Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 62 | 214-227

Article title

Employee retention management in the context of situational leadership

Content

Title variants

EN
Zarządzanie retencją pracowników w kontekście przywództwa sytuacyjnego

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Sposób zarządzania pracownikami ma fundamentalne znaczenie dla współczesnych organizacji. Pracownicy są najbardziej wartościowym i produktywnym zasobem każdej organizacji. Kiedy odchodzą z organizacji, zabierają ze sobą wiedzę, doświadczenie, kulturę i system wartości, co znacząco ogranicza jej efektywność i konkurencyjność. Zjawisko słabego przywiązania pracowników dotyka obecnie większość organizacji. Retencja pracowników, zwłaszcza tych o wysokim potencjale, to jedno z największych wyzwań dla współczesnych menedżerów. Problem podjęty w artykule dotyczy wpływu sytuacyjnego podejścia do zarządzania pracownikami na ich przywiązanie do organizacji. Celem autora było określenie znaczenia i roli przywództwa sytuacyjnego dla budowania strategii retencyjnych. Założono, że elastyczny dobór stylu zarządzania uwzględniający kompetencje i doświadczenia zawodowe może przyczyniać się do silniejszego identyfikowania się z organizacją i pozostawania w niej na dłużej. Artykuł opracowano na podstawie krytycznej analizy najnowszej literatury dotyczącej analizowanego zagadnienia. Zaprezentowano ideę modelu przywództwa sytuacyjnego. Zwrócono uwagę na jego słabe upowszechnienie i zarazem przydatność w dobie narastającej dynamiczności, nielinearności i niepewności warunków funkcjonowania organizacji. Przedstawiono zagadnienie retencji pracowników oraz czynniki podejmowane przez organizacje w celu zatrzymania pracowników, w szczególności tych najbardziej utalentowanych. Wykazano, że model przywództwa sytuacyjnego stwarza możliwość budowania bardziej kompleksowych strategii retencyjnych opartych na podmiotowych mechanizmach elastycznego oddziaływania na pracowników. Metodologia przywództwa sytuacyjnego umożliwia radzenie sobie ze zmiennością warunków działania poprzez przygotowanie różnych stylów zarządzania i różnych scenariuszy działania. Odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest retencja kluczowych pracowników, może być podejmowanie przez menedżerów strategii uwzględniających odpowiednie czynniki retencji przy zastosowaniu metodologii przywództwa sytuacyjnego i wkomponowanie ich w podstawową strategię biznesową.

Contributors

 • Department of Psychology and Didactics Management Institute Cracow University of Economics

References

 • Arasanmi, C. N., Krishna, A. (2019). Employer branding: perceived organisational suport and employee retention – the mediating role of organisational commitment. Industrial and Commercial Training, 51(3), 174–183. DOI: 10.1108/ICT-10-2018-0086.
 • Allen, D. G., Bryant, P. C., Vardaman, J. M. (2010). Retaining Talent: ReplacingMisconceptions With Evidence-BasedStrategies. Academy of Management Perspectives, 24(2), 48–64. DOI: 10.5465/amp.24.2.48.
 • Blanchard, K. (2007). Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji. Warszawa: PWN.
 • Das, B. L., Baruah, M. (2013). Employee retention: a review of literature. IOSR Journal of Business & Management, 14(2), 8–16. DOI: 10.9790/487X-1420816.
 • Dutta, A., Banerjee, S. (2014). Study of employee retention. International Journal of Business Management and Research, 4(1), 83–88.
 • Eldridge, D., Nisar, T. (2011). Employee and organizational impacts of flexitime work arrangements. Relations Industrielles/Industrial Relations, 66(2), 213–234. DOI:10.7202/1006144ar.
 • Hersey, P., Blanchard, K. H. (1977). Management of Organizational Behavior: UtilizingHuman Resources. (3rd edn.). New Jersey: Prentice Hall.
 • James, L., Mathew, L. (2012). Employee Retention Strategies: IT Industry. SCMS Journal of Indian Management, 9(3), 79–87.
 • Kopczyński, T. (2016). Podejście sytuacyjne w zarządzaniu projektami. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 421, 255–263.
 • Koźmiński, A. K., Piotrowski, W. (2006). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE.
 • Kumar, R., Arora, R. (2012). Determinants of talent retention in BPO industry. Indian Journal of Industrial Relations, 48(2), 259–273.
 • Kossivi, B., Xu, M., Kalgora, B. (2016). Study on determiningfactors of employeeretention. Open Journal of Social Sciences, 4(5), 261–268. DOI: 10.4236/jss.2016.45029.
 • Kyndt, E., Dochy, F., Michielsen, M., Moeyaert, B. (2009). Employe eretention: organisational and personalperspectives. Vocations and Learning, 2(3), 195–215. DOI:10.1007/s12186-009-9024-7.
 • Lachiewicz, S., Matejun, M. (2012). Ewolucja nauk o zarządzaniu. In: A. Zakrzewska--Bielawska (Ed.), Podstawy zarządzania (pp. 85–141). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Lawrence, P. J., Lorsch, J. W. (1967). Organization and Enviroment. Boston MA: Harward University Press.
 • Mehta, M., Kurbetti, A., Dhankhar, R. (2014). Review Paper-Study on Employee Retention and Commitment. International Journal of AdvanceResearch in Computer Science and Management Studies, 2(2), 154–164.
 • Merhar, C. (2016). Employee Retention: The Real Cost Of Losing An Employee. Retrieved from: https://www.peoplekeep.com/blog/bid/312123/Employee-Retention-The-Real-Cost-of-Losing-an-Employee (2019.09.21).
 • Morgan, G. (2002). Obrazy organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 • Peszko, A. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Kraków: Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH.
 • Rakhra, H. K. (2018). Study on factors influencing employee retention in companies. International Journal of Public Sector Performance Management, 4(1), 57–79. DOI:10.1504/IJPSPM.2018.088695.
 • Samuel, M. O., Chipunza, C. (2009). Employee retention and turnover: Using motivational variables as a Panacea. African Journal of Business Management, 3(8), 410–415. DOI: 10.5897/AJBM09.125.
 • Sarnecki, K. (2019). Ekonomia chaosu: Jak funkcjonować w takim środowisku. Wyjdź z paradygmatu linearności. Retrieved from: https://questcm.pl/blog/wyjdz-z-paradygmatu-linearnosci/ (2019.09.12).
 • Sasin, M. (2015). Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Schermerhorn, J. R. (2008). Zarządzanie. Warszawa: PWE.
 • Scott, K. D., McMullen, T., Royal, M. (2012). Retention of key talent and the role of rewards. World at Work Journal, 21(4), 1–19.
 • Sergio, R. P., Rylova, M. (2018). Employee Engagement and Empowerment as Gateway towardsRetention: The Case of Volkswagen Group. Journal of Eastern European and Central Asian Research, 5(2), 120–130. DOI: 10.15549/jeecar.v5i2.242.
 • Sharma, G. D., Mahendru, M., Singh, S. (2010). A study of Employee Retention in ITeS Industry: A Case of NorthIndia. Res Manageria, 1(1), 1–19.
 • Sherman, H. (1966). It all depends: A pragmatic approach to organization. Alabama: University of Alabama Press.
 • Silva, M. R. A., AmorimCarvalho, J. C., Dias, A. L. (2019). Determinants of Employee Retention. In: J. C. Amorim Carvalho, E. M. C. B. Sabino (Eds.), Strategy and Superior Performance of Micro and Small Businesses in Volatile Economies (pp. 44–56). Hershey PA: IGI, Business Science Reference. DOI: 10.4018/978-1-5225-7888-8.ch004.
 • Singh, D. (2019). A Literature Review on Employee Retention with Focus on Recent Trends. International Journal of Scientific Research in Science and Technology, 6(1), 425–431. DOI: 10.32628/IJSRST195463.
 • Sinha, C., Sinha, R. (2012). Factors affecting employee retention: A comparative analysis of two organizations from heavy engineering industry. European Journal of Business and Management, 4(3), 145–162. DOI: 10.5901/mjss.2014.v5n1p481.
 • Szenrok, S. (2018). Przywództwo sytuacyjne, czyli jak zarządzać, skoro każdy z nas jest inny. Retrieved from: http://opsychologii.pl/przywodztwo-sytuacyjne-czyli-jak-zarzadzac-skoro-kazdy-z-nas-jest-inny.html (2019.09.17).
 • Terera, S. R., Ngirande, H. (2014). The impact of rewards on jobsatisfaction and employeeretention. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(1), 481–487. DOI:10.5901/mjss.2014.v5n1p481.
 • Yousuf, S., Siddqui, D. A. (2019). Factors Influencing Employee Retention: A Karachi Based Comparative Study on IT and Banking Industry. International Journal of Human Resource Studies, 9(1), 42–62. DOI: 10.5296/ijhrs.v9i1.14111.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-dafbd16e-e789-4f57-b141-71769c9cf9fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.