PL EN


2020 | 108(164) | 151-165
Article title

Nowa perspektywa bilansu. Wartość poznawcza i analityczna – studium przypadku

Content
Title variants
EN
A new balance sheet perspective. Cognitive and analytical value – case study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bilans jest postrzegany jako istotny element sprawozdania finansowego o największym zakresie informacji umożliwiających ocenę sytuacji majątkowej i finansowej każdego podmiotu gospodarczego. Wyniki analizy finansowej, dokonanej na podstawie informacji zawartych w bilansie, są wykorzystywane zarówno przez interesariuszy zewnętrznych, np. inwestorów, jak i kadrę zarządzającą. Brak jednak rozważań na temat struktury i merytorycznego zakresu poszczególnych pozycji bilansowych. Autorki dostrzegają ten problem i podejmują próbę jego rozwiązania. Problem badawczy niniejszego artykułu odnosi się do sposobu prezentacji zasobów majątkowych oraz pozycji kapitałowych w bilansie oraz ich wartości poznawczej. Przedmiotem prowadzonych w niniejszym artykule rozważań jest autorska koncepcja bilansu odnosząca się do innego, aniżeli w formule obowiązującej według ustawy o rachunkowości, ujęcia składników majątkowych oraz źródeł ich finansowania. Celem artykułu jest zaprezentowanie walorów poznawczych i analitycznych autorskiej koncepcji prezentacji aktywów i pasywów w bilansie. W części teoretycznej przeprowadzono studia literatury, natomiast w części empirycznej zastosowano metodę studium przypadku oraz metody analizy finansowej. O oryginalności badań świadczy autorska propozycja bilansu oraz zaprezentowanie jej walorów poznawczych i analitycznych. Wnioski wysunięte z przeprowadzonych rozważań i badań empirycznych dowodzą, że zaproponowany bilans ma istotną wartość poznawczą oraz analityczną.
EN
The balance sheet is seen as an important element of the financial statement with the largest scope of information, enabling the assessment of the property and financial standing of each company. The results of the financial analysis based on the information of the balance sheet are used by both external stakeholders and the management. However, there are no considerations regarding the structure and substantive scope of individual balance sheet items. The authors notice this problem and try to solve it. The research problem of this paper relates to how assets, equity, and liabilities are presented in the balance sheet, as well as their cognitive value. The aim of the paper is to present the cognitive and analytical values of the author's concept of presenting assets, equity, and liabilities in the balance sheet. In the theoretical part, a literature review was carried out, while in the empirical part, the case study method and financial analysis methods were used. The originality of the research is demonstrated by the original bal-ance sheet proposal and a presentation of its cognitive and analytical values. The conclusions drawn from the considerations and empirical studies demonstrate that the proposed balance sheet has significant cog-nitive and analytical value.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Rachunkowości i Rewizji Finansowej
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Rachunkowości
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db00aef3-087b-447a-9cce-3143db510807
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.