PL EN


2017 | 2 (367) | 135-144
Article title

Nowe media i techniki promocji jako innowacje marketingowe w sieciach sklepów dyskontowych

Content
Title variants
EN
New Media and Techniques of Promotion as Marketing Innovations on Networks of Discount Stores
RU
Новые медиа и техники продвижения как маркетинговые инновации в сетях дискаунтеров
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przegląd i analiza innowacji marketingowych w zakresie nowych mediów i technik promocji wprowadzanych przez dyskonty pod kątem oceny ich oryginalności oraz w kontekście współcześnie występujących zjawisk i trendów konsumenckich. Do analizy wykorzystano źródła wtórne, takie jak strony internetowe sieci dyskontów, gazetki firmowe, raporty, rankingi firm, reklamy oraz przetestowano aplikacje mobilne udostępniane przez sieci. W syntetyczny sposób przedstawiono również sieci dyskontowe obecne na polskim rynku, zaprezentowano ich politykę promocji, a także wyjaśniono czym są innowacje marketingowe w świetle literatury przedmiotu. Artykuł w znacznym stopniu jest przeglądem literatury. Na podstawie dokonanej analizy innowacji marketingowych wdrażanych przez dyskonty można stwierdzić, że są to innowacje wtórne inspirowane trendami konsumenckimi, wskazanymi w artykule.
EN
An aim of the article is to carry out an overview and analysis of marketing innovations as regards new media and promotion techniques being introduced by discount stores from the angle of assessment of their originality and in the context of contemporarily occurring consumer phenomena and trends. The authors used in their analysis secondary sources such as discount chains websites, company newsletters, reports, companies rankings, and advertisements as well as they tested the mobile applications made accessible by chains. In a synthetic way, they also presented the discount chains present in the Polish market, their promotion policy as well as explained marketing innovations in the light of subject literature. The article is considerably a literature overview. Based on the carried out analysis of marketing innovations implemented by discount stores, one may state that these are secondary innovations inspired by consumer trends indicated in the article.
RU
Цель статьи – обзор и анализ маркетинговых инноваций в области новых медиа и техник продвижения, вводимых дискаунтерами, с точки зрения их оригинальности и в котексте современно выступающих потребительских явлений и трендов. Для анализа использовали интернет-сайты сетей дискаунте- ров, фирменные брошюры, отчеты, рейтинги фирм, рекламы и провели тест мобильных приложений, предоставляемых сетями. Синтетически представили также сети дискаунтеров, присутствующих на польском рынке, их политику продвижения, а также выяснили, что собой представляют маркетинговые инновации в свете литературы по предмету. На основе проведенного анализа внедряемых дискаунтерами маркетинговых инноваций можно констатировать, что это вторичные инновации, инспирированные потребительскими трендами, указанными в статье.
Year
Issue
Pages
135-144
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Meiji University, Japonia
References
 • Bhave K., Jain V., Rou S., (2013), Understanding the orientation of GEN Y toward mobile applications and in-app advertising India, „International Journal of Mobile Marketing”, Vol. 8, No.1
 • Biedronka.pl (2015), Biedronka zaprasza klientów do testowania nowych produktów, http://www.biedronka.pl/pl/news,id,755,title,biedronka-zaprasza-klientow-do-testowanianowych-produktow [dostęp: 17.02.2016].
 • Bereżnicki J. (2015), Lidl mocno podkręcił wydatki na reklamę w telewizji, Biztok, 10 października, http://www.biztok.pl/biznes/lidl-mocno-podkrecil-wydatki-na-reklame-w-telewizji-to-juzponad-40-mln-zl-miesiecznie_a22464 [dostęp: 17.02.2016].
 • Bilińska-Reformat K. (2012), Wpływ kryzysu na rozwój sieci dyskontowych w handlu artykułami żywnościowymi w Polsce, „Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, nr 237.
 • Flight I., Leppard P., Cox D. N. (2003), Food neophobia and associations with cultural diversity and socio-economic status amongst rural and urban Australian adolescents, ”Appetite”, No. 41(1).
 • GUS (2014), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2009-2011, Warszawa.
 • Grzybowska B., Juchniewicz M. (2014), Zmiany poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Rolnictwa i Agrobiznesu”, Tom 16, Zeszyt nr 5.
 • Jasiulewicz A. (2015), Aplikacje mobilne jako innowacyjne narzędzie marketingu mobilnego na rynku żywności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 857, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 41, t. 1.
 • Juchniewicz M. (2011), Innowacje nietechnologiczne w przemyśle spożywczym, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Rolnictwa i Agrobiznesu”, Tom 13, Zeszyt nr 2.
 • Jung B. (1997), Kapitalizm postmodernistyczny, „Ekonomista”, nr 5-6.
 • Makała H. (2014), Kultura żywieniowa a turystyka - obszary wspólnych zainteresowań, „Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja”, nr 13(1).
 • Manovich L. (2006), Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • McQuail D. (2012), Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mirski A. (2011), Skala postaw twórczych versus odtwórczych (SPTO), Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kraków.
 • Miszczak M. (2015), The communication of CSR policy to customers by discount stores in Poland on the basis of Lidl and Biedronka, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 387.
 • OECD (2005), Oslo Manual - Guidelines for collecting and interpreting data, 3rd Edition, OECD.
 • Polskieradio.pl (2016), Dyskonty w 2015 roku otworzyły 2 razy mniej sklepów niż rok wcześniej, http://www.polskieradio.pl/42/1699/Artykul/1570047,Dyskonty-w-2015-roku-otworzyly-2-razy-mniej-sklepow-niz-rok-wczesniej [dostęp: 17.02.2016].
 • Rohm A.J., Gao T., Sultan F., Pagani M. (2012), Brand in hand: A cross-market investigation of consumer acceptance of mobile marketing, “Business Horizons”, No. 55.
 • Skrzypczak J. (1999), Popularna encyklopedia mass mediów, Kurpisz, Poznań.
 • Szpunar M. (2008), Czym są nowe media - próba konceptualizacji, „Studia Medioznawcze”, nr 4(35).
 • Sullivan M., Adcock D. (2003), Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Sultan F., Rohm A., Gao T. (2009), Factors influencing consumer acceptance of mobile marketing: A two country study of youth markets, “Journal of Interactive Marketing”, No. 7(2).
 • Szul E. (2013), Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów − Uwarunkowania i przejawy, (w:) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, Zeszyt nr 31, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Toffler A. (1997), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-daaaf032-01ef-4d37-8b10-63c508c298ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.