PL EN


2018 | 3(28) | 131-142
Article title

Rola mediów społecznościowych w innowacyjnym kształceniu – nowa przestrzeń edukacji (komunikat z badań)

Content
Title variants
EN
The role of social media in innovative education – a new space of education (research results)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój mediów społecznościowych wpłynął na zmiany w sposobie uczenie się oraz formy spędzania wolnego czasu. W artykule przedstawiono rolę mediów społecznościowych w edukacji. Metodą, którą wykorzystano do przygotowania tejże analizy, była ankieta internetowa dotycząca wykorzystania mediów społecznościowych, przede wszystkim Facebooka, stron i blogów o tematyce edukacyjnej przez studentów do nauki. Pozwoliło to na uzyskanie odpowiedzi na postawione pytanie badawcze i zweryfikowanie opinii młodzieży na temat edukacji w sieci. Poniższe opracowanie powstało w oparciu o literaturę przedmiotu z zakresu mediów społecznościowych, artykułów i wybranych publikacji o tej tematyce. Ocenie podległa również zasadność wykorzystania narzędzi mediów społecznościowych w edukacji. Cel: Określenie wpływu narzędzi mediów społecznościowych na proces edukacyjny młodzieży. Metoda: Analizę przeprowadzono w oparciu o sondaż diagnostyczny. Dane wykorzystane za pomocą techniki ankiety do analiz zostały pozyskane poprzez zastosowanie pytań (osiem o charakterze badawczym, trzy o charakterze metrycznym) zawartych w kwestionariuszu ankiety internetowej na portalu Survio.pl. Łącznie wyświetlono 138 ankiet, z czego wypełnionych zostało 100. Analiza treści odpowiedzi uzyskanych w trakcie badania posłużyła do opracowania wstępnych wniosków badawczych. Wyniki: Badania ukazały potencjał funkcjonalny rozwiązań i możliwości, jakie istnieją w środowisku mediów społecznościowych z punktu widzenia realizacji potrzeb edukacyjnych oraz potencjału eksploracyjnego zasobów wiedzy i informacji. Wyniki wskazują, że media społecznościowe stanowią ważne ogniowo – przestrzeń edukacyjną dla polskiej szkoły. Ograniczenia badań i wnioskowania: Sformułowane wnioski ograniczone są specyfiką obiektu badań i uwarunkowań otoczenia, w którym funkcjonuje, oraz charakterem badań pilotażowych. Mogą zatem stanowić, na tym etapie opracowania, eksplorację o charakterze komunikatu badawczego. Implikacje praktyczne: W ramach prezentowanego opracowania wskazano, w jaki sposób można efektywnie wykorzystać w procesie edukacyjnym narzędzia mediów społecznościowych. Oryginalność: Przeprowadzona analiza doprecyzowuje eksplorowany w literaturze przedmiotu obszar edukacyjnych zastosowań mediów społecznościowych. Wypełnia lukę badawczą w odniesieniu do problemu zastosowania tych rozwiązań do transferowania wiedzy z otoczenia na potrzeby edukacyjne młodzieży. Rodzaj pracy: Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych.
EN
Results: Research has shown the functional potential of solutions and possibilities, that exist in the environment of social media from the point of view of implementation of educational needs and exploration potential of knowledge and information resources. The results indicate, that social media is an important link – educational space for Polish schools. Limitations of the research and conclusions: The conclusions formulated are limited by the specificity of the research object and environmental conditions, in which it operates and the nature of pilot studies. Therefore, they may constitute, at this stage of the study, exploration as a research communication. Practical implications: As part of the presented study, it was pointed out, how to effectively use social media tools in the educational process. Originality: The conducted analysis clarifies the area of educational applications of social media, explored in the literature. It fills in the research gap with regard to the problem of applying these solutions to transfer knowledge from the environment to the educational needs of young people. Type of work: An article presenting the results of empirical research.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dac6b8ec-f985-4e99-9a0a-a5b03b2cb4c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.