PL EN


2018 | 21 | 4(81) | 83-90
Article title

Wybrane elementy wyniku finansowego wrażliwe na wybór metody księgowania

Title variants
EN
Selected elements of the financial result sensitive to the choice of accounting method
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono wybrane elementy wyniku finansowego, wykazujące znaczący poziom wrażliwości na wybór metody księgowej. Analizie poddano rozliczenia aktywów trwałych, a także rzeczowych aktywów obrotowych, rezerwy oraz odroczony podatek dochodowy. Wnioskiem płynącym z przeprowadzonych analiz jest stwierdzenie, że istnieje znaczący wpływ zróżnicowanych metod księgowych na wynik finansowy przedsiębiorstw. Wpływ ten ma charakter zarówno zwiększający, jak i zmniejszający wartości wynikowe oraz może prowadzić do zafałszowań obrazu sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
EN
The article discusses chosen elements of the financial result, showing a significant level of sensitivity to the selection of the accounting method. The settlements of fixed assets, as well as tangible current assets, reserves and deferred income tax were analyzed. The conclusion from the conducted analyzes is the statement that there is a significant impact of different accounting methods on the financial results of enterprises. This impact is both increasing and decreasing the resultant values, and may lead to a distorted picture of the economic situation of a company.
Year
Volume
21
Issue
Pages
83-90
Physical description
Dates
published
2019-01
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Operacyjnego i Marketingu, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland
References
 • BenSaida A., Litimi H., Abdallah O., Volatility Spillover shifts in global financial markets, „Economic Modelling” 2018, Vol. 73.
 • Dechov P.M., Skinner D.J., Earnings Management: Reconcling the Views of Accounting Academics, Tractitioners, and Regulators, „Accounting Horizons” 2000, Vol. 14, No. 2.
 • Degeorge F., Patel J., Zeckhauser R., Earnings Management to Exceed Thresholds, „Journal of Business” 1999, Vol. 72.
 • Fama E.F., Jensen M.C., Separation of Owenship and Control, „Journal of Law and Economics” 1983, Vol. 26.
 • Griffiths J., New Creative Accounting, Mac-Millan, London 1995.
 • Halaoua S., Hamdi B., Mejri T., Earnings management to exceed thresholds in Continental and Anglo-Saxon accounting models: The British and French cases, „Research in International Business and Finance” 2017, No. 39.
 • Hamdi B., Mejri T., The value-relevance of Banks' fair value disclosures during the financial crisis: the case of european banks, „Association Francophone de Comptabilite” 2017, No. 3.
 • A. Kister, Koszty jakości jako miernik efektywności, „Problemy Jakości” 2005, nr 35.
 • A. Kister, Modele kosztów jakości w teorii i praktyce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomica” 2003, nr 40.
 • Kister A., Raportowanie zorientowane na wartość przedsiębiorstwa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2009, nr 107.
 • Kister A., Zarządzanie kosztami jakości. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Michalczyk L., Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa. Rachunkowość wariantowa i odwrócony proces decyzyjny, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Michalczyk L., Model of Accounting Engineering in View of Earnings Management in Poland, „Financial Internet Quarterly e-Finance” 2012, Vol. 8, No. 3.
 • Michalczyk L., The Role of Accounting Engineering in Shaping the Balance Policy of a Company, „Financial Internet Quarterly e-Finance” 2012, Vol. 8, No. 4.
 • Michalczyk L., Significance of Accounting Paradigm in Decision-Making Process in Company Management (as seen through accounting practice based on IAS in Poland and other countries), „Financial Internet Quarterly e-Finance” 2013, Vol. 10, No. 1.
 • Michalczyk L., Use of Statistical Methods in Detecting Accounting Engineering Activities (As Exemplified By the Accounting System in Poland) – First Part: Theoretical Aspects of Analysis, „Financial Internet Quarterly e-Finance” 2013, Vol. 9, No. 2.
 • Michalczyk L., Use of Statistical Methods in Detecting Accounting Engineering Activities (As Exemplified By the Accounting System in Poland) – Second Part: Empirical Aspects of Analysis, „Financial Internet Quarterly e-Finance” 2013, Vol. 9, No. 3.
 • Michalczyk L., Wysokość wyniku finansowego przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa bilansowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, R. 74, z. 1.
 • Michalczyk L., Współczesne nurty rachunkowości w aspekcie realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 2.
 • Naumiuk T., Środki trwałe i inne rzeczowe aktywa trwałe według prawa bilansowego i podatkowego, Infor, Warszawa 2002.
 • Nowak B., Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy, ODDK, Gdańsk 2008.
 • Nowak B., Wawak T., Komentarz do ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2011.
 • Stępniewski J., Audyt i diagnostyka firmy, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Stępniewski J., Principes de la comptabilite evenementielle vers un robot comptable, Masson, Paris 1987.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dad2072f-d1c9-4518-8e67-8d5deda48369
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.