PL EN


2015 | 64 | 207-216
Article title

Janusz Rieger, Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”; Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2014, 459 s., 4 mapy, ikonografia.

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
64
Pages
207-216
Physical description
Document type
recenzja
Contributors
 • Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
References
 • Brasławszczyzna … 2009, Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność, t. 2: Słownictwo dwujęzycznych mieszkańców rejonu (Słownik brasławski), red. nauk. E. Smułkowa, Warszawa 2009.
 • Brasławszczyzna … 2011, Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność, t. 1: Historia regionu. Charakterystyka socjolingwistyczna. Świadectwo mieszkańców, red. nauk. E. Smułkowa, Warszawa 2011.
 • Chlebda W., W jakim stopniu słownik dwujęzyczny może być źródłem informacji etnolingwistycznej?, [w:] Etnolingwistyka a leksykografia. Tom poświęcony Profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu, red. nauk. W. Chlebda, Opole 2010.
 • Głuszkowski M., (rec.), Brasławszczyzna … 2011, „Slavia Orientalis”, nr 4 (2012).
 • Kuryan I., Charakterystyka idiolektów języka polskiego, [w:] Brasławszczyzna … 2011.
 • Minksztym W., Minksztym E., Słowniczek wyrazów gwarowych, używanych w okolicach Dryświat, Gajd i Widz, [w:] Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 4, red. J. Rieger, D. Kowalska, Warszawa 2010.
 • Mędelska J., Język polskiej prasy wileńskiej (1945–1979), t. 3: Lata 1960–1979, cz. 2: Słownictwo, wyrazy, Bydgoszcz 2004.
 • Nitsch K., Wybór polskich tekstów gwarowych, wyd. 3., red. Z. Stamirowska, Warszawa 1968.
 • Reichan J., Woźniak K., w druku, Jeszcze w sprawie leksykograficznej interpretacji faktów gwarowych w słownikach gwar polskich, [w:] Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, red. D. Rembiszewska, E. Aftowicz, Warszawa.
 • Rieger J., Masojć I., Rutkowska K., Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie, Warszawa 2006.
 • Rieger J., Stelmaczonek A., Jasinowicz B., O języku polskim w rejonie brasławskim na Białorusi. Sytuacja językowa, [w:] Język mniejszości w otoczeniu obcym, red. J. Rieger, Warszawa 2002.
 • Smalanczuk A., Narodowy i kulturalny rozwój Brasławszczyzny w XX wieku, [w:] Brasławszczyzna … 2011.
 • Smułkowa E., Sytuacja socjolingwistyczna i proces konwergencji języków na Brasławszczyźnie w świetle badań terenowych (1997–2007), [w:] Brasławszczyzna …, 2011, s. 126.
 • Szydłou̯ski K., Brasławszczyzna. Charakterystyka historyczno-kulturna regionu, [w:] Brasławszyzna … 2011.
 • Turska H., O powstaniu polskich obszarów językowych na Wileńszczyźnie, [w:] Studia nad polszczyzną kresową, t. 1, red. J. Rieger, W.W. Werenicz, Wrocław 1939/1982.
 • Zielińska A., (rec.), O koncepcji słownika pogranicza: „Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność”, t. II: „Słownictwo dwujęzycznych mieszkańców rejonu (Słownik brasławski)”, „Acta Baltico-Slavica”, t. 35 (2011);.
 • Zielińska A., (rec.), Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność, t. I, „Acta Baltico-Slavica”, t. 37 (2013)
 • Zielińska A., Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, Warszawa 2013; taż, Mowa pogranicza – pogranicze w mowie, [w:] Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, red. nauk. W. Chlebda, I. Dobrotová, Opole 2014.
 • Zielińska A., (rec.): Janusz Rieger, Irena Masojć, Krystyna Rutkowska, Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie, „Acta Baltico-Slavica”, t. 32 (2008).
 • Толстая C.M., (rec.), Brasławszczyzna … 2009; Brasławszczyzna … 2011, „Rocznik Slawistyczny”, vol. 61 (2012).
 • Цыхун Г., (rec.) Brasławszczyzna … 2009, „Беларуская лінгвістыка”, вып. 67 (2011).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dadcdedd-169f-46b7-9ba6-73640326edaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.