłatach za lokalne usługi publiczne w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne” 2018, nr 2(72), https://doi.org/10.7366/1509499527204.
 • Sygut E., Podatki i opłaty lokalne jako źródła dochodów gmin na przykładzie województwa śląskiego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 346 [Finanse publiczne].
 • Śmiechowicz J., Stabilność dochodów gmin w kontekście ich władztwa podatkowego i fakultatywności opłat lokalnych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 294.
 • Tiebout Ch.M., A Pure Theory of Local Expenditures, „Journal of Political Economy” 1956, t. 64, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da64039b-40f9-48c2-8bd5-1c37c1bae2f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.