PL EN


2015 | 223 | 174-185
Article title

Znikanie miast. Studium przypadku Łodzi

Content
Title variants
EN
Urban decay. Case study of Lodz, Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem opracowania jest zagadnienie kurczenia się miast, a jego celem identyfikacja towarzyszących temu zjawisk ludnościowych. Identyfikacji tej dokonano na przykładzie jednego z miast polskich, jakim jest Łódź. Wybór tego właśnie miasta miał charakter celowy, albowiem tam właśnie proces kurczenia się ma tak duże nasilenie, iż zagraża dalszemu jego istnieniu. W opracowaniu przedstawiono znaczenie zmian bazy gospodarczej dla analizowanego procesu oraz dokonano analizy wybranych aspektów sytuacji demograficznej i gospodarczej Łodzi na tle innych wielkich miast polskich. W zakończeniu wskazano na potrzebę tworzenia nowej bazy gospodarczej miast.
EN
The main issue in the paper is the shrinking of the city and the purpose of the analysis was to identify the population phenomena that accompany the process. The identification was based on an example of one of Polish cities – Lodz. The choice of this particular city was not accidental. The shrinking process there is of such an intensity that it becomes a threat to its existence in the future. The paper presents the importance of changes to the economic basis for the analysed process. Additionally an analysis of selected aspects of demographical and economic situation of Lodz was performed in comparison to other Polish cities. Conclusions point at the need for the creation of a new economic basis for the city.
Year
Volume
223
Pages
174-185
Physical description
Contributors
References
 • Budner W. (2011), Geografia ekonomiczna: współczesne zjawiska i procesy, Wydawnictwo UE, Poznań.
 • Couch C., Cocks M., Bernt M., Grossmann K., Haase A., Rink D. (2012), Shrinking Cities in Europe, „Town & Country Planning”, June, s. 264-270.
 • Czarnecki B. (2011), Przejawy i konsekwencje depopulacji polskich miast. Zarys problemu, „ARCHITECTURAE et ARTIBUS” nr 4.
 • Domański R., Marciniak A. (2003), Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, „Studia KPZK PAN”, t. CXIII, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [GUS, 2013] Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym, Warszawa.
 • Haase A. (2013), No one-size-fits-all. O różnorodności kurczących się miast w Europie [w:] Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014- 2020), Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Głównym Urzędem Statystycznym,Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa.
 • Jałowiecki B. (2005), Polskie miasta w procesie metropolizacji, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(19).
 • Jewtuchowicz A. (2005), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Klasik A. (1996), Zarządzanie rozwojem lokalnym [w:] F. Kuźnik, red., Zarządzanie rozwojem gmin w zespołach miejsko-przemysłowych, Wydawnictwo AE, Katowice.
 • Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej (2011), Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy, Bruksela.
 • Korenik S. (2011), Region a kształtowanie się nowych realiów gospodarczych [w:] S. Korenik, Z. Przybyła, red., Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania,
 • Korenik S. (1999), Wybrane teorie rozwoju regionu ekonomicznego [w:] S. Korenik, red., Przekroje regionalne w polityce ekonomicznej, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Kryńska E. (2003), Rynki pracy wielkich miast w Polsce [w:] E. Kwiatkowski, T. Tokarski, red., Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • [MRR, 2010] Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Rozwój miast w Polsce, Warszawa.
 • NORDEA (2009), Pierwszy Ranking Metropolitalności Miast Polskich Nordea Metrox. 2008, Metropolia Poznań.
 • NORDEA (2010), 2. Ranking Metropolitalności Miast Polskich Nordea Metrox. 2009, Metropolia Poznań.
 • NORDEA (2011), 3. Ranking metropolitalności miast polskich Nordea Metrox. 2010, Metropolia Poznań.
 • Stryjakiewicz T. (2013), The Process of Urban Shrinkage and its Consequences, „Romanian Journal of Regional Science”, Vol. 7.
 • Stryjakiewicz T., Jaroszewska E. (2011), Kurczące się miasta (shrinking cities) i strategie ich rewitalizacji [w:] L. Mierzejewska, M. Wdowicka, red., Współczesne problemy rozwoju miast i regionów, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s. 135-148.
 • [www1] www.stat.gov.pl [dostęp: 15.5.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-daa11a7c-f094-414d-9cb6-dd62bc553bf2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.