PL EN


2013 | 2 | 29-38
Article title

CZŁOWIEK PRACUJĄCY I DYLEMATY ZATRUDNIENIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Authors
Content
Title variants
EN
A WORKING MAN AND DILEMMAS OF EMPLOYMENT IN THE MODERN WORLD
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W społeczeństwie obywatelskim, w którym jego członkowie mają równe prawa o charakterze norm obywatelskich, prawo do pracy (zatrudnienie) jest fundamentem wszelkich szans życiowych. Praca wyznacza poziom życia, a jej brak determinuje ubóstwo. Mimo jednoznacznych deklaracji i działań podejmowanych na różnych poziomach decyzyjnych naszej cywilizacji (regionalnych, narodowych, ponadnarodowych) sytuacja w wielu krajach jest wciąż niezadowalająca. W artykule scharakteryzowano siłę roboczą, strefy ubóstwa wskaźniki zatrudnienia i bezrobocia w Polsce i wybranych krajach unijnych oraz regulacje unijne i globalne w tym zakresie.
EN
In a civil society whose members have equal civil rights, the right to work is a foundation behind life prospects and welfare. The work determines the standard of life, its lack implies poverty. Despite unequivical declarations and actions taken at different administrative levels of our civilisation (regional, national, supranational), the situation in many countries is still unsatisfactory. This article characterises the labour force, the indicators of poverty and employment in Poland and selected countries of the EU, as well corresponding European and global regulations.
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wrocław
References
 • Dahrendorf R., Nowoczesny konflikt społeczny, Czytelnik, Warszawa 1993.
 • Kostecki M., Mreła K., Człowiek w świecie organizacji, MAW, Warszawa 1979.
 • Kotarbiński T., Myśli i słowa, WSP, Zielona Góra, 1991.
 • Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy, PWN, Warszawa 1999.
 • Morawski W., Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2001.
 • Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
 • Rzeczpospolita 26-27 luty 1983 r.
 • Szczepański J., Zmiany społeczeństwa polskiego w procesie uprzemysłowienia, Warszawa 1973.
 • Wiatrowski Z. i inni (red.), Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy, t. 1-2, WSHE i WTN, Włocławek 2010.
 • www.cia.gov/library/publications/- The World Factbook CIA.
 • www.ec.europa.eu/eurostat/
 • www.g20.org/dokuments/ - Saint-Petersburska Deklaracja Liderów G 20, Wrzesień Sankt-Petersburg 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da6c38ba-9380-4a31-8d45-6d81921e4861
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.