PL EN


2018 | 529 | 393-401
Article title

Psychological determinants of economics. Critical analysis of common areas of research in economics and psychology

Content
Title variants
PL
Psychologiczne uwarunkowania ekonomii. Analiza krytyczna wspólnych obszarów badawczych ekonomii i psychologii
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Economics needs psychology. It is impossible to explain social and economic phenomena on the basis of typical economic models. Economics has opened to social sciences and thus modified its own test methods and language, and extended the research area. As a result of the cooperation between economics and psychology, numerous scientific subdisciplines were formed, and economic models and theories developed new meanings and applications. Yet, not every interdisciplinary research is cognitively fertile for economics. What economics risks is losing its own scientific identity and sight of its subject of research. The purpose of the paper is to analyse the opportunities and threats that appear in the scope of research done and actions taken in economics and psychology.
PL
Ekonomia potrzebuje psychologii. Wyjaśnianie zjawisk społeczno-gospodarczych nie jest możliwe w oparciu o typowe modele ekonomiczne. Ekonomia otworzyła się na nauki społeczne, modyfikując tym samym metodę badawczą, język i rozszerzając obszar badawczy. W wyniku kooperacji ekonomii i psychologii powstały liczne dyscypliny naukowe „z pogranicza” (subdyscypliny), a modele i teorie ekonomiczne zyskały nowe znaczenie i zastosowanie. Jednak nie każde badanie interdyscyplinarne jest dla ekonomii płodne poznawczo. Ekonomia może stracić swoją tożsamość naukową i zgubić przedmiot badań. Celem artykułu była analiza szans i zagrożeń, które pojawiają się w obszarze badań i podejmowanych działań przez ekonomię i psychologię.
References
 • Akerlof G., Shiller R., 2018, Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa, PTE, Warszawa.
 • Ajdukiewicz K., 1965, Język i poznanie, vol.2, PWN, Warszawa, p. 268.
 • Bittner I., 2009, Homo oeconomicus, SWSPiZ, Łódź.
 • Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z., Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją, a paper prepared for VIII Kongres Ekonomistów Polskich, http://coin.wne.uw.edu.pl/mbrzezinski/research/KEPfinal. pdf (access: 10.11.2016), p. 202.
 • Frydman R., Goldberg M., 2009, Ekonomia wiedzy niedoskonałej, Krytyka Polityczna, Warszawa.
 • Kahneman D., 2012, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań́, p. 357.
 • Klimczak B., 2013, Relacje między ekonomią a psychologią, „Ekonomia” , no. 4(25).
 • Krawczyk M. (ed.), 2012, Ekonomia eksperymentalna, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, pp. 21-32.
 • Levitt S., Dubner S., 2008, Freakonomia. Świat od podszewki, Helios, Gliwice.
 • Smid W., 2018, Znaczenie czy ekonomia. Podstawy odkrycia naukowego, CeDeWu, Warszawa.
 • Smith A., 2007, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa, vol.1.
 • Smith A., 1989, Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa.
 • Szulczewski G., 2015, Krytyka „etyki sympatii” i „problem A. Smitha” w ś wietle lektury „Teorii uczuć moralnych”, „Prakseologia”, vol. 1, no 157.
 • Tyszka T. (ed.), 2004, Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Wojciechowska R., Wrońska-Bukalska E., Kucharska-Stasiak E., 2017, Psychologia na usługach ekonomii. Analiza krytyczna związku ekonomii i psychologii, Texter, Warszawa.
 • Wojcieska L., Współczesna koncepcja homo socio-oeconomicus, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/23_L.Wojcieska_Wspolczesna_koncepcja....pdf (access: 5.11.2017).
 • Wojtyna A., 2011, Czy w wyniku kryzysu finansowego ekonomia otworzy się bardziej na psychologię?, [in:] P. Kozłowski (ed.), Węzeł polski. Bariery rozwoju z perspektywy ekonomicznej i psychologicznej, INE PAN, Warszawa, p. 178.
 • Zaleśkiewicz T., 2011, Psychologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2011, pp. 10. 20, 26, 33, 35, 36, 115, 117.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dad081d8-91ef-4011-a11c-5bf6e4529e56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.