PL EN


2015 | 1 | 121-128
Article title

Wpływ nowej ustawy na rynek pośredników ubezpieczeniowych w Polsce

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The impact of a new act on the market of insurance intermediaries in Poland
Languages of publication
Abstracts
PL
Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, o ile wejdzie w życie w niezmienionym kształcie, z całą pewnością może mieć istotny wpływ na rynek dystrybucji ubezpieczeń w Polsce. Pomijając różne wątpliwości interpretacyjne, proponowane przepisy, nakazujące chociażby koniczność równomiernego rozkładania w czasie prowizji z tytułu pośredniczenia w sprzedaży ubezpieczeń z UFK, mogą dość skutecznie wyeliminować z rynku nowych agentów ubezpieczeniowych. Skutkiem rozkładania w czasie prowizji, do czasu zbudowania sporego portfela własnych klientów, może być tak znaczący składek przychodów początkującego agenta, że właściwie nikt nie będzie w stanie utrzymać się wykonujące ten zawód. W toku prac nad ustawą organizacje branżowe zgłaszały odpowiednie zmiany w tym zakresie, jednakże propozycje te nie spotkały się ze zrozumieniem ze strony przedstawicieli Ministerstwa Finansów. Ustawa powiela też rozwiązania znane już z Rekomendacji U i Wytycznych dotyczących dystrybucji, wprowadzając zakaz wynagradzania ubezpieczających, w ubezpieczeniach na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniach grupowych. Ubezpieczający nie będzie mógł otrzymywać wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Co ciekawe zakaz otrzymywania wynagrodzenia lub innych korzyści obejmie również osoby działające na rzecz lub w imieniu ubezpieczającego. To z kolei może dość skutecznie wyeliminować z rynku osoby działające dzisiaj u wielu pracodawców jako tzw. „Zośki”. Ten sam przepis rodzi również pytania o możliwość wynagradzania brokerów, którzy przecież wykonują czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej. Brokerzy są w efekcie osobami działającymi na rzecz lub w imieniu ubezpieczającego. Trudno jednak zakładać, aby intencją autorów projektu, a potem ustawodawcy, było wyeliminowanie możliwości zarabiania przez brokerów otrzymujących przecież kurtaż od ubezpieczyciela. Pozostaje mieć nadzieję, że w toku dalszych prac nad Ustawą wprowadzone zostaną takie zmiany, które z jednej strony we właściwy sposób zabezpieczają interesy konsumenta, a jednocześnie nie spowodują zapaści na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego.
EN
The new Insurance and Re-insurance Activity Act, if adopted in an unchanged form, may certainly have a profound impact on the insurance distribution market in Poland. Apart from raising a number of interpretative doubts, the proposed provisions – which introduce, among other things, an obligation to evenly spread in time commissions for the sale of unit-linked life insurance – can effectively put start up insurance agents out of business. If the commissions are to be spread in time until an agent builds a sizeable portfolio of its own clients, earnings of novice agents may dwindle to the point that agents will no longer be able to support themselves from practising their profession. In the course of the legislative work on the act industry organisations put forward suitable proposals of changes; these, however, were rejected by representatives of the Ministry of Finance. The act also duplicates solutions known from the EU Recommendations and Guidelines on distribution, by introducing a ban on paying remuneration to policyholders in connection with insurance for a third party’s account, and in particular in group insurance. The policyholder will not be entitled to any remuneration and other benefits for offering insurance products or carrying out work connected with the performance – 127 – Wpływ nowej ustawy na rynek pośredników ubezpieczeniowych w Polsce of an insurance contract. Interestingly enough, the ban on receiving remuneration or other benefits equally applies to persons acting for or on behalf of the policyholder. This, in turn, may effectively eliminate from the market intermediaries working today for many employers, known as multi-tied agents. The same provision prompts questions about the possibility of remunerating brokers who perform work for or on behalf of an entity seeking insurance coverage, because, in practical terms, they act for or on behalf of a policyholder. However, it is unlikely to assume that the drafters’ and, subsequently, legislator’s intention was to reduce the earning capacity of brokers who, after all, receive brokerage from insurers. Hopefully, further legislative work on the Act is to bring about changes that, on the one hand, will properly secure the interests of consumers and, on the other, will prevent a far-reaching disruption of the insurance mediation market.
Year
Issue
1
Pages
121-128
Physical description
Contributors
author
  • radca prawny, partner w Kancelarii Czublun Trębicki, ekspert ds. europejskiego prawa ubezpieczeniowego przy Komisji Europejskiej.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da80437a-f436-490a-a8a1-ac596f22a054
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.