PL EN


2013 | 1 | 4 | 215-227
Article title

Nowe wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem sportowym

Authors
Content
Title variants
EN
New challenges in the management of the sports club
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł swoją treścią obejmuje nowe trendy rynkowe, które stawiane są przed przedsiębiorstwami, organizacjami i instytucjami funkcjonującymi na rynku sportu. Przedstawiono także formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze sportu oraz omówiono możliwości pozyskania finansowania działalności inwestycyjnej tych przedsiębiorstw. Podkreślono w artykule fakt braku wystarczającej wiedzy z zakresu zarządzania i finansowania przez kadrę menadżerską organizacji sportowych. W podsumowaniu przedstawiono wnioski, że sport odgrywa istotną role w funkcjonowaniu gospodarki i integracji społeczeństwa, a także wymusza nowy trend prowadzący do komercjalizacji klubów sportowych.
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
215-227
Physical description
Contributors
author
 • Dr, Zakład Zarządzania w Sporcie, Katedra Sportu, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
References
 • Biała Księga na temat Sportu z dnia 11 lipca 2007 r., ec.europa.eu/sport/documents/wp_on_sport_pl.pdf, dostęp dnia 03.01.2013.
 • Bień A. (2009), Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Burgan B., Mules T. (1992), Economic impact of sporting events, "Tourism Management" nr 19.
 • Die makroökonomischen Effekte des Sports in Europa Studie im Auftrag des Bundeskanzleramts, http://www.sportministerium.at/files/doc/Studien/MakroeffektedesSportsinEU_Finalkorrektur.pdf, dostęp dnia 03.01.2013.
 • Jedel J. (2012), Euro 2012 jako czynnik rozwoju ekonomicznego województwa pomorskiego, Wyd. Bel Studio, Warszawa.
 • Knaflewski M., Rudnicki M., Szczepaniak R. (2001), Nowe prawo spółek z komentarzem, Wyd. Dom Wydawniczy Prawo i Finanse, Gorzów Wielkopolski.
 • Koźmiński A., Piotrowski W. (2000), Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, Dz. U. UE. L. 06.379.5.
 • Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. PWN, Warszawa-Kraków.
 • Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2016 roku, www.msport.gov.pl/menu_files/815Finalna_strategia-_12_01.doc_2.pdf, dostęp dnia 19.09.2008.
 • Sznajder A. (2012), Marketing sportu, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz. U. 2010, Nr 127 poz. 857.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. 2011, Nr 79, poz. 855.
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, Dz. U. 2010, Nr 26, poz. 133 ze zm.
 • Wojownik-Filipkowska A. (2008), Project finance w inwestycjach infrastrukturalnych, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dae1f9e0-8477-48ce-b185-cfba3f6ae86f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.