PL EN


2014 | 62 | 3 | 85-102
Article title

Informatyka jako nauka

Content
Title variants
EN
Computer Science as a Branch of Knowledge
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ten jest próbą odpowiedzi na pytanie o status informatyki jako dyscypliny wiedzy oraz o miejsce, jakie zajmuje ona pośród innych nauk. Wśród informatyków i filozofów dominują cztery poglądy dotyczące statusu informatyki jako nauki. Pierwszym z nich jest twierdzenie, że informatyka to gałąź matematyki. Jeżeli podstawową działalnością informatyków jest pisanie programów – działalność matematyczna – to informatyka jest po prostu działem matematyki, czyli nauką formalną. Nie wszyscy jednak badacze zgadzają się z tym poglądem, twierdząc, że pisanie programów to rodzaj eksperymentu, a informatyka jest nauką przyrodniczą. Eksperymentowanie za pomocą komputerów jest czymś więcej niż tylko metodą pomocniczą w innych naukach, odgrywa bowiem istotną rolę również w obrębie samej informatyki. Wielu informatyków uważa jednak, że traktowanie uprawianej przez nich dyscypliny jako nauki formalnej lub przyrodniczej jest niewłaściwe, ponieważ zaniedbuje podstawowe stawiane przed nią zadanie – rozwiazywanie problemów z wykorzystaniem komputerów. Informatyka jest zatem gałęzią inżynierii. Innym dominującym obecnie poglądem jest traktowanie informatyki jako nowej dyscypliny wiedzy, która wykorzystuje zarówno osiągnięcia inżynierii, jak i metody formalne i eksperymentalne. Sama nie jest jednak ani gałęzią matematyki, ani nauką przyrodniczą, ani też dziedziną inżynierii.
EN
The article is an attempt to answer the question of the status of computer science as a branch of knowledge and its place among other disciplines. Four views on the status of computer science as a branch of knowledge dominate nowadays among computer scientists and philosophers. The first of them is a claim that science is a branch of mathematics. Because writing programs is a basic activity of computer scientists, which is in fact a mathematical activity, so a computer science is a formal science, simply a party of mathematics. But not all agree with this view—some specialists claim that writing computer programs is a kind of experiment and that computer science is a natural science. Experimenting using computers is not only a supporting method in other sciences but it plays an important role within the very computer science. However, many computer scientists believe that treating their discipline as a formal or natural science neglects the basic objective of computer science, i.e. problem solving using computers. So computer science is not a science at all, it is an engineering discipline. The fourth, currently dominating view claims that computer science is a new discipline of knowledge that uses engineering, experimental and formal methods. But it is neither a branch of mathematics, nor a natural science, nor an engineering discipline
Year
Volume
62
Issue
3
Pages
85-102
Physical description
Contributors
 • Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • ABRAHAMS Paul (1987), What Is Computer Science?, „Communications of the ACM” 30(6), s. 472-473.
 • BONDECKA-KRZYKOWSKA Izabela (2010a), O związkach informatyki z matematyk?, „Filozofia Nauki” 1, s. 77-89.
 • BONDECKA-KRZYKOWSKA Izabela (2010b), Paradygmaty informatyki, [w:] Światy matematyki. Tworzenie czy odkrywanie?, red. Izabela Bondecka-Krzykowska, Jerzy Pogonowski, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2010, s. 117-134.
 • BONDECKA-KRZYKOWSKA Izabela (w druku), O obiekcie badań informatyki.
 • BROOKS Frederick (1996), The Computer Scientists as Toolsmith II. „Communications of the ACM” 39(3), s. 61-68.
 • COLBURN Timothy R. (2000), Philosophy and Computer Science, Armonk, NY: M.E. Sharpe.
 • DE MILLO Richard A., LIPTON Richard J., PERLIS Alan J. (1979), Social Processes and Proofs of Theorems and Programs, „Communications of Association for Computing Machinery” 22, s. 271-280.
 • DENNING Peter J. (1985), What Is Computer Science?, „American Scientists” 73, s. 16-19.
 • DENNING Peter J. (1999), Computer science: the discipline, [w:] Encyclopedy of Computer Science, ed. Anthony Ralston, David Hemmendinger, John Wiley and Sons Ltd. (publikacja 2000).
 • DIJKSTRA Edsger W. (1974), Programing as a Discipline of Mathematical Nature, „The American Mathematical Manthly” 81 (6), s. 608-612.
 • DIJKSTRA Edsger W. (1986), On a cultural gap, „The Mathematical Intelligencer” 8 (1), s. 48-52.
 • EDEN Amnon H. (2007), Three Paradigms of Computer Science, „Minds and Machines” 17, s. 135-167.
 • FOLEY James (2002), Computing > Computer Science, „Computing Research News” 14 (4), s. 6.
 • GORN Saul (1963), The computer and information sciences: a new basic discipline, „SIAM Review” 5 (2), s. 150-155.
 • HALL Anthony (1990), Seven myths of formal methods, „IEEE Software” 7 (5), s. 11-19.
 • HAMMING Richard W. (1969), One man’s view of computer science, „Journal of the ACM” 16 (1), s. 3-12.
 • HARTMANIS Juris (1993), Some Observations about the Nature of Computer Science, [w:] Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science: 13th Conference, Bombay, India, December 15-17, Proceedings, ed. Rudrapatna K. Shyamasundar, Lecture Notes in Computer Science 761, Berlin: Springer-Verlag, s. 1-12.
 • HARTMANIS Juris, LIN Herbert (1992), What Is Computer Science and Engineering? [w:] Computing the Future: A Broader Agenda for Computer Science and Engineering, ed. Juris Hartmanis, Herbert Lin, Washington: National Academy Press, s. 163-216.
 • HOARE C[harles] A[ntony] R[ichard] (1969), An Axiomatic Basic for Computer Programming, „Communications of the Association for Computing Machinery” 12 (10), s. 576-580.
 • HOARE C[harles] A[ntony] R[ichard] (1989), The Mathematics of Programming, [w:] Essays in Computing Science” red. C[harles] A[ntony] R[ichard] Hoare, Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, NY.
 • KNUTH Donald E. (1974), Computer science and its relation to mathematics, „The American Mathematical Monthly” 81 (4), s. 323-343.
 • MACKENZIE Donald (1992), Computers, Formal Proofs and the Law Courts, „Notices of the American Mathematical Society” 39, s. 1066-1069.
 • MAHONEY Michael S. (2002), Software as Science—Science as Software, [w:] History of Computing: Software Issues, red. Ulf Hashagen, Reinhard Keil-Slawik, Arthur L. Norberg, Berlin: Springer Verlag.
 • MCKEE George (1995), Computer science or simply ‘computics’? The open channel, „Computer” 28 (12), s. 136.
 • NEWELL Allen, SIMON Herbert A. (1976), Computer science as empirical inquiry, „Communications of the Association for Computing Machinery” 19 (3), s. 113-126.
 • PIERCE John R. (1968), Keynote address. Conference on Academic and Related Research programs in Computing Science (5-8 June 1967).
 • SAVITZKY Steve (1989), Letter in the Technical Correspondence section. „Communications of Asso-ciation for Computing Machinery” 32 (3), s. 375-376.
 • SHAPIRO Stuart C. (2001), Computer Science: The Study of Procedures (mps).
 • TEDRE Matti (2011), Computing as a Science: A Survey of Competing Viewpoints, „Minds and Machines” 21, s. 361-387.
 • TICHY Walter F. (1998), Should Computer Scientists Experiment More? „Computer” 31 (5), s. 32-40.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0035-7685
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dab1a270-0fed-4a16-bae6-b8db5243f9d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.