PL EN


2017 | 105 | 215-241
Article title

Zastosowanie międzynarodowych indeksów do oceny innowacyjności gospodarek Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Application of International Synthetic Measures to Assess Innovativeness of EU Member States
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przemiany w gospodarce światowej ostatnich lat wskazują na odchodzenie od industrializmu na rzecz gospodarki wiedzochłonnej opierającej się na zaawansowanym poziomie kapitału ludzkiego oraz potencjale technologicznym. W dobie powszechnego wykorzystania technologii teleinformatycznych wiedzę cechuje wzmożona intensywność zmian, rosnące wykorzystanie praktyczne oraz szybkość i łatwość dostępu. Człowiek, przedsiębiorstwo, ale i gospodarka muszą adaptować się do tych zmian, bo to jest gwarantem dalszego postępu. Celem artykułu jest pogłębiona interpretacja poziomu innowacyjności krajów Unii Europejskiej z perspektywy międzynarodowych rankingów ze szczególnym uwzględnieniem sfery badawczo-rozwojowej. Praca składa się z czterech części. Tuż po części wprowadzającej, w punkcie drugim wyjaśnione zostały podstawowe pojęcia teoretyczne, istotne z punktu widzenia poruszanego w artykule tematu. W kolejnej, trzeciej części pokazana została klasyfikacja państw należących do struktur unijnych w międzynarodowych rankingach innowacyjności, w szczególności w Innovation Union Scoreboard (IUS). W tej części opracowania zaprezentowano również analizę empiryczną przeprowadzoną w oparciu o dane statystyczne zawarte w raportach międzynarodowych oraz dostępne w bazie Eurostat. Ostatnia część artykułu to podsumowanie przeprowadzonego wywodu teoretyczno-empirycznego. Materiał statystyczny prezentowany w kolejnych częściach artykułu pracy pochodzi z Urzędu Statystycznego UE (Eurostatu), Banku Światowego oraz poszczególnych badań nad innowacyjnością (IUS, EIS, GII). Z przeprowadzonych rozważań wynika, że poprawa innowacyjności gospodarek narodowych wymaga większego zaangażowania sektora prywatnego w finansowanie działalności badawczo-rozwojowej. Wprawdzie w ostatnich latach zaobserwowano pozytywne zmiany w tym zakresie w większości krajów UE, ale nadal skala tych zmian nie jest wystarczająca wobec zapotrzebowania rynku.
EN
In the recent years, the global economy has changed significantly, as it has transitioned from labour intensive industrialisation to knowledge intensive economy based on an advanced level of human capital and technological potential. In the era when application of telecommunication technologies is very common, knowledge is characterised by an intense rate of change, growing practical usage, as well as speed and ease of access. People, companies, and economies are forced to adapt to these changes in order to guarantee their further progress. The aim of the paper is to evaluate innovativeness of the EU member states using selected international ratings as a base, with a special emphasis placed on research and development. The work consists of four parts. The introduction is followed by section two where the most crucial theoretical concepts and definitions are discussed. Section three shows the classification of the EU countries in international innovation rankings, in particular the Innovation Union Scoreboard (IUS). This section also presents an empirical analysis based on the statistical data contained in international reports and available from Eurostat. The last part of the paper is a summary of the theoretical and empirical considerations. The statistical material presented in the paper is derived from the EU Statistical Office (Eurostat), the World Bank, and other studies on innovativeness (IUS, EIS, GII). The conducted research has confirmed that greater participation of the business sector in financing R&D activities is required in order to improve innovative performance of an economy. Although some positive changes were observed in this area in a great number of the EU countries, still the scale of these changes is inadequate to the market demand.
Year
Volume
105
Pages
215-241
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej
 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej
References
 • Banach Benedykt, Rozwój i postęp techniczny na tle ogólnych prawidłowości gospodarczych i cywilizacyjnych: wybrane problemy, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.
 • Beyer Karolina, Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 35, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
 • Dąbrowa Maria, Czy gospodarka w Polsce jest innowacyjna?, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2014/24/1.
 • Drucker Peter F., Natchnienie i fart, czyli innowacje i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa 2004, s. 161.
 • Drucker Peter F., Innovation and Entrepreneurship, Harper and Row, New York 1985, s. 13, za: Stefan Kwiatkowski, Społeczeństwo innowacyjne, PWN, Warszawa 1990, s. 14.
 • Freeman Christopher, The Economics of Industrial Innovation, F. Pinter, London 1982.
 • Freeman Christopher, Technology and Economic Performance: Lessons From Japan, Printer Publisher, London 1987.
 • Gomułka Stanisław, Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1998.
 • Hollanders Hugo, Tarantola Stefano, Innovation Union Scoreboard 2010 – Methodology report, Pro Inno Europe, 2011.
 • Grzelak Maria M., Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce. Ocena. Uwarunkowania. Rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Innovation Policy in a Knowledge-Based Economy, OECD, Paris 2002.
 • Janasz Władysław (red.), Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin, Warszawa 2011.
 • Jewkes John, Sawers David, Stillerman Robert, The sources of invention, Macmillan, London 1958, za: Stanisław Gomułka, Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1998.
 • Łacny Kamil, Janczar-Smuga Małgorzata, Postęp techniczny i technologiczny w produkcji słodu, Nauki Inżynierskie i Technologie 2013/4 (11).
 • Niedbalska Grażyna, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Krzysztof B. Matusiak (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 • Niedzielska Elżbieta (red.), Technologia przetwarzania danych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990.
 • Okoń-Horodyńska Ewa, Państwo narodowe a proces globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
 • Polityka innowacyjności, Dokument informacyjny o Unii Europejskiej, Parlament Europejski, s. 4, 2016, http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.9.7.pdf
 • Research and development expenditure, by sectors of performance, % of GDP, Business sector and government sector, Eurostat; stan na 2.12.2016 r.
 • Schumpeter Joseph A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 103–104.
 • Summary Innovation Index 2014, Summary Innovation Index 2010, por. European Commission, Innovation Union Scoreboard 2015, Internal Market Industry, Entrepreneurship and SMEs, Belgium 2015, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm
 • Toffler Alvin, Trzecia fala, PIW, Warszawa 1985, s. 229, 436–437.
 • The Global Innovation Index 2015. Effective Innovation Policies for Development, Fontainebleau, Ithaca, and Geneva 2015, s. 9, https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/gii-full-report-2015-v6.pdf
 • Wandelt Klaus, Studia nad postępem technicznym i organizacyjnym, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1972, s. 28, za: Stefan Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 53.
 • Woroniecki Jan, Nowa gospodarka: miraż czy rzeczywistość? Doktryna – Praktyka – Optyka OECD, w: Władysław Welfe (red.), Społeczeństwo oparte na wiedzy, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
 • Woźniak Michał G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Strony internetowe
 • http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wynalazek;3998913.html; stan na 19.03.2016 r.
 • http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/postep-techniczny;3960893.html; stan na 25.03.2016 r.
 • http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp?soid=DA555BE3925A41B69D8B97226EA582F7; stan na 5.05.2016 r.
 • http://www.eustat.eus/documentos/datos/PI_metod/IUS_2010_Methodology_report_c.pdf; stan na 28.05.2016 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da7357c4-782b-4c06-83d4-85bb638b0598
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.