PL EN


2013 | 33 | 149-160
Article title

Znaczenie offshoringu oraz jego wpływ na spadek bezrobocia wśród młodych ludzi w Polsce

Content
Title variants
EN
The Importance of Offshoring and Its Impact on the Decrease of Unemployment among Young People in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zdefiniowano pojęcie „centra usług offshore” oraz zaprezentowano offshoring ja-ko element „nowej gospodarki”. Ponadto określono związek pomiędzy offshoringiem jako ele-mentem „nowej gospodarki” a jego wpływem na spadek bezrobocia w grupie wiekowej 15–34 lat w Polsce. W badaniach stwierdzono wzrastający udział zatrudnionych w centrach usług offshore w ogólnej liczbie zatrudnionych w sektorze nowoczesnych usług. Najwyższy udział zatrudnionych w centrach usług offshore odnotowano w Krakowie, a największy przyrost zatrudnienia w centrach usług offshore na przestrzeni lat 2008–2010 we Wrocławiu. Nie stwierdzono silnej korelacji pomiędzy udziałem zatrudnionych w centrach usług offshore w ogólnej liczbie zatrudnionych w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, a udziałem bezrobotnych w grupie wiekowej 15–34 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych. Związek ten nasilił się w 2010 roku w porównaniu do 2008 roku. Wskazuje to, że centra usług offshore zyskują na znaczeniu jako pracodawcy dla młodych ludzi.
EN
The aim of the article was to define the term “offshore service centers” and present the phenomenon of offshoring as a element of “new economy”. Moreover, the relation between offshoring as a element of the “new economy” and its impact on decrease of unemployment among people aged 15 to 34 in Poland, has been defined. In the research, the increasing share of the employed in offshore service centers as to the total number of the employed in modern business service sector has been shown. Further, the highest number of the employed in offshore service centers was noted in Kraków, and the greatest growth of employment in offshore service centers (between 2008 and 2010) took place in Wrocław. There was not a significant correlation between the share of the employed in offshore service centers and the share of the unemployed (aged 15 – 34) in the total number of unemployed people. The correlation was stronger in 2010 than in 2008. The above shows the increasing role of the offshore service centers as the employer of young people in Poland.
Year
Issue
33
Pages
149-160
Physical description
Contributors
 • doktorant Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Bottini N., Ernst Ch., Luebker M., 2008, Offshoring and the labour market: what are the issues?, Economic and labour market paper, International Labour Office, Employ-ment Analysis and Research Unit, Economic and Labour Market Analysis Depart-ment. – Geneva: ILO, 2008.
 • Ciesielska D., 2009, Offshoring usług: wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Engman M., 2007, Expanding International Supply Chains: the Role of Emerging Econ-omies in Providing it and Business Process Services, OECD Trade Policy Working Papers, No.52, OECD Publishing.
 • Feenstra R.C., Hanson, G.H., 1997, Foreign direct investment and relative wages: Evi-dence from Mexico’s maquiladoras, “Journal of International Economics”, Vol. 42, Issue 33–4, s. 371–393.
 • Goldberg P.K., Pavcnik N., February 2007, Distributional Effects of Globalization in Developing Countries, “NBER Working Paper”, No. 12885.
 • Hansen M.W., Pedersen T., Petersen B., April 2009, MNC Strategies and Linkage Ef-fects in Developing Countries, “Journal of World Business (JBW)”, Vol. 44, Issue 2, s. 121–130.
 • Micek G., Działek J., Górecki J., 2010, Centra usług w Krakowie i ich relacje z otocze-niem lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Karwowski J., 2010, Centra offshore na globalnych rynkach finansowych, Polskie Wy-dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Liberska B. (red.), 2002, Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Liberska B., 2005, Globalny rynek outsourcingu nowoczesnych usług – nowe możliwości dla Polski, „Studia Ekonomiczne”, nr 3 (XLVI), Instytut Nauk Ekonomicznych Pol-skiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Rybiński K., 2007, Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring, globalne nierównowa-gi, polityka pieniężna, Difin, Warszawa.
 • Szymaniak A. (red.), 2007, Globalizacja usług. Outsourcing, Offshoring i Shared Ser-vices Centers, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań.
 • Wojtyna A. (red.), 2001, Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości?, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 • Raporty dotyczące rozwoju offshoringu w Polsce.
 • BPO in the CEE region, 2007, DTZ Research.
 • „Onshore, Nearshore, Offshore: Unsure. A 2010 Polish Perspective, Polish Information and Foreign Investment Agency, Grafton Recruitment, Association of Business Service Leaders in Poland, Ernst & Young.
 • Impoving through moving. Report on BPO Opportunities in Poland. Raport o perspek-tywach sektora BPO w Polsce, No. 11.2010, ATKEARNY, Colliers International.
 • Poland as the destination for Shared Services Centers, 2009, KPMG, Invest in Poland – Polish Information and Foreign Investment Agency.
 • Portal informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego – www.stat.gov.pl (dostęp 04.02.2012).
 • Sektor SSC/BPO w Polsce, wrzesień 2010, Association of Business Service Leaders in Poland.
 • Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, 2011, Association of Business Servi-ce Leaders in Poland.
 • Modern business service sector in Małopolska, 2011, Association of Business Service Leaders in Poland.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da95c47f-90da-4f1d-a593-d7f89b51c064
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.