PL EN


2019 | 31/32 | 106-113
Article title

Dziecko ukraińskie w polskiej szkole. Studium przypadku

Authors
Title variants
EN
An Ukrainian child in a polish school – a case study of S.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Poland as a well-developed country in the Central-Eastern Europe attracts more and more immigrants, mostly from Ukraine. Consequently, the profile of school pupils in Polish schools is currently changing.The aim of the article is to show that acculturation process of a child speaking a language similar to Polish and coming from a country close to Poland is very complex. Itssuccess depends on many factors (linguistic, psychological and social) and requires close cooperation of teachers, parents and specialists. The case of a boy from Ukraine, who began to attend a Polish school at the age of 11, is shown as an example of good practices.
Contributors
author
 • Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego
References
 • Aron E.N., 2017, Wysoko wrażliwe dziecko. Jak je zrozumieć i pomóc mu żyć w przytłaczającym świecie?, GWP, Gdańsk.
 • Baumann K., 2014, Psychologia dziecka migrującego w kontekście wielokulturowości – przykład Szwecji, „Języki Obce w Szkole”, nr 3, s. 97-102.
 • Bernacka-Langier A. i in., 2010, Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi, Warszawa.
 • Czykwin E., Misiejuk D., 2002, Dwujęzyczność i dwukulturowość w perspektywie psychopedagogicznej, Trans Humana, Białystok.
 • Fihel A., 2014, Koszt edukacji cudzoziemskich dzieci [w:] Biuletyn Migracyjny, nr 49, http://www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/49-pazdziernik-2014/koszt-edukacji-cudzoziemskich-dzieci-a [DW: 19.04.2018].
 • Guillermo-Sajdak M., 2015, Bilingwizm polsko-hiszpański w Argentynie. Drogi akulturacji polskich emigrantów w Buenos Aires, Cordobie, Santa Fe oraz Misiones, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa.
 • Górska M., 2011, Dziecko odmienne kulturowo w szkole, „Meritum” nr 1 (20), s.21-29.
 • Grzymała-Moszczyńska H. (red.), 2015, (Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji, Warszawa.
 • Jędryka B. K., 2014, Status języka polskiego jako drugiego i obcego w polskiej szkole, „Poradnik Językowy”, nr 10, s.42-53.
 • Kapuściński R., 2004, Przemówienie z okazji nadania tytułu doktora honoris causa UJ,
 • http://kapuscinski.info/spotkanie-z-innym-jako-wyzwanie-xxi-wieku.html[DW:19.04.2018]
 • Klorek N., Kubin K. (red.), 2012, Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Warszawa.
 • Lewczuk P., 2016, Polska szkoła a cudzoziemcy. Studium przypadku dziecka z Ukrainy [w:]
 • Horyzonty nauczania języka polskiego jako obcego, A. Roter-Bourkane, A. Kwiatkowska (red.), Wydawnictwo TetraStudio, Poznań, s.61-69.
 • Mikulska A., 2016, Dziecko chińskie w polskiej szkole. Studium przypadku M [w:] Bilingwizm
 • polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków, R. Dębski, W. Miodunka (red.), Księgarnia Akademicka, Kraków, s.163-176.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty innych państw, na podstawie art. 94a ust.6 z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, [DW: 22.04.2017]
 • Wróblewska-Pawlak K., 2004, Język-tożsamość-migracja. O strategiach adaptacyjnych Polaków zamieszkałych we Francji w latach osiemdziesiątych XX wieku, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki, Warszawa.
 • Zator-Peljan J., 2014, Wpływ kultury własnej na postrzeganie innych obszarów kulturowych, „Języki Obce w Szkole”, nr 1, s.32-38.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dab6f84f-3ba0-4627-9889-89cc44f48934
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.