PL EN


2019 | 26 | 81-94
Article title

Odpowiedzialność cywilna administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego według Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Authors
Title variants
EN
THE CIVIL LIABILITY OF PERSONAL DATA ADMINISTRATOR AND PROCESOR BY GENERAL DATA PROTECTIOL REGULATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych założeń odpowiedzialności cywilnej administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego w świetle Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jako punkt odniesienia tego omówienia przyjęto stan prawny obowiązujący przed 25 maja 2018 roku. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię reżimu tej odpowiedzialności, wykazując na podstawie analizy przede wszystkim przepisów RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych argumenty potwierdzające tezę, że odpowiedzialność administratora i procesora opiera się na bezprawności naruszenia, a nie winie tych podmiotów. W dalszej części zrekonstruowano przesłanki odpowiedzialności cywilnej według RODO oraz krótko omówiono przepisy polskiej ustawy uszczegóławiające RODO. W końcowej części zaprezentowano rozważania na temat przepisu polskiej ustawy, mającego doprecyzować instytucję odpowiedzialności cywilnej administratora i procesora.
EN
The purpose of the articles is to present the basic assumptions of civil liability of the personal data controller and the processor in the light of the General Regulation on the Protection of Personal Data. As a reference point of this discussion, the legal status applicable prior to May 25, 2018 was adopted. Particular attention was paid to the issue of the liability regime, showing on the basis of the analysis primarily the provisions of the GDPR and the draft of the Polish act on the protection of personal data; arguments confirming the thesis that the administrator’s and processor’s liability is based on the unlawfulness of the infringement, and not the guilt of these entities. In the following, the premises of civil liability were reconstructed according to GDPR, and shortly discussed detailed provisions of the GDPR. In the final part, the author presents his reflections on the provision of the draft Polish law, which is to specify the civil liability of the administrator and processor.
Year
Issue
26
Pages
81-94
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
References
 • van Alsenoy B., Liability under EU Data Protection Law From Directive 95/46 to the General Data Protection Regulation, „Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law” 2016, nr 8.
 • Banyś T.A.J., Łuczak J., Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych, wyd. 1, Wrocław 2013.
 • Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych, wyd. 6, Warszawa 2015.
 • Barta J., Komentarz do art. 92 UODO, w: Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. P. Litwiński, wyd. 1, e-wydanie Legalis, pkt. 7.
 • Bielak-Jomaa E., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Rewolucja w ochronie danych?, „Monitor Prawniczy” 2017, nr 20.
 • Klimas D., Wróbel P., Cywilnoprawna odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych na gruncie RODO – wstęp do zagadnienia, e- wydanie Legalis.
 • Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Pyziak- Szafnicka, P. Księżak, wyd. 2, Warszawa 2014.
 • RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018.
 • Salachová B., Vítek B., Interpretation of European Law, Selected issues, „Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis” 2013, vol. LXI, 205, nr 7.
 • Schütze R., European Constitutional Law, Cambridge University Press 2012.
 • Strugała R., RODO a odpowiedzialność odszkodowawcza. Podstawowe problemy odpowiedzialności za szkodę spowodowaną nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 17.
 • System Prawa Cywilnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, wyd. 1, Warszawa 2007.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. P. Litwiński, wyd. 1, e- wydanie Legalis 2018.
 • Wróbel P., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) a prawo polskie – wybrane zagadnienia, „Prawo Mediów Elektronicznych” 2017, nr 4.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE, L 119/1).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 17 marca 2017 roku, III CZP 111/16, LEX nr 2248746.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dac7ad8f-23dd-45ec-98e2-7e48afc353f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.