PL EN


2013 | 4(22) | 153-171
Article title

Subiektywna ocena jakości życia dzieci z chorobą reumatyczną

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Subjective assessment of the quality of life of children with rheumatic disease
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono rozważania na temat subiektywnej oceny jakości życia dzieci z chorobą reumatyczną w następujących obszarach: fizycznym, intelektualnym, niezależności w życiu codziennym, społecznym oraz samoopisu. Przede wszystkim podjęto próbę poznania dziecięcych doświadczeń, które odnoszą się do doznawanych trudności spowodowanych chorobą, jak i tego, jakie znaczenia dzieci przypisują swoim ograniczeniom w poszczególnych obszarach życia. Istotne w podjętych badaniach były także kwestie dotyczące tego, jak dzieci postrzegają swoje własne zachowania wobec napotykanych trudności
EN
This article presents deliberations regarding the subjective assessment of the quality of life of children with rheumatic disease in the physical area, the intellectual area, independence in everyday life, in the social area and in a self-report. The main goal was to learn about the children’s experiences regarding the difficulties caused by the disease and the meanings they attribute to their limitations in different areas of life. How the children perceive their own behaviors in the face of difficulties they encounter was also an important issue in the study.
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
References
 • Bańka, A. (red.). (2005). Psychologia jakości życia. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
 • Baumann, K. (2006). Jakość życia w okresie późnej dorosłości – dyskurs teoretyczny. Gerontologia
 • Polska, 14, 4, 165–171.
 • Czapiński, J. (1994). Psychologia szczęścia. Poznań: Akademos.
 • Dziurowicz-Kozłowska, A. (2002). Wokół pojęcia jakości życia. Psychologia Jakości Życia, 1, 2,
 • 77–99.
 • Fleck-Bangert, R. (2002). O czym mówią rysunki dzieci. Kielce: Jedność.
 • Glaser, B.G., Strauss, A.L. (2009). Odkrywanie teorii ugruntowanej. Kraków: Zakład Wydawniczy
 • Nomos.
 • Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konieczna, I. (2012). Subiektywna ocena jakości życia przez dzieci z chorobą reumatyczną. Niepublikowana
 • rozprawa doktorska, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.
 • Lazarus, R.S., Folkman, S. (1987). Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer.
 • Lazarus, R.S. (1986). Paradygmat stresu i radzenia sobie. Nowiny Psychologiczne, 4, 2–39.
 • Mazur, J. (2006). Badania nad jakością życia dzieci i młodzieży. Remedium, 3, 1–3.
 • Okła, W., Łukasiewicz, M. (2007). Wsparcie społeczne jako czynnik modyfikujący poczucie jakości
 • życia osób niepełnosprawnych ruchowo. W: W. Okła, S. Steuden (red.), Jakość życia w chorobie.
 • (s. 139–152). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Oleś, M. (2005a). Jak oceniać jakość życia u dzieci? Psychologia Jakości Życia, 4, 1, 69–88.
 • Oleś, M. (red.). (2005b). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Metody diagnostyczne
 • w badaniach dzieci i młodzieży. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Oleś, M. (2006). Poczucie jakości życia u małych dzieci – czy i jak można je oceniać? Czasopismo
 • Psychologiczne, 12, 1, 101–114.
 • Sawyer, M.G., Whitham, J.N., Roberton, D.M., Taplin, J.E., Varni, J.W., Baghurst, P.A. (2004).
 • The relationship between health-related quality of life, pain and coping strategies in juvenile
 • idiopathic arthritis. Rheumatology, 43, 325–330.
 • Sęk, H., Cieślak, R. (2006). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
 • PWN.
 • Sierakowska, M., Matys, A., Kosior, A., Ołtarzewska, B., Kita, J., Sierakowski, S., Krajewska-
 • -Kułak, E. (2006). Ocena jakości życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Reumatologia,
 • 44, 6, 298–303.
 • Steuden, S., Okła, W. (red.). (2007). Jakość życia w chorobie. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Syrek, E. (red.). (2001). Jakość życia w chorobie. Społeczno-pedagogiczne studium indywidualnych
 • przypadków. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Wysocka, E. (2006). Techniki projekcyjne w psychopedagogicznym diagnozowaniu sytuacji rodzinnej
 • i szkolnej. W: E. Jarosz, E. Wysocka (red.), Diagnoza psychopedagogiczna – podstawowe
 • problemy i rozwiązania. (s. 324–361). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • WHO – The World Health Organization. (1998). WHO QOL User Manual. Geneva: WHO.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dafe0c78-039e-485a-bc57-ae25f166082f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.