PL EN


2018 | 9/10 | 45-63
Article title

Hejt, jako przejaw patologicznych zachowań i konsekwencja rozwoju technologicznego

Authors
Content
Title variants
EN
The hate, as a manifestation of pathological behaviour and the consequence of technological development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od początku lat 80. widoczny jest postęp w rozwoju technologii informacyjnej, którą bezsprzecznie stał się Internet. W ostatnim okresie zaobserwować można szczególnie ekspansywne działanie nowoczesnych technologii i ich wpływ na postrzeganie życia i ładu społecznego. Coraz większy i prężniejszy rozwój spowodował, iż socjologia społeczna zaczęła interesować się rolą techniki w życiu społecznym. Analiza literatury przedmiotu uwydatnia wzrost liczby publikacji naukowych dotyczących wpływu rozwoju technicznego na społeczeństwo. Ważnym tematem stało się badanie zagrożeń, które niesie ze sobą technika elektroniczna. Na przykład systemy socjotechniczne mogą ulegać patologii, a tym samym wywoływać zagrożenia o zbyt nadmiernym ryzyku. Obecnie krystalizuje się obraz wpływu mediów elektronicznych na politykę, gospodarkę, suwerenność państw, a także bezpieczeństwo ludzi. Szybkość, bezpośredniość, szerokość dostępu do informacji i brak możliwości pełnej kontroli powodują powstawanie społeczeństwa posiadającego określone zainteresowania, wzorce zachowań. Dobrodziejstwo dostępu do informacji niesie jednak ze sobą podstawowe i najpopularniejsze zagrożenie, mianowicie hejt. Hejt staje się obecnie etiologicznym czynnikiem wywołującym przestępstwa na tle nienawiści. W niniejszej publikacji dokonam analizy wpływu hejtu jako przejawu patologicznych zachowań w społeczeństwie.
EN
The hate, as a manifestation of pathological behavior and the consequence of techno-logical development Since the beginning of the 80-ties, we can watch much of progress in the development of information technology that the Internet undoubtedly has become an instance of. Especially in recent years, we can see a rather expansive expansion of modern tech-nologies and their impact on the perception of life and social order. Increasingly bigger and more robust development caused the sociology of society to take an interest in the role of technology in society life. Analyzing literature of this topic, we can enhance a great number of scientific publications on the effects of technological development on society. As an important issue we can see a study of threats which are carried by electronic equipments. It can be indicated that social engineering systems may succumb to the pathology, and thus cause menaces of too excessive risk. Currently, the image has been taking shape to show that the electronic media affect politics, economy, sovereignty of co-untries, as well as the safety of people. Speed, immediacy, width of the access to in-formation, the inability to fully control/monitor it, causes formation of the society with certain interests, and patterns of behavior. Boons of the access to information, however, bring along the basic and most common menace which is namely the hate itself. The hate is now becoming an etiological factor, evoking crimes to which the hatred gives rise. In this publication, I will anatomize the influence of the hate, as a manifestation of pathological behavior in the society.
Year
Issue
Pages
45-63
Physical description
Dates
published
2019-03-01
Contributors
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania 
References
 • Aronson E., Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002.
 • Aronson, E. ,Wilson T. D., Alert R. M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, rozdz. 9, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Barlińska J., Cyberprzestrzeń – nowa arena przemocy rówieśniczej?, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2009, nr 4.
 • Becker S., Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009.
 • Bloomfield H. H., Cooper R. K., Jak żyć bezpiecznie w niebezpiecznym świecie, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2000.
 • Braun-Gałkowska M., Mechanizmy wyjaśniające wpływ gier komputerowych na psychikę dzieci, [w:] Zabawa w zabijanie, red. A. Gała, I. Ulfik, Wydawnictwo Gaudum, Lublin 2002.
 • Dębska H., Mowa nienawiści a wolność słowa w Internecie – w poszukiwaniu uniwersalnego rozwiązania. Uwagi na marginesie rozważań Jamesa Banksa, [w:] Człowiek zalogowany. Od mowy nienawiści do integracji w sieci, red. Wysocka-Pleczyk M., Świeży B., Kraków 2013.
 • Domański A., Aktualność koncepcji zachowań zbiorowych, „Studia Socjologiczne” 2003, nr 4.
 • Duntley J. D., Buss D. M., Krzywdzenie innych: konteksty, przyczyny i konsekwencje, [w:] Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej, red. A. G. Miller, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.
 • Gawrol K., Hejt w Internecie – analiza zjawiska, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2016, nr 4.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
 • Gołębiewska I., Cyberprzemoc – zagrożenie dla młodego pokolenia, „Wychowawca” 2010, nr 7/8.
 • Groth S., Cyberstalking – perspektywa psychologiczna, „Forum Oświatowe” 2010, nr 2.
 • Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy, red. Dynkowska J., Lemann N., Wróblewski M., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
 • Hołyst B., Moralne i etyczne aspekty patologii społecznej, „Nauka. Gospodarka. Społeczeństwo” 2011, nr 2 (3).
 • Hołyst B., Bezpieczeństwo. Ogólne problemy badawcze, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014.
 • Hołyst B., Zagrożenia ładu społecznego, t. 2, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014.
 • Joinson, A., Przyczyny i skutki rozhamowanego zachowania w Internecie, [w:] Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia, red. Paluchowski W. J., Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009.
 • Kerckhove D., Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2001.
 • Knol K., Agresja elektroniczna – nowe wyzwania, „Remedium” 2010, nr 2.
 • Kozak S., Patologie komunikowania w Internecie: zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 • Ledzińska M., Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego, Wydawnictwo IP PAN, Warszawa 2009.
 • Lewinson P., Miękkie ostrze, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1999, [w:] B. Hołyst, Bezpieczeństwo. Ogólne problemy badawcze, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014.
 • Naruszewicz-Duchlińska A., Nienawiść w czasach Internetu, Wydawnictwo Novae Res, Gdynia 2015.
 • McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 • McGraw J. G., Personality Disorders and States of Aloneness. Intimacy and Aloneness, Amsterdam, New York 2012, [w:] B. Hołyst, Zagrożenia ładu społecznego, t. 2, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014.
 • Paluchowski W., Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009.
 • Postman N., Technopol. Triumf nauki nad kulturą, Wydawnictwo Muza, Warszawa 1995.
 • Portale internetowe przedstawiające problem cyberprzemocy oraz zagadnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, oprac. K. Zygmunt, „Dziecko Krzywdzone” 2009, nr 1.
 • Puzynina J., Słowo – wartość – kultura, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubleskiego, Lublin 1997.
 • Pyżalski J., Agresja elektroniczna i cyberbuiling jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012.
 • Schmitt E. E., Tektonika uczuć, Wydawnictwo Znak, Warszawa 2008.
 • Siemienicki B, Pedagogika medialna: podręcznik akademicki, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Włodarczyk J., Zagrożenia związane z używaniem Internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB, „Dziecko krzywdzone. Teorie, badania, praktyka” 2012, nr 1.
 • Wojtasik Ł., Cyberprzemoc, „Niebieska Linia” 2007, nr 2.
 • <http://brpd.gov.pl/sites/default/files/iqs_raport_z_badania.pdf>, (dostęp 23.08.2015).
 • <https://interaktywnie.com/badania-i-megapanel/hejt-w-sieci-co-o-nim-sadzimy-najnowsze-badania-251465>, (dostęp 24.08.2017).
 • <http://uprzedzuprzedzenia.org/czym-mowa-nienawisci/hejt-w-polsce-diagnoza/>, (dostęp: 24.08.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2544-6568
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dae7ddaf-11e4-4da9-b3bf-6045cfda1cc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.