PL EN


2015 | 2 (61) | 43-51
Article title

Tajemnica zawodowa dziennikarza w świetle obowiązującego w Polsce prawa. Część 2. Zakres regulacji

Authors
Content
Title variants
EN
A journalist’s professional secret in the light of the Polish law. Part 2. The extent of the regulation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 prawa prasowego tajemnicą dziennikarską będą objęte te dane, które dziennikarz uzyskał w związku z wykonywaniem swojego zawodu, a które dotyczą osób, które przekazały określone materiały lub informacje w celu ich wykorzystania przez prasę. Te osoby muszą przy tym zastrzec nieujawnianie identyfi kujących ich danych. Trzeba przy tym również pamiętać, że w świetle art. 15 ust. 2 pkt 2 pp tajemnica dziennikarska obejmuje również wszelkie informacje, których ujawnienie mogłoby naruszać chronione prawem interesy osób trzecich. Nie należy również zapominać, że w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 pp dziennikarz jest obowiązany chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie.
EN
According to Article 15 section 2 point 1 of the press law, journalistic secrecy covers the information that the journalist obtained in the course of carrying out his / her job, and which refers to people who have provided specifi ed materials or information with the aim of being used by the press. These people must stipulate not to reveal data that would identify them. It must be also remembered that, in light of Article 15 section 2 point 2 of the press law, journalistic secrecy includes also all information which, when revealed, could infringe the rights of third persons protected by the law. Moreover, one must not ignore the fact that, according to Article 12 section 1 point 2 of the press law, a journalist is obliged to protect the personal rights and interests of informants acting in good faith, as well as other people who trust him / her.
Year
Issue
Pages
43-51
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-daa21d2d-b811-486a-af30-5ad47b674ab2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.