PL EN


2018 | 14 | 325-345
Article title

Tworzenie wspólnych projektów pomiędzy przemysłem a nauką

Title variants
EN
Creating joint projects between industry and science
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej zobowiązuje je do zintensyfikowania współdziałania z uczelniami wyższymi. Odpowiedzią na wzrost innowacyjności i konkurencyjności współczesnej gospodarki jest tworzenie wzajemnych relacji pomiędzy organizacjami naukowymi i biznesowymi umożliwiających dostosowanie przedsiębiorstw do wymagań rynkowych pod względem technologicznym i organizacyjnym. W ostatnich kilku latach pojawiło się wiele możliwości nawiązania współpracy naukowej, pomiędzy innymi poprzez wspólne branie udziału w projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Pomimo zrealizowanych wielu wspólnych projektów pomiędzy organizacjami, to efekty współpracy są często na niskim poziomie. Bariery ograniczające współpracę są po obu stronach. Do najważniejszych można zaliczyć zbyt rozbudowaną biurokrację i niepotrzebne formalności po obu stronach, jakie muszą być dopełnione przy podejmowaniu i prowadzeniu wzajemnych relacji. Istotne jest też zrozumienie potrzeb obu stron, tzn. biznesu którego celem jest wdrożenie ciekawych i opłacalnych ekonomicznie rozwiązań (zazwyczaj TRL >5), nauki która skoncentrowana jest zazwyczaj na etapie twórczym (zazwyczaj TRL< 5). Zniwelowanie i ograniczenie barier umożliwi skuteczne komunikowanie się, nawiązywanie kontaktów, rozwiązywanie problemów i promowanie wspólnych rozwiązań. Tworzenie warunków umożliwiających zwiększanie i umocnienie kontaktów na styku sfery nauki i biznesu wydaje się niezbędne z punktu widzenia możliwości dynamizowania rozwoju gospodarczego kraju. W artykule głównym celem jest omówienie barier współpracy, które występują pomiędzy nauką a biznesem i zaproponowanie nowych form kooperacji, które są możliwe między innymi dzięki dostępnych funduszom z Komisji Europejskiej.
EN
The development and operation of enterprises in the conditions of the global economy obliges them to intensify cooperation with universities. The answer to the increase in innovation and competitiveness of the modern economy is the creation of mutual relations between scientific and business organizations, which allow companies to adapt to market requirements in terms of technology and organization. In the last few years there have been many opportunities to establish scientific cooperation, including through joint participation in projects co-financed from external funds. Despite the many joint projects implemented between organizations, the effects of cooperation are often limited. Barriers limiting cooperation are on both sides. The most important ones include too extensive bureaucracy and unnecessary formalities on both sides, which must be complied with when initiating and conducting mutual relations. It is also important to understand the needs of both parties, i.e. a business which goal is to implement interesting and cost-effective solutions (usually TRL> 5), science which is usually concentrated on the creative stage (usually TRL <5). Closing and reducing barriers will enable effective communication, networking, problem solving and promotion of common solutions. Creating conditions enabling the strengthening of contacts at the interface between science and business seems to be necessary from the point of view of the possibility of dynamizing the country’s economic development. The article discusses the barriers and proposes various forms of cooperation between science and business.
Year
Issue
14
Pages
325-345
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
References
 • Archibugi D., Filippetti A., The retreat of public research and its adverse consequences on innovation, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 127, 2018.
 • Bercovitz J., Feldman M., Entpreprenerial universities and technology transfer: A conceptual framework for understanding knowledge-based economic development, „The Journal of Technology Transfer” 2006, Vol. 31, 2006.
 • Cohen W.M., Fjeld J., The three legs of a stool: Comment on Richard Nelson, ‘‘The sciences are different and the differences matter’’, „Research Policy” 2016, Vol. 45.
 • European Commission, European Innovation Scoreboard, 2016.
 • European Commission, Directorate-General for Research and Innovation,” Funding — Awareness — Scale — Talent (FAST), Europe is back: Accelerating breakthrough innovation”, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eic_hlg_bz_web.pdf.
 • Filippetti A, Savona M., University – industry linkages and academic engagements: individual behaviours and firms’ barriers. Introduction to a special section, „The Journal of Technology Transfer” 2017, Vol. 42 (4).
 • General Secretariat of the Council, Preparation of the Competitiveness Council on 29−30 May 2017 Economic rationale for public research and innovation funding and its impacts – Exchange of views, RECH 129.
 • Geodecki T., Pomiar innowacyjności gospodarki przy użyciu pośrednich i bezpośrednich wskaźników innowacji, „Zarządzanie Publiczne” 2008, nr 3 (5).
 • Golder-Buckley D, Way D., Glover M., Best Practice Strategies for Successful Innovation through University-Business Collaboration, Research Councils, 2015, [@:] http://www.ncub.co.uk/index.php?option=com_docman&task= doc_download&gid=71&Itemid=.
 • Grabowska-Szaniec A., Walkowiak K., Smakulski J., Współpraca uczelni wyższych z sektorem przedsiębiorców – możliwości, korzyści bariery, „Studia Edukacyjne” 2014, Vol. 31.
 • Hall, B.H., Link A.N., Scott J.T., Barriers inhibiting industry from partnering with universities: Evidence from the advanced technology program, „The Journal of Technology Transfer” 2001, Vol. 26.
 • Hanel P., St-Pierre M., Industry–university collaboration by Canadian manufacturing firms, „The Journal of Technology Transfer” 2006, Vol. 31.
 • Ivascu L., Cirjaliu B., Draghici A., Business model for the University – Industry collaoration in open innovation, „Procedia Economics and Finance” 2016, Vol. 39.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący odnowionego programu UE dla szkolnictwa wyższego, SWD(2017) 164 final z dnia 30 maja 2017 r., http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0247&from=PL.
 • Keller S, Meaney M., Attracting and retaining the right talent, https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/attracting-and- retaining-the-right-talent, November 2017.
 • Mayers A., How to Overcome the Barriers to Academic & Industry Collaboration, http://innovationexcellence.com/blog/2018/04/20/how-to-overcome- -the-barriers-to-academic-industry-collaboration/.
 • Meyer-Krahmer F., Schmoch U., Science-based technologies: University–industry interactions in four fields, „Research Policy” 1998, Vol. 27.
 • Mowery D.C., Sampat B.N., Universities in national innovation systems, [w:] The Oxford handbook of innovation, red. J. Fagerberg, D.C. Mowery, R. Nelson, Oxford University Press, Oxford 2005.
 • Mowery D.C., Shane S., Introduction to the special issue on university entrepreneurship and technology transfer, „Management Science” 2002, Vol. 48.
 • Nelson R.R., The sciences are different and the differences matter, „Research Policy” 2016, Vol. 45.
 • Nowak P., Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE, „PraceKomisji Geografii Przemysłu” 2012, nr 19.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Komisja Europejska, 2005.
 • Thursby J.G., Thursby M.C., Are Faculty Critical? Their Role in University-Industry Licensing, NBER Working Paper No. 9991, September 2003, http://www.nber.org/papers/w9991.pdf.
 • Tylec A., Ostraszewska Z., Poziom innowacyjności polski na tle unii europejskiej– analiza w oparciu o dekompozycję sumarycznego wskaźnika innowacji(SII), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”2017, nr 3.
 • Walczak-Matuszczyk K., 100 mld euro na innowacje w UE, Rzeczpospolita, Fundusze Europejskie, 29.05.2018 r., http://www.rp.pl/Fundusze-Europejskie/305299895-100-mld-euro-na-innowacje-w-UE.html.
 • Whitley R., Varieties of scientific knowledge and their contributions to dealing with policy problems: A response to Richard Nelson’s „The sciences are different and the differences matter’’, „Research Policy” 2016, Vol. 45.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dab2fa7b-b371-4c23-b6a5-c1f7efa0c8ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.