PL EN


2014 | 2(32) |
Article title

Zagrożenia biotopów w agroekosystemach

Content
Title variants
EN
Threats to biotopes in agroecosystems
Languages of publication
Abstracts
EN
One of the conditions of the species continuity is a natural living space (habitat), in which the species achieves its basic needs. Large area of agriculture and forestry monoculture are not conducive to existence of game animals. Permanent devastation of game preserves, windbreaks, liquidation of foraging sites and shelterbelts force the wild animals to feed in the field and forest crops. In modern agrotechnique – the usage of plant protection products deprives the wild species (eg the hare) of forage, on the other hand it causes contamination of food absorbed by animals. Not only does it disorganise the trophic pyramide, but also can cause permanent damage to the organism – environment networks system, which is essential for proper circulation of matter and energy in ecosystems. The aim of the study is to draw attention to the effects of the changes in the biotypes caused by agriculture.
PL
Jednym z warunków zachowania ciągłości gatunku jest naturalna przestrzeń życiowa (biotop), w której gatunek realizuje swoje podstawowe potrzeby. Zarówno wielkołanowe monokultury rolne, jak i leśne nie sprzyjają bytowaniu zwierzyny. Stała dewastacja remiz śródpolnych, likwidacja poletek żerowych, zadrzewień i zakrzewień zmusza zwierzynę dziko żyjącą do żerowania w uprawach polnych i leśnych. W nowoczesnej agrotechnice stosowanie środków ochrony roślin z jednej strony pozbawia bazy żerowej gatunki dziko żyjące, z drugiej – powoduje skażenie pobieranego przez zwierzynę pokarmu. Powoduje to nie tylko dezorganizację piramidy troficznej, lecz także może wywołać trwałe uszkodzenia sieci powiązań w układzie organizm-środowisko, co ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego obiegu materii i energii w ekosystemach. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na skutki, jakie może wywoływać rolnictwo stosując zabiegi agrochemiczne w biotopach.
Contributors
 • Uniwersytet Opolski
author
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Aire T.A. 2005. Short-term effects of carbendazimon the gross and microscopic features of the testes of Japanese quails (Coturnix coturnix japonica). Anat. Embryol. 210, 43 49.
 • Banaszkiewicz T., Lipiński Z. 2009. Ochrona roślin a ochrona środowiska na przykładzie euro-pejskiej pszczoły miodnej Apis melliferaL. W: Zagrożenia biotopów przekształconych przez człowieka. Red. K. Sporek. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Borowiec S. 1985. Biologiczne skutki chemizacji rolnictwa. Wyd. Akademia Rolnicza, Szczecin.
 • Byrd R.A., Markham J.K., Emmerson J.L. 1995. Developmental Toxicity of Dinitroaniline Herb-icides in Rats and Rabbits. I. Trifluralin. Fund. Appl. Toxicol. 26, 181-190.
 • Dyrektywa Rady UE 91/414/EEC z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin. Dz. U. L230 z 19.8.1991.
 • Krok K. 2004. Zmiany zanieczyszczenia środowiska na obszarach ekologicznego zagrożenia w Polsce. Stud. Reg. Lokal. 3 (17), 123-141.
 • Laskowski R., Migula P. 2004. Ekotoksykologia od komórki do ekosystemu. PWRiL, Warszawa.
 • Lutz P., 2012. Benzimidazol i jego pochodne – odfungicydów do narkotyków zmodyfikowanych.
 • Nowe zagrożenia zawodowe i środowiskowe. Medycyna Pracy 63 (4), 505-513.
 • Manahan S.E., 2006. Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. PWN, Warszawa.
 • Menegola E., Broccia M.L., Di Renzo F., Giavini E., 2001. Antifungal Triazoles induce malformation in vitro. Reprod. Toxicol. 15, 421-427.
 • Menegola E., Broccia M.L., Di Renzo F., MassaV., Giavani E., 2005. Study on common terato-genic pathway elicited by fungicides triazole-derivatives. Toxicol. in Vitro 19, 737-748.
 • Mółka J., Łapczyńska-Kordon B., 2011. Właściwości energetyczne wybranych gatunków bioma-sy. Izba Roln. 6 (131), 141-147.
 • Rajeswary S., Kumaran B., Ilangovan R., Yuvaraj S., Sridhar M., Venkataraman P., Srinivasan N., Aruldhas M.M., 2007. Modulation of antioxidant defense system by the environmental fungicide carbendazim in Leydig cells of rats. Reprod. Toxicol. 24, 371-380.
 • Rocznik Statystyczny. Leśnictwo. 2009. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny. Leśnictwo. 2013. GUS, Warszawa.
 • Siemiński M., 2001. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. PWN, Warszawa.
 • Sporek K., Sporek M., 2010.Life of game animals in transformed biotopes. Pol. J. Agron. 3, 28-33.
 • Sporek K., Sporek M., 2011.Przyczyny regresu liczebności zwierzyny drobnej. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW. Anim. Sci. 50, 67-72.
 • Sprzedażi zapasy środków ochrony roślin. Dane od producentów importerów za 2002 r. Agrega-cja według grup chemicznych. 2003. MinisterstwoRolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Sprzedażi zapasy środków ochrony roślin. Dane od producentów importerów za 2003 r. Agrega-cja według grup chemicznych. 2004. MinisterstwoRolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Sprzedażi zapasy środków ochrony roślin. Dane od producentów importerów za 2004 r. Agrega-cja według grup chemicznych. 2005. MinisterstwoRolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Sprzedażi zapasy środków ochrony roślin w Polsce w roku 2005. Agregacja według grup che-micznych. 2006. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Sprzedażi zapasy środków ochrony roślin w Polsce w roku 2006. Agregacja według grup che-micznych. 2007. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Sprzedażi zapasy środków ochrony roślin w Polsce w roku 2007. Agregacja według grup che-micznych. 2008. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Wojtyniak B., Goryński P., Moskalewicz B., 2012.Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwa-runkowania. Narodowy InstytutZdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. War-szawa.
 • Wolański N., 2006. Ekologia człowieka. T. 2. PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da9abc5d-f140-4bf0-93b9-eb23c74e5981
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.