PL EN


2018 | 7(1) | 39-49
Article title

THE METHODS OF MEASURING THE EFFICIENCY OF THE PUBLIC FINANCE SECTOR

Content
Title variants
PL
METODY POMIARU EFEKTYWNOŚCI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
RU
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Languages of publication
EN PL RU
Abstracts
EN
The article analyzes the issues of efficiency, with special emphasis on measuring it in public sector units. The reason behind establishing units of the public finance sector is to satisfy the needs of the society, whereas the expenses paid to satisfy those needs are financed from public means. The measurement of the efficiency of such units is an important element used for assessing the degree of accomplishment of public tasks. The article offers a review of the issue and attempts at characterizing selected efficiency measures used in the units of the public finance sector.
PL
Artykuł analizuje kwestie skuteczności, ze szczególnym naciskiem na pomiar w jednost-kach sektora publicznego. Powodem ustanowienia jednostki sektora finansów publicz-nych jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa, a koszty do zaspokojenia tych potrzeb są finansowane ze środków publicznych. Pomiar skuteczności takich jednostek jest ważnym elementem służącym do oceny stopnia realizacji zadań publicznych. Artykuł zawiera przegląd zagadnienia i próby scharakteryzowania wybranych mierników stosowanych w jednostkach sektora finansów publicznych.
RU
В статье анализируются вопросы эффективности с акцентом на измерения в единицах государственного сектора. Причиной создания отделов в секторе государственных финансов является удовлетворение потребности общества, а расходы, уплачиваемые для удовлетворения этих потребностей, финансируются за счет государственных средств. Измерение эффективности таких единиц является важным элементом, используемым для оценки степени выполнения общественных задач. В статье содержится обзор вопроса и попыток охарактеризовать выбранные меры эффективности, используемые в единицах финансового общественного сектора.
Contributors
author
 • State Higher Vocational School in Nowy Sacz
 • University of Economics in Krakow
References
 • 1. Begg D.K.H., Fischer S., Dornbusch R., (2003) Ekonomia: mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 2. Guziejewska B., (2008) Efektywność finansów samorządu terytorialnego, Gospodarka Narodowa, No 5-6/2008.
 • 3. Jastrzębska M., (2016) Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Rynki Finansowe, Ubezpieczenia No 6/2016 (84), part 1.
 • 4. Kaczyńska A., (2017) Oświata i wychowanie jako zadanie publiczne gmin. Czynniki wpływające na efektywność wydatków budżetowych, CEDEWU, War-szawa.
 • 5. Karpiński A., Paradysz S., (2005) Sektor publiczny w krajach Unii Europejskiej, [in:] Sektor publiczny w Polsce i na świecie, collective work edited by J. Kleer, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • 6. Kozuń-Cieślak G., (2013) Efektywność – Rozważania nad istotą i typologią, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego ,,Studia i Prace” No 4/2013.
 • 7. Kryk B., (2003) Efektywność ekonomiczno-ekologiczna a cele gospodarowania [in:] D. Kopycinska (editor), Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzy-stwo Ekonomiczne, Szczecin.
 • 8. Lichtarski J. (editor), (1995) Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomiczne we Wrocławiu, Wrocław.
 • 9. Milewski R, Kwiatkowski E. (editors), (2012) Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 10. Nogalski B. Rybicki J.M., (editors), (2002) Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, Towarzystwo Naukowe i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności DOM ORGANIZATORA, Toruń.
 • 11. Owsiak K., (2014) Problem efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. [in:] Finanse publiczne, J. Sokołowski, M. Sosnowski (editors) Wydawnictwo Uni-wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 12. Owsiak S., (2006) Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • 13. Pas Ch., Lowes B., Davies L., (2000) Collins Reference Dictionary: Economic, London and Glasgow.
 • 14. Rutkowska A., (2013) Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru [in:] Zarządzanie i Finanse, W. Golnau (editor), Fundacja Rozwoju Uni-wersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • 15. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., (1999) Ekonomia, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 16. Stiglitz J., Sen A., Fitoussi J.P., (2013) Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza. Raport Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 17. Wojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A., Pomiar jakości rządzenia, Gospodarka Narodowa No 3/2008.
 • 18. Zieliński M., (2013) Efektywność – ujęcie ekonomiczne i społeczne, [in:] Organizacja i zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej z. 66.
 • 19. Ziębicki B., (2013) Efektywność w naukach ekonomicznych, Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, p. 20, http://fundacja.e-gap.pl, accessed on: 03.07.2016.
 • 20. Zioło M., (2013) Efekty i efektywność jako przedmiot pomiaru w sektorze publicznym a paradoks towarzyszący procesowi. Aspekty teoretyczne i metodyczne, Finanse Komunalne No 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-2146
EISSN
2451-1064
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da7f2ffe-2d4b-4f4e-bf6e-331017d255bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.