PL EN


2015 | 15 | 147-159
Article title

DOSTĘPNOŚĆ CZASOWA SZADKU W UJĘCIU TRANSPORTU INDYWIDUALNEGO

Content
Title variants
EN
TIME ACCESSIBILITY OF SZADEK FROM INDIVIDUAL TRANSPORT PERSPECTIVE
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the findings of research into time accessibility of Szadek, analysed from individual transport perspective. In terms of spatial extent, the study covers the area of Łódź voivodeship. All analyses presented in the article were carried out in February 2015. The methods of time accessibility assessment used in this study include cumulative accessibility, transport-settlement efficiency ratio, and indicators based on the range and shape of ideal and theoretical isochrones. It has been assumed, for research purposes, that traffic regulations are the only factor affecting the speed of vehicle movement between Szadek and the remaining 43 towns of the region.
Keywords
Year
Issue
15
Pages
147-159
Physical description
Contributors
 • Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ
References
 • Bartosiewicz B., Paczkowski K., Planowana obwodnica Szadku na tle układu drogowego miasta, „Biuletyn Szadkowski” 2007, t. 7, s. 155–170.
 • Domański R., Dostępność, efektywność i przestrzenna organizacja, „Przegląd Geograficzny” 1980, t. 52, z. 1, s. 3–39.
 • Gadziński J., Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM” 2010, t. 13.
 • Kaczmarek W., Czas i koszty jako kryteria wyznaczania rejonów ciążenia do punktów komunikacyjnych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu” 1978, nr 1, s. 82–86.
 • Kostrubiec B., Sposoby pomiaru kształtów użyteczne w geografii i naukach pokrewnych, „Czasopismo Geograficzne” 1971, t. 42, z. 4, s. 377–393.
 • Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Stępniak M., Czapiewski K., Goliszek S., Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno- gospodarczy i terytorialny Polski, Warszawa 2013.
 • Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, red. T. Komornicki, P. Śleszyński, „Prace Geograficzne IGiPZ PAN” 2009, t. 220.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Changing accessibility of Polish airports on the course of demographic and economic demand, „Geographia Polonica” 2011, t. 84, z. 2, s. 47–63.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., W. Pomianowski W., przy współpracy M. Stępniaka, P. Siłki, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, „Biuletyn KPZK PAN” 2010, t. 241.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Siłka P., Stępniak M., Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym, [w:] Ekspertyzy do Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008–2033, red. K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber, t. II, Warszawa 2008, s. 133–334.
 • Oliskiewicz-Krzywicka A., Zwartość obszaru i rozwój granic typowych wsi do końca XVIII wieku w świetle mierników liczbowych, „Nauka Przyroda Technologie” 2012, t. 6, z. 2.
 • Olszewski P., Dybicz T., Śleszyński P., Proponowane miary dostępności czasowej w transporcie publicznym, „Przegląd Komunikacyjny” 2013, nr 12.
 • Potrykowski M., Taylor Z., Geografia transportu. Zarys problemów, modeli i metod badawczych, Warszawa 1982.
 • Rewieńska W., Izochrony Wilna, „Prace Zakładów Geologii i Geografii Uniwersytetu im. S. Batorego w Wilnie” 1929, nr 4, s. 1–20.
 • Rosik P., Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, „Prace Geograficzne IGiPZ PAN” 2012, nr 233.
 • Sobczyk W., Dostępność komunikacyjna w układach osadniczych miast, Warszawa 1985.
 • Śleszyński P., Dostępność czasowa i jej zastosowania, „Przegląd Geograficzny” 2014, t. 86, z. 2, s. 171–215.
 • Wiśniewski S., Dostępność transportowa Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2014, t. 14, s. 5–23.
 • Wiśniewski S., Zmiany dostępności miast województwa łódzkiego w transporcie indywidualnym w latach 2013–2015, „Przegląd Geograficzny” 2015, t. 87, z. 2, s. 199–219.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da737d81-22fc-48c9-bb65-e9b083577a43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.