PL EN


2017 | 8 | 1 | 247-254
Article title

Wiedza przyszłych nauczycieli na temat cyberprzemocy wobec dzieci najmłodszych – doniesienia z badań

Content
Title variants
EN
Future Teachers’ Awareness of Cyber Violence Towards the Youngest Children – Report from Studies
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w sieci to jedno z ważniejszych wyzwań współczesnego świata XXI w., tym bardziej że dostęp do internetu nie ogranicza się tylko i wyłącznie do komputera stacjonarnego, ale dotyczy również wielu urządzeń mobilnych. Przeprowadzone postępowanie badawcze miało na celu ukazanie zasadności edukowania studentów kierunków pedagogicznych w zakresie identyfikowania zagrożeń, w tym cyberprzemocy, które bezpośrednio wiążą się z korzystaniem z nowoczesnych technologii. Próbę badawczą stanowiła grupa 78 studentów II roku pedagogiki o specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przebadana za pomocą anonimowych kwestionariuszy ankiet.
EN
Providing a child with safety on the Internet is one of the most important challenges of contemporary world of the 21st century. Even more so, considering that the access to the internet is possible not only by means of a computer but also applies to many mobile devices. The conducted research was aimed at demonstrating the legitimacy of educating students of pedagogy courses in the scope of identification of threats, including cyber violence, which are directly connected with the use of modern technologies. The study sample was made up of 78 students of the second year of Pedagogy with early-school education specialization and kindergarten education at the Faculty of Pedagogy and Psychology at the University of Silesia in Katowice, surveyed by means of anon-ymous questionnaires.
Keywords
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
247-254
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, Polska
References
  • Garapich, A. Profil użytkownika Internetu 7-15 lat w świetle badania Megapanel. Pobrane z: http://www.slideshare.net/P_B_I/profil-uytkownika-internetu-715-lat-w-wietle-badania-mega-panel (14.02.2017).
  • Kaczmarzyk, M.A. (2013). Dziecko w wirtualnej galerii. Warszawa: Żak.
  • Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II. Warszawa: SWPS.
  • Kruszko, K. (2010). Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Lublin: Wyd. UMCS.
  • Pawłowski, J. (red.) (2002). Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Instytut Studiów Strategicznych, Wyd. AON.
  • Polak, Z., Różycka, M., Maranda, M. (red.) (2013). Zagrożenia internetowe. Wybrane zjawiska. Warszawa: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.
  • Strykowski, W. (1996). Rola mediów w edukacji. Edukacja Medialna, 2, 166–170.
  • Surzykiewicz, J. (2003). Agresja i przemoc w szkole. W: . Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika (s. 270–290). T. 2. Warszawa: PWN.
  • Szmyd, J. (2000). Bezpieczeństwo jako wartość refleksyjna, aksjologiczna i etyczna. W: W. Tyra-a (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem (s. 46–52). Kraków: Wyd. PSB.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-daae1c21-4191-4204-ae4b-3ee36864373f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.