PL EN


2020 | 10 | 45-55
Article title

Konkurencyjność w polskim segmencie usług bankowości detalicznej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Osiągnięte wyniki prowadzonej działalności gospodarczej w dużym stopniu zależą od samego przedsiębiorstwa, ale także od szans i zagrożeń płynących z rynku. Konkurencja i konkurencyjność w sektorze bankowym stanowią istotny przedmiot badań z powodu charakteru współzawodnictwa pomiędzy pomiotami, czyli konieczności utrzymania stałych relacji z innymi bankami w zakresie wzajemnych rozliczeń czy też potrzeby funkcjonowania w warunkach stabilizacji gospodarczej i ogólnego zaufania społeczeństwa. Głównym celem niniejszego artykułu jest ocena czynników natężenia konkurencji w polskim segmencie usług bankowości detalicznej w aspekcie ich znaczenia dla podmiotów potencjalnie wchodzących na rynek. Ocena dotyczy lat 2014–2018 i została dokonana na podstawie analizy atrakcyjności polskiego sektora bankowego według modelu pięciu sił M.E. Portera. Czynnik rywalizacji pomiędzy funkcjonującymi bankami stanowił istotne zagrożenie jeśli chodzi o potencjał rozwoju nowych podmiotów z powodu coraz większego udziału poszczególnych konkurentów w sektorze oraz ich stale umacniającej się pozycji na rynku.
Year
Issue
10
Pages
45-55
Physical description
Contributors
author
References
 • Bednarz J., Klasyczne a nowe teorie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 30.
 • Blair J.P., How Local Competition for Economic Activity Effects National Competitiveness, „Competitiveness Review” 2004, Vol. 14.
 • Bratnicka M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Canals J., Strategie konkurencji w europejskiej bankowości, PWN, Warszawa 1997.
 • Cyrson E., Strategia konkurencji oraz przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa [w:] Kompendium wiedzy o gospodarce, red. E. Cyrson, PWN, Warszawa‐Poznań 2000.
 • Czech M., Szewczyk Ł., Społeczna odpowiedzialność instytucji parabankowych w Polsce, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” 2012, nr 1.
 • Dierickx I., Cool K., Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive Advantage, „Management Science” 1989, Vol. 35.
 • Dopierała Ł., Efektywność produktów emerytalnych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń na życie na przykładzie IKE, „Finanse i Prawo Finansowe” 2017, nr 14.
 • Dopierała Ł., Borodo A., Znaczenie waluty kryptograficznej Bitcoin jako środka wymiany, „Współczesna Gospodarka” 2014, Vol. 5, nr 2.
 • Gorynia M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa ‐ próba konceptualizacji i operacjonalizacji, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu” 1998, nr 266.
 • Hudson W.S., The Weber thesis reexamined, „The American Society of Church History” 2009, Vol. 57.
 • Jaworski W.L., Leksykon bankowo‐giełdowy, red. Z. Krzyżkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2006.
 • Jenkins W., Competing in Times of Evolution and Revolution. An Essay on Long‐Term Firm Survival, „Management Decision” 2005, Vol. 43.
 • Jonas A., Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Zarządzanie i Finanse, Warszawa 2002.
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, red. E. Oziewicz, T. Michałowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 • Piocha S., Radlińska K., Konkurencja i konkurencyjność sektora banków komercyjnych, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej” 2008, nr 12.
 • Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej (2017), Strona internetowa Narodowego Banku Polskiego, www.nbp.pl.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2006.
 • Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Review” 1990, Vol. 68.
 • Raport o sytuacji banków w 2015 roku, Strona internetowa Komisji Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-daf79a26-a91e-41f8-9a04-0c3246856b70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.