PL EN


2012 | 24 | 363-373
Article title

Wspieranie innowacyjności gospodarek regionalnych w świetle Strategii Europa 2020

Content
Title variants
EN
Supporting Regional Economies Innovation in the Light of Europe 2020 Strategy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wspieranie inteligentnego rozwoju stanowi jeden z priorytetów wdrażanych w ramach Strategii Europa 2020 Odnosi się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, gospodarki innowacyjnej. Priorytet ten będzie realizowany na poziomie regionalnym, krajowym oraz unijnym, a podmioty poszczególnych szczebli są włączone w implementację. W jego ramach wdrażany jest projekt przewodni „Europa innowacji” mający na celu wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do rozwiązania problemów z którymi borykają się państwa członkowskie, jak i cała UE. Polityka spójności ma do odegrania istotną rolę w finansowaniu poszczególnych priorytetów tej strategii. W poprzednim okresie programowania fundusze strukturalne wspierały działania ukierunkowane na rzecz budowania potencjału innowacyjnego europejskich regionów.
EN
Supporting intelligent development constitutes one of the priorities implemented within Europe 2020 Strategy. It refers to development of economy based on knowledge, innovative economy. This priority will be performed at the regional, national and Union level. The major project “Europe of innovation” is implemented within this priority and it is aimed to make use of research and development activity as well as innovative activity to solve problems faced by Member States and the whole EU. Cohesion policy has an important role to play in financing particular priorities of this strategy. In the previous programming period structural funds supported activities focused on developing innovative potential of European regions.
Keywords
Year
Volume
24
Pages
363-373
Physical description
Contributors
 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline _indicators (dostęp 29.08.2011).
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, Bruksela 3.3.2010, KOM (2010) 2020.
 • Innovation Union Scoreboard (IUS) 2010, The innovation Union’s performance scoreboard for Research and Innovation, PRO INNO Europe paper nr 18, European Union 2011,
 • http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2010_en.pdf (dostęp 29.08.2011).
 • Progress report on Europe 2020, Annual growth survey, Annex 1, European Commission, Brussels COM (2011) 11-A1/2.
 • Projekt przewodni strategii Europa 2020 Unia innowacji, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela, 6.10.2010, COM (2010) 546.
 • Regional Innovation Monitor. Innovation patterns and innovation policy in European regions – trends, challenges and perspectives. 2010 annual report, Project no. 0932, to the European Commission Enterprise and Industry Directorate-General, Directorate D – Industrial Innovation and Mobility Industries, J. Walendowski (Technopolis Group), H.Kroll,
 • T. Stahlecker, E. Baier (Fraunhofer ISI), R. Wintjes, H. Hollanders (UNU MERIT), http://www.merit.unu.edu/publications/uploads/1308311655.pdf (dostęp 29.08.2011).
 • Facing the challenge. The Lisbon Strategy for growth and employment. Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, November 2004, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004.
 • Science, technology and innovation in Europe, 2011 edition, Eurostat pocketbooks, European Union 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da81a5b7-cf86-4f13-8edb-18aaf2663cd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.