PL EN


2013 | 2 | 53-69
Article title

Projekty rewitalizacji w miastach Dolnego Śląska wspierane z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Content
Title variants
EN
Revitalization projects for the lower silesian towns, supported by the regional operating programme for 2007-2013
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spośród 91 miast woj. dolnośląskiego, 66 otrzymało wsparcie finansowe dla projektów rewitalizacji w priorytecie Miasta RPOWD, w tym wszystkie 37 miast o liczbie ludności powyżej 10 tys. i 29 spośród 54 miast liczących poniżej 10 tys. Taka sytuacja wskazuje na lepsze wykorzystanie możliwości wsparcia finansowego działań rewitalizacyjnych w większych miastach. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że dla tej grupy miast przewidziano kwotę 98,8 mln euro, co stanowi 92,2% całej sumy. W większości miast jedynym beneficjentem jest gmina. Najwięcej, blisko 40% wszystkich projektów stanowią projekty z zakresu budownictwa mieszkaniowego. Największą wartość finansową, blisko 35% całkowitej wartości, osiągnęły projekty budynków użyteczności publicznej. Na pierwszym miejscu pod względem wartości finansowej projektów rewitalizacji w przeliczeniu na mieszkańca znalazły się małe miasta. Słabo wypadły duże miasta, w tym Wrocław, który znalazł się na przedostatnim miejscu, z wartością 105 zł. Jednocześnie Wrocław osiągnął największą całkowitą wartość wszystkich projektów – ponad 65, 3 mln zł. Mały jest udział obszarów powojskowych i poprzemysłowych, największą część obszarów wsparcia stanowią strefy śródmiejskie. Najlepsze efekty osiągają zróżnicowane projekty, angażujące różnych partnerów, skumulowane na niewielkim obszarze, co zapewnia efekt synergii, jak w przypadku dzielnicy Nadodrze we Wrocławiu lub centrum miasta w Wałbrzychu.
EN
From among 91 towns of the Dolnośląskie (Lower Silesia) Region, 66 obtained financial aid designed for revitalization projects, under the Regional Operating Programme of the Lower Silesian Region, including all the 37 with the population exceeding 10,000 people and 29 of 54 towns with the population below 10,000. That situation indicates a better use of the financial support for revitalization activities in large towns. At the same time, we should point out that 98.8 million euros was designed for that group of towns, or 92.2% of the total amount. In the majority of towns, the municipality (local government) is the only beneficiary. Nearly 40% of all the projects concerned residential house building. The largest amount, corresponding to nearly 35% of the total fund, was spent on the public utility buildings. Small towns are the best in respect of the financial value of the projects per capita. Large cities, including Wrocław gained less. This regional capital was the second to the last in that statistics, with PLN 105 per resident. At the same time, Wrocław obtained the highest total value of all the projects: more than PLN 65,3 million. Post-military and post-industrial sites represented a small share in expenditures, with the largest proportion of the fund spent on central areas of town. The best results are obtained by the diverse projects which involve various partners and are concentrated on small areas, which assures the synergy effect, as it is the case of the Nadodrze Borough of Wrocław or thedowntown of Wałbrzych.
Year
Issue
2
Pages
53-69
Physical description
Dates
published
2013-06
Contributors
  • Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Wrocław
  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-daf7bfe8-f5c6-440b-b5c7-000199b86038
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.