Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 172-191

Article title

Endogeniczne uwarunkowania gospodarki nieruchomościami samorządowym

Content

Title variants

EN
THE ENDOGENOUS DETERMINANTS OF LOCAL GOVERNMENT’S REAL ESTATE MANAGEMENT

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, co to jest i jakie są warunki racjonalnej i efektywnej gospodarki zasobami publicznymi, w tym samorządowymi nieruchomościami, a w szczególności na ile sprzyjają jej: sporządzane w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) informacje na temat posiadanych przez nie nieruchomości, swoboda działania i samodzielność decyzyjna władz samorządowych, system finansowy i sytuacja finansowa JST oraz sposób zarządzania nieruchomościami.
EN
This paper attempts to answer the question, what is it and what are the conditions for rational and efficient management of public resources, including local government property, in particular, how conducive to it is information about its property prepared by local government units (LGUs), plenty of rope and decision autonomy, local government’s financial system and real estate management.

Contributors

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

References

 • Adamiak J., Kosiedowski W., Potoczek A., Słowińska B., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2001.
 • Bończak-Kucharczyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz do ustawy, Wyd. Wolters Kluwers, Warszawa 2013.
 • Bryx M. (red.), Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, Wyd. Poltext, Warszawa 2007.
 • Burrough B., Różnica pomiędzy zarządzaniem nieruchomościami biurowymi, przemysłowymi i handlowymi, „Świat Nieruchomości” 1997, nr 21.
 • Gorzym–Wilkowski W., Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Zarys ekonomiki gminy, Wyd. Norbertinum, Lublin 1999.
 • Kaganova O., Nayyar-Stone R., Merrill S., Peterson G., Municipal Redl Property Asset Management: An Overview of World Experience, Issues, Financial Implications and Housing, The Urban Institute, Washington 1999.
 • Kotlińska J., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Juja T. (red.), Finanse publiczne, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Kotlińska J., Finansowanie rozwoju lokalnego i regionalnego a poziom zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu. Finanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości w regionach” 2011, z. 38.
 • Kotlińska J., Finansowe aspekty gospodarki nieruchomościami komunalnymi w Polsce (na przykładzie dużych miast), Wyd. UEP, Poznań 2009.
 • Kotlińska J., Sprzedaż majątku samorządowego w kontekście limitu zadłużenia i zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Finanse wobec zmian w burzliwym otoczeniu” 2013, t. 47, nr 2.
 • Kotlińska J., Wieloletnie programowanie w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce, „Zeszyty Naukowe UEP. Dylematy i wyzwania finansów publicznych”2010, z. 141.
 • Kotlińska J., Zarządzanie majątkiem komunalnym gminy, [w:] Dolata S. (red.), Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
 • Marona B., Nalepka A., Realizacja nadzoru właścicielskiego nad nieruchomościami komunalnymi w miastach na prawach powiatu, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2009, vol. 17, Nr 4.
 • Niewiadomski Z. (red.), Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Stan prawny na dzień 1 września 2001, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2001.
 • Padrak R., Sprzedaż nieruchomości po nowelizacji ustawy, „Finanse Publiczne” 2008, Nr 3.
 • Padrak R., Zbywanie i oddawanie do korzystania nieruchomości samorządowych i Skarbu Państwa, Wyd. Presscom, Administracja Publiczna. Biblioteka, Warszawa 2010.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2013 r., poz. 289.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Dz.U. Nr 118, poz. 1233.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz.U. Nr 38, poz. 454.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, Dz.U. z 2013 r., poz. 1411.
 • Sienkiewicz H., Historia myśli ekonomicznej, Wyd. PWE, Warszawa 1998.
 • Sikora D., Uwarunkowania efektywnego zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi – przykład Łodzi, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce” 2007, nr 1161.
 • Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2010 roku, Wyd. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2011.
 • Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku, Wyd. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2013.
 • Surówka K., Ograniczenia faktyczne samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego – degresja samodzielności finansowej, „Finanse Komunalne” 2014, nr 1–2.
 • Szachułowicz J., Krassowska M., Łukaszewska A., Gospodarka nieruchomościami. Przypisy i komentarz, wydanie 2 zmienione, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, Dz.U. z 2013 r., poz. 829.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jedn. – Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jedn. – Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, tekst jedn. – Dz.U. z 2014 r., poz. 150.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn. – Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jedn. – Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jedn. – Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. – Dz.U. z 2013 r., poz. 330.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, tekst jedn. – Dz.U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn. – Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.
 • Wartalska M., Gospodarowanie majątkiem komunalnym – wybrane obszary problemowe, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce” 2006, nr 1124.
 • Wartalska M., Wybrane aspekty prywatyzacji zarządzania nieruchomościami komunalnymi, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce” 2007, nr 1161.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9573

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-daa7937a-ce63-4591-9657-8630ac90f1e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.