PL EN


2016 | 7(955) | 41-56
Article title

Metodyczne aspekty badania zaufania w naukach o zarządzaniu

Title variants
EN
Methodological Aspects of Researching Trust in Management Sciences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje zagadnienia związane z badaniem zaufania w naukach o zarządzaniu. Zaufanie rozpatruje się w różnych kontekstach i przekrojach. Wskazuje się ponadto na zróżnicowane źródła i wymiary zaufania, a także kulturowe zakorzenienie tego konstruktu i wiele innych jego cech, które utrudniają analizy i uzgodnienia w zakresie badań różnych autorów. Trudności w badaniu zaufania wynikają także z jego natury jako konstruktu poznawczego, którego analizy dokonuje się często na podstawie subiektywnego postrzegania respondentów. Celem artykułu jest kompleksowe ujęcie problematyki zaufania z uwzględnieniem trudności związanych z jego mierzeniem.
EN
This article presents an overview of the problems associated with the study of trust in management science. Trust can be considered in various contexts and ranges. Its varied sources and dimensions, cultural roots and numerous other features have made it difficult to analyse and reconcile in the research done by various authors. Another reason studying trust is difficult is that it is a cognitive construct, and it is often researched based on the subjective perception of respondents. The article attempts the most comprehensive approach to issues of trust with regard to the problems associated with measuring it.
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, ul. A. Gramatyka 10, 30-067 Kraków, Poland
 • Politechnika Białostocka, Katedra Matketingu i Przedsiębiorczości, ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, Poland
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, ul. A. Gramatyka 10, 30-067 Kraków, Poland
References
 • Akrout H., Fall M., Akrout W., Chandon J.L. [2016], Affective Trust in Buyer-Seller Relationships: A Two-dimensional Scale, „Journal of Business and Industrial Marketing”, vol. 31, nr 2, http://dx.doi.org/10.1108/JBIM-11-2014-0223.
 • Altuntaş S., Baykal U. [2010], Relationship between Nurses’ Organizational Trust Levels and Their Organizational Citizenship Behaviors, „Journal of Nursing Scholarship”, vol. 42, https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2010.01347.x.
 • Atkinson S., Butcher D. [2003], Trust in Managerial Relationships, „Journal of Managerial Psychology”, vol. 18, nr 4, http://dx.doi.org/10.1108/02683940310473064.
 • Avner B.N., Halldorsson F. [2006], Measuring Trust: Which Measure Can Be Trusted?, http://www.legacy–irc.csom.umn.edu/RePEc/hrr/papers/0207.pdf (data dostępu: 20.09.2016).
 • Baccarani C. [1995], Riflessioni sulla fiducia in M.Ugolini. La natura dei rapporti tra imprese nel settore delle scarpe per donna, Cedam, Padova.
 • Beugelsdijk S., Groot H.L. de, Schaik A.B. van [2004], Trust and Economic Growth: A Robustness Analysis, „Oxford Economic Papers”, vol. 56(1), https://doi.org/10.1093/oep/56.1.118.
 • Bigley G.A., Pearce I.L. [1998], Straining for Shared Meaning in Organization Science: Problems of Trust and Distrust, „Academy of Management Review”, vol. 23(3), https://doi.org/10.2307/259286.
 • Blomqvist K. [2002], Partnering in the Dynamic Environment: The Role of Trust in Asymmetric Partnership Formation, Doctor of Science Thesis, Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta.
 • Blunsdon B., Reed K. [2003], The Effect of Technical and Social Conditions on Workplace Trust, „International Journal of Human Resource Management”, vol. 14(1), https://doi.org/10.1080/09585190210158493.
 • Colquitt J.A., Scott B.A., LePine J.A. [2007], Trust, Trustworthiness, and Trust Propensity: A Meta-Analytic Test of Their Unique Relationships with Risk Taking and Job Performance, „Journal of Applied Psychology”, vol. 92, nr 4, https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.4.909.
 • Connell R. Mannion N.A.D. [2006], Conceptualisations of Trust in the Organisational Literature, „Journal of Health Organization and Management”, vol. 20, nr 5, https://doi.org/10.1108/14777260610701795.
 • Cwalina W., Falkowski A. [2005]. Marketing polityczny – perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • DeVellis R.F. [1991], Scale Development: Theory and Applications, Applied Social Research Methods Series, vol. 26, Sage, Newbury Park, CA.
 • Dietz G., Hartog D.N. den [2006], Measuring Trust inside Organisations, „Personnel Review”, vol. 35, nr 5, https://doi.org/10.1108/00483480610682299.
 • Deutsh M. [1958], Trust and Suspicion, „Journal of Conflict Resolution”, vol. 2, nr 4, https://doi.org/10.1177/002200275800200401.
 • Ekici A. [2013], Temporal Dynamics of Trust in Ongoing Inter-organizational Relationships, „Industrial Marketing Management”, vol. 42, nr 6, https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2013.03.008.
 • Ertürk A. [2010], Exploring Predictors of Organizational Identification: Moderating Role of Trust on the Associations between Empowerment, Organizational Support and Identification, „European Journal of Work and Organizational Psychology”, vol. 19, nr 4, https://doi.org/10.1080/13594320902834149.
 • Fischer C. [2013], Trust and Communication in European Agri-food Chains, „Supply Chain Management: An International Journal”, vol. 18, nr 2, https://doi.org/10.1108/13598541311318836.
 • Gerrig R.J., Zimbardo P. [2006], Psychologia i życie, wyd. 3, PWN, Warszawa.
 • Gibson C.B., Manuel J.A. [2003], Building Trust: Effective Multicultural Communication Processes in Virtual Teams [w:] Virtual Teams That Work: Creating Conditions for Virtual Team Effectiveness, eds C.B. Gibson, S.G. Cohen, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Glińska-Neweś A. [2013], Employee Interpersonal Relationship [w:] Positive Management. Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, ed. M.J. Stankiewicz, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Glińska-Neweś A., Haffer R. [2013], Znaczenie interpersonalnych relacji pracowników w organizacyjnym uczeniu się, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Gojny-Zbierowska [2015], Postrzegane wsparcie organizacyjne. Perspektywa wysoce efektywnych systemów pracy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice (praca magisterska, maszynopis).
 • Good D. [1988], Individuals, Interpersonal Relations and Trust [w:] Trust Making and Breaking Relationships, ed. D. Gabmetta, Basil Blackwell, Oxford.
 • Gori-Maia A. [2013], Relative Income, Inequality and Subjective Wellbeing: Evidence for Brazil, „Social Indicators Research”, vol. 113, nr 3, https://doi.org/10.1007/s11205-012-0135-4.
 • Hosmer L.T. [1995], Trust: The Connecting Link between Organizational Theory and Philosophical Ethics, „Academy of Management Review”, vol. 20, nr 2, https://doi.org/10.2307/258851.
 • Inglehart R. [1999], Trust, Well-Being and Democracy [w:] Democracy and Trust, ed. M. Warren, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw high-tech. Determinanty i dynamika [2014], red. A. Zakrzewska-Bielawska, Placet, Warszawa.
 • Korsgaard M.A., Brower H.H., Lester S.W. [2015], It Isn’t Always Mutual: A Critical Review of Dyadic Trust, „Journal of Management”, vol. 41, nr 1, https://doi.org/10.1177/0149206314547521.
 • Krot K. [2013], Holistyczne podejście do zaufania w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, red. A. Czech, A. Szplit, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Laeequddin M., Sahay B.S., Sahay V., Abdul Waheed K. [2010], Measuring Trust in Supply Chain Partners’ Relationships, „Measuring Business Excellence”, vol. 14, nr 3, https://doi.org/10.1108/13683041011074218.
 • Larzelere R.E., Huston T.L. [1980], The Dyadic Trust Scale: Toward Understanding Interpersonal Trust in Close Relationships, „Journal of Marriage and the Family”, vol. 42, nr 3, August, https://doi.org/10.2307/351903.
 • Lencioni P.M. [2012], The Advantage. Why Organizational Health Trumps Everything Else in Business, Jossey Bass, San Francisco, CA.
 • Lewicki R.J., Bunker B.B. [1996], Developing and Maintaining Trust in Work Relationships [w:] Trust in Organizations. Frontiers of Theory and Re-search, eds R.M. Kramer, T.R. Tyler, Sage, London.
 • Lippert S.K., Swiercz P.M. [2005], Human Resource Information Systems (HRIS) and Technology Trust, „Journal of Information Science”, vol. 31, nr 5, https://doi.org/10.1177/0165551505055399.
 • Martin K.D., Cullen J.B. [2006], Continuities and Extensions of Ethical Climate Theory: A Meta-Analytic Review, „Journal of Business Ethics”, vol. 69, nr 2, https://doi.org/10.1007/s10551-006-9084-7.
 • Meyer R.C., Davis J.H., Schoorman D. [1995], An Integrative Model of Organizational Trust, „Academy of Management Review”, vol. 20, nr 3, https://doi.org/10.2307/258792.
 • McCole P. [2002], The Role of Trust for Electronic Commerce in Services, „International Journal of Contemporary Hospitality Management”, vol. 14, nr 2, https://doi.org/10.1108/09596110210419264.
 • McEvily B., Perrone V., Zaheer A. [2003], Trust as an Organizing Principle, „Organization Science”, vol. 14, nr 1, https://doi.org/10.1287/orsc.14.1.91.12814.
 • McKnight D.H., Chervany N.L. [2001], Trust and Distrust Definitions: One Bite at a Time [w:] Trust in Cyber-societies, Springer Verlag, Berlin–Heidelberg.
 • Migdał K. [2003], Psychologia w praktyce społecznej, wyd. 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa.
 • Miszczak M. [2010], Emocje w komunikacji interpersonalnej z perspektywy zarządzania [w:] Psychologiczne aspekty zarządzania organizacją, cz. 3, http://www.wcy.wat.edu.pl/ioz/stories/zeszyty/new_nsz7_03.pdf (data dostępu: 20.09.2016).
 • Morita P.P., Burns C.M. [2014], Understanding ‛Interpersonal Trust’ from a Human Factors Perspective: Insights from Situation Awareness and the Lens Model, „Theoretical Issues in Ergonomics Science”, vol. 15, nr 1, https://doi.org/10.1080/1463922x.2012.691184.
 • Mouzas S., Henneberg S., Naude P. [2007], Trust and Reliance in Business Relationships, „European Journal of Marketing”, vol. 41, nr 9/10, https://doi.org/10.1108/03090560710773327.
 • Nienaber A.M., Romeike P.D, Searle R., Schewe G. [2015], A Qualitative Meta-analysis of Trust in Supervisor-subordinate Relationships, „Journal of Managerial Psychology”, vol. 30, nr 5, https://doi.org/10.1108/jmp-06-2013-0187.
 • Paine K.D. [2003], Guidelines for Measuring Trust in Organizations, The Institute for Public Relations, http://www.instituteforpr.org/wpcontent/uploads/2003_MeasuringTrust.pdf (data dostępu: 10.09.2016).
 • Piórkowska K. [2014], Treści kognitywne i metodologiczne psychologii społecznej i poznawczej w kontekście nauk o zarządzaniu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 340, Wrocław, https://doi.org/10.15611/pn.2014.340.10.
 • Pluwak A. [2009], Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych, http://www.globalmediajournal.collegium.edu.pl/artykuly/wiosna-2009/pluwak-geneza-i-ewolucja-pojecia-framing.pdf (data dostępu: 14.01.2016).
 • Rosenfeld R., Messner S.F., Baumer E.P. [2001], Social Capital and Homicide, „Social Forces”, vol. 80, nr 1.
 • Sako M. [2006], Outsourcing and Offshoring: Implications for Productivity of Business Services, „Oxford Review of Economic Policy”, vol. 22(4).
 • Sankowska A. [2011], Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa.
 • Schoorman F.D., Mayer R.C., Davis J.H. [2007], An Integrative Model of Organizational Trust: Past, Present and Future, „Academy of Management Review”, vol. 32, nr 2, https://doi.org/10.5465/amr.2007.24348410.
 • Seppanen R., Blomqvist K., Sundqvist S. [2007], Measuring Inter-organizational Trust – a Critical Review of the Empirical Research in 1990–2003, „Industrial Marketing Management”, vol. 36, nr 2, https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2005.09.003.
 • Sokołowska A. [2015], Kształtowanie zaufania pracowników w małym przedsiębiorstwie – główne założenia, dylematy i paradoksy, „Marketing i Rynek”, nr 5.
 • Stewart K.J. [2003], Trust Transfer on the World Wide Web, „Organization Science”, vol. 14, nr 1, https://doi.org/10.1287/orsc.14.1.5.12810.
 • Svensson G. [2006], Multiple Informants and Asymmetric Interactions of Mutual Trust in Dyadic Business Relationships, „European Business Review”, vol. 18, nr 2, https://doi.org/10.1108/09555340610651848.
 • Sztompka P. [2007], Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Tschannen-Moran M., Hoy W.K. [2000], A Multidisciplinary Analysis of the Nature, Meaning, and Measurement of Trust, „Review of Educational Research”, vol. 70, nr 4, https://doi.org/10.2307/1170781.
 • Van Dyne L., Vandewalle D., Kostova T., Latham M., Cummings L. [2000], Collectivism, Propensity to Trust and Self-esteem as Predictors of Organizational Citizenship in a Non-work Setting, „Journal of Organizational Behavior”, vol. 21, nr 1, https://doi.org/10.1002/(sici)1099-1379(200002)21:1%3C3::aid-job47%3E3.0.co;2-6.
 • Vanhala M., Puumalainen K., Blomqvist K. [2011], Impersonal Trust: The Development of the Construct and the Scale, „Personnel Review”, vol. 40, nr 4, https://doi.org/10.1108/00483481111133354.
 • Weck M., Ivanova M. [2013], The Importance of Cultural Adaptation for the Trust Development within Business Relationships, „Journal of Business and Industrial Marketing”, vol. 28, nr 3, https://doi.org/10.1108/08858621311302868.
 • Wierzbiński J. [2009], Badanie zaufania do organizacji: problemy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Williamson O. [1985], The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, New York.
 • Wrightsman L.S. [1996], Personality and Attitudinal Correlates of Trusting and Trustworthy Behaviors in a Two-Person Game, „Journal of Personality and Social Psychology”, vol. 4(3), https://doi.org/10.1037/h0023655.
 • Zhang J., Cohen R. [2008], Evaluating the Trustworthiness of Advice about Seller Agents in e-marketplaces: A Personalized Approach, „Electronic Commerce Research and Applications”, vol. 7, nr 3, https://doi.org/10.1016/j.elerap.2008.03.001.
 • Zieliński T. [2012], Zaufanie jako regulator decyzji ekonomicznych (analiza literatury), „Management and Business Administration. Central Europe”, nr 4(117), https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.24.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dad3e751-811f-42e7-ae5b-c9e079fc63e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.