PL EN


2016 | 2/2016 (21), cz.1 | 170-184
Article title

Wybór formy zarobkowania a maksymalizacja wynagrodzenia netto. Umowa o pracę, umowy cywilnoprawne i własna działalność gospodarcza

Content
Title variants
EN
The choice of earning form and maximization of net salary. The employment contract, civil contracts and own business
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem analizy przeprowadzonej w artykule jest umowa o pracę, umowy cywilnoprawne (umowa o dzieło i umowa zlecenia) oraz indywidualna działalność gospodarcza w kontekście wysokości wynagrodzenia netto uzyskiwanego przy tych formach zarobkowania. W analizie brane są pod uwagę obciążenia z tytułu podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Celem artykułu jest wykazanie, która z analizowanych form zarobkowania zapewnia maksymalne wynagrodzenie netto. Rozstrzygnięcie tej kwestii zależy przede wszystkim od wysokości rocznych przychodów przy każdej z form. Istotne jest także, jak obciążenia podatkowe i składkowe wpływają na kształtowanie się wynagrodzenia netto w trakcie roku podatkowego.
EN
The analysis carried out in the article considers the amount of net remuneration obtained by an employment contract, civil contracts (contract of work and service contract) and individual economic activity. The analysis takes into account the burden of income tax and social and health insurance contributions. The aim of the article is to indicate which form of earning, from the analyzed in the research, provides maximum net salary. A settlement on this question depends primarily on the amount of annual revenue for each of the forms. In the article we present also how the tax burden and other contributories influence the development of net pay during the fiscal year.
Year
Pages
170-184
Physical description
Dates
published
2016-09-15
Contributors
author
 • Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • Eurostat (2014). Eurostat Labour Market Database. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (10.10.2016).
 • Główny Urząd Statystyczny (2015). Rocznik Statystyczny Pracy 2015. Warszawa. Pozyskano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystycznypracy-2015,7,4.html (17.11.2016).
 • Hatfield, I. (2015). Self employment in Europe. Report. London: Institute for Public Policy Research. Kalkulator wynagrodzeń. Pozyskano z: http://samozatrudnienie.kalkulator-plac.eu/porownywarka-wysokosci-wynagrodzen (10.10.2016).
 • Kalkulator samozatrudnienia. Pozyskano z: http://kalkulator.racymind.pl/web/samozatrudnienie (10.10.2016).
 • Kołodziej, A. (2016). Jednolity podatek od 2018 roku. Zniknie Pit, składki na ZUS i NFZ. Money.
 • pl. Pozyskano z: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/jednolity-podatek-od-2018-roku,135,0,2092935.html
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, M.P. z 28.12.2016r., poz. 1292. Pozyskano z: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,7574,kwota-ograniczenia-rocznej-podstawywymiaru-skladek-na-ubezpieczenia-emerytalne-irentowe-w-roku-2016.html, (17.11.2016)
 • Państwowa Inspekcja Pracy (2016). Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy – 2015. Warszawa. Pozyskano z: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/156451/Sprawozdanie%202015.pdf (10.10.2016).
 • Shane, S. i Venkataraman, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship as a field of Research. Academy of Management Review, 25(1), 217–226, http://dx.doi.org/10.5465/AMR.2000.2791611
 • Szlęzak-Matuszewicz, J., Pracując na własną rękę nie masz urlopu, ale więcej zarobisz. Pozyskano z: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/pracujacna-wlasna-reke-nie-masz-urlopu-ale-wiecej-zarobisz# (10.10.2016).
 • Timmons, J.A. (1999). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century, wyd. V. Boston: Irwin/McGraw-Hill.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 Nr 80, poz. 350 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 1998 Nr 137, poz. 887.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjne go w Warszawie z 10 lutego 2010 r., III SA/Wa 1987/07.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-daf233c0-5074-4c49-9f75-11a09e55ae23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.