PL EN


2016 | 2(29) | 363-380
Article title

Rola egzaminu maturalnego w procesie edukacji – perspektywa uczestników projektów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Raport z badania

Authors
Content
Title variants
EN
The role of matriculation exam in the education process – the perspective of participants of the Central Examination Board’s project. Research report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest pokłosiem badania przeprowadzonego wśród osób, które uczestniczyły w projektach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Projekty te miały na celu wypracowanie propozycji rozwiązań różnych elementów procesu egzaminowania. Natomiast celem badania było zebranie informacji, które pozwolą wskazać idee leżące u podstaw reform edukacji realizowanych dotychczas w Polsce. Badani uczestnicy projektów CKE nazywali przygotowywaną reformę modernizacją przede wszystkim w celu podkreślenia ciągłości zmian oraz uzyskania akceptacji środowiska nauczycielskiego. Byli przekonani, że zmiany nie mogą być rewolucyjne. Na podstawie ich wypowiedzi można stwierdzić, że głównym motywem skłaniającym do reform było powszechne przekonanie o konieczności zmian zarówno w formie samych egzaminów, jak i w sposobach egzaminowania. Temu przekonaniu towarzyszyło postrzeganie dotychczasowej formuły egzaminu maturalnego jako dysfunkcjonalnej. To z kolei, zdaniem osób biorących udział w badaniu, jest spowodowane zmianami w sferze komunikacji i rozwojem nowych technologii komunikacji.
EN
This article presents results of the interviews with people involved in projects run by The Central Examination Board aimed at the developing new approaches to different aspects of the examination process. The purpose of this research was to gather information that would allow to characterize the ideas underlying the reforms of the educational system recently carried out in Poland. In order to obtain the approval of the teaching profession and to emphasize the continuity of changes, interviewed participants of the Central Examination Board’s projects consider the reforms to be a modernization. They were convinced that changes in the educational system cannot be revolutionary. It seems that the main motive force for conducted reforms was a widespread recognition of the need for changes in both the form and methods of examination. Additionally, the current formula of the matriculation exam was perceived as dysfunctional. According to interviewed people, this was caused by the development of new communication technologies.
Year
Issue
Pages
363-380
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
References
  • Anderson, B. (1997). Wspólnoty wyobrażone, Znak, Kraków. ISBN 83-7006-612-7.
  • Bourdieu, P., Passeron, J.-C. (2006). Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa. ISBN 978-83-01-14624-5.
  • Dziurzyński, K. (2013). Rezultat sprawdzianu próbnego szóstoklasistów jako przykład praktycznej diagnozy kompetencji uczniowskich, „Journal of Modern Science” tom 2/17/2013. ISSN 1734-2031.
  • Foucault, M. (1998). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Fundacja Aletheia, Warszawa. ISBN 83-87045-21-7.
  • Hobsbawm, E.J. (2010). Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, rzeczywistość, Difin, Warszawa. ISBN 978-83-7641-156-9.
  • Dolata, R., Sitek, M. (2014). Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Raport o stanie edukacji 2014, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, online: http://www.ibe.edu.pl/pl/o-instytucie/aktualnosci/543-egzaminacyjny-raport-ostanie-edukacji-2014, dostęp: 21.05.2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da8a9dea-78e8-4c52-8c6a-dd987f2302b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.