PL EN


2016 | 7 | 4 | 43-59
Article title

Elementy polskiej kultury narodowej doby średniowiecza

Authors
Title variants
EN
Elements of Mediaeval Polish National Culture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szczytowy okres polskiego średniowiecza przypada na czasy jagiellońskie, kiedy Polska za sprawą unii z Litwą, tworząc Rzeczpospolitą Obojga Narodów, stała się jedną z największych potęg europejskich i odegrała znamienną misję kulturową wobec nowych narodów objętych granicami unii. Wówczas polska kultura intelektualna osiągnęła taki poziom, który pozwolił na wypracowanie fundamentalnych idei wolności i tolerancji, pluralizmu i otwartości. Wcielane w życie kształtowały świadomość narodową społeczeństwa i na zawsze określiły cechy polskiej tożsamości. Źródła tejże kultury pokazują, że była to konsekwentnie wypracowywana i spójna myśl społeczno-polityczna. Także dziś mają one moc inspirującą i mogą uczestniczyć w rozumieniu i rozwijaniu narodowej tożsamości, trzeba tylko po nie sięgnąć.
EN
The prime period of the Polish Middle Ages is that of Jagellonian times when Poland, as a result of its union with Lithuania, formed the Republic of Two Nations and became one of the greatest European powers, playing a significant role in her cultural mission regarding the new nations within the borders of the union. It was then that intellectual culture reached a high standard, which enabled the forming of the basic ideas of freedom and tolerance, pluralism and openness. Incorporated into life, they formed national awareness and forever defined the character of Polish identity. The sources of this culture show them to be an elaboration of consequence and a coherent socio-political idea; today too, they have the force to inspire and may participate in the understanding and evolution of national identity, to which only one needs to aspire.
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
43-59
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Historii Kultury Intelektualnej w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Filozofii KUL
References
 • Bełch Stanisław: Paulus Vladimiri and his doctrine concerning international law and politics. Vol. 1. London–Paris: Mouton 1965.
 • Czartoryski Paweł: Wczesna recepcja «Polityki» Arystotelesa na Uniwersytecie Krakowskim, Monografie z dziejów nauki i techniki XXI. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1963.
 • Czartoryski Paweł: Ontologiczne i metodologiczne podstawy krakowskiej filozofii moralnej w początkach XV w. (1400-1425). W: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1965.
 • Czartoryski Paweł: Średniowiecze. W: Historia nauki polskiej. T. 1. Red. Bohdan Suchodolski. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1970.
 • Dąbrówka Andrzej: Średniowiecze. Korzenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.
 • Domański Juliusz: Swoistość i uniwersalizm polskiej myśli średniowiecznej. W: 700 lat myśli polskiej: Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku. Oprac. Juliusz Domański, Władysław Tatarkiewicz. Warszawa: PWN 1978.
 • Domański Juliusz: Początki humanizmu. W: Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce. T. XI. Red. Zdzisław Kuksewicz. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1982.
 • Rebeta Jerzy: Początki nauk społecznych. Podstawy metodologiczne. W: Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce. T. XI. Red. Zdzisław Kuksewicz. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1988.
 • Seńko Władysław: Z badań nad historią myśli społeczno-politycznej w Polsce w XV wieku. W: Filozofia polska XV wieku. Red. Ryszard Palacz. Warszawa: PWN 1972.
 • Słomczyńska Anna: Krakowskie komentarze z XV wieku do Ekonomiki Arystotelesa. Monografie z dziejów nauki i techniki CXVIII. Wrocław–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1978.
 • Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej. T. I. Red. Jerzy Kłoczowski. Lublin: RW KUL 1989.
 • Wielgus Stanisław: Średniowieczna łacińskojęzyczna biblistyka polska. Lublin: TN KUL 1992.
 • Wielgus Stanisław: Zachodnia i polska nauka średniowieczna – encyklopedycznie. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2005.
 • Wydra Wiesław, Rzepka Wojciech Ryszard: Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław–Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1984.
 • Zwiercan Marian: Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. Monografie z Dziejów Nauki i Techniki LVII. Wrocław–Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1969.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dabcfe1c-f749-4011-8ceb-8f37f35db067
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.