PL EN


2014 | 2(12) | 39-56
Article title

Cultural context in marketing communication on international market

Authors
Content
Title variants
PL
Kontekst kulturowy w komunikacji marketingowej na rynkach międzynarodowych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The goal of this article is to show in what way cultural factors can determine decisions in international marketing. Particular attention is devoted to the decisions associated with marketing communication, that is, the way in which cultural factors influence our preferences concerning the style of communication and what two basic styles are distinguished within intercultural communication. On the basis of particular examples it will be shown on the one hand in what ways these styles are visible in various forms of marketing messages coming from various countries. On the other hand it will also be shown in what way these messages reflect (very often unwittingly) the culture and the system of values of an organization of the place were the messages originated. Before we start discussing the above-mentioned issues, the basic assumptions of the cultural marketing, as well as the term of culture, its models and dimensions will be presented.
PL
Celem tego artykułu jest pokazanie, w jaki sposób czynniki kulturowe mogą determinować decyzje w marketingu międzynarodowym. Szczególna uwaga poświęcona zostanie decyzjom związanym z komunikacją marketingową, czyli temu w jaki sposób czynniki kulturowe wpływają na nasze preferencje odnośnie stylu komunikacji i jakie dwa podstawowe style są wyróżniane w obrębie komunikacji międzykulturowej. Na podstawie konkretnych przykładów zostanie z jednej strony wykazane, w jaki sposób style te są widoczne w różnych formach przekazów marketingowych pochodzących z różnych krajów. Z drugiej zaś strony zostanie także przedstawione, w jaki sposób przekazy te odzwierciedlają (bardzo często nieświadomie) kulturę i system wartości organizacji lub miejsca, z którego ona pochodzi. Przed przystąpieniem do omówienia wspomnianych zagadnień zostaną zaprezentowane podstawowe założenia marketingu kulturowego, jak również pojęcie kultury, jej modeli oraz wymiarów. Połączenie tematu kompetencji międzykulturowej i marketingu jest niezwykle istotne. Kompetencja międzykulturowa jest uznawana za jedną z kluczowych umiejętności osób, zespołów i organizacji pracujących międzynarodowo, zaś jej rozwój pozwala na wywieranie wpływu także poza granicami własnego kraju, co jest z kolei również uznane za jedną z najważniejszych kompetencji międzynarodowych.
Publisher
Year
Issue
Pages
39-56
Physical description
Dates
published
2014-06
Contributors
 • Dominika Hirsch International
References
 • Benedict R., Wzory kultury, Muza, Warszawa 2005
 • Bhagat R. S., Steers R. M. (ed.), Cambridge Handbook of Culture, Organizations, and Work, Cambridge University Press, Cambridge 2009
 • Bjerke B., Kultura a style przywództwa, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2004
 • Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 • Brett J. M., Negotiating globally, Ca: John Wiley & Sons, San Francisco 2001
 • Christensen H., Compedium. International Business Marketing, Denmark 2002
 • Comfort J., Franklin P., The Mindful International Manager. How to work effectively across cultures, KoganPage, London 2011
 • Dahl S., Transfer Repor. Cultural Values in Advertising, University of Luton, 2000
 • Dahl S., Cross-Cultural Advertising Research. What Do We Know About the Influence of Culture on Advertising?, Middlesex University Business School, London 2004
 • Felser G., Interkulturelles Marketing, [in:] Handbuch Interkulturelle Kommunikation und Kooperation, Tom 2, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2003
 • Gesteland Richard, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 • Ghemawat P., Redefining Global Strategy. Crossing Borders in the World Where Differences Still Matter, Harvard Business School Press, Boston 2007
 • Grande I., Marketing Crosscultural, ESIC, Madryt 2004
 • Haig M., Brand Failures. The Truth About the 100 Biggest Branding Mistakes of All Time, Kogan Page Limited, London 2011
 • Hall E. T., Ukryty wymiar, Muza, Warszawa 2005
 • Hall E. T., Poza kulturą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 • Hall E. T., Taniec życia, Muza, Warszawa 1999
 • Hall E. T., Bezgłośny język, PIW, Warszawa 1987
 • Hofstede G., Kultury organizacji. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000
 • Hollensen S., Global Marketing. A Market-Responsive Approach, Pearson Education Limited, London 2001
 • Huang C. M., Park D., Cultural influences on Facebook photographs, [in:] International Journal of Psychology, 2012
 • Kim D., Yigang P., Heung S. P., High-versus low-context culture: A comparison of Chinese, Korean and American cultures, “Psychology & Marketing”
 • Kotler P., Keller K., Marketing Management. International edition–14th, Pearson Education international, New Jersey 2011
 • Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010
 • Lewis R. D., Cross-Cultural Communication: A Visual Approach, Transcreen Publications, Hampshire 2008
 • Lewis R. D., When cultures collide: Leading across cultures, Nicholas Brealey Publishing, Boston London 2006
 • Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 • Lipińska M. (ed.), Warsztaty kompetencji międzykulturowych – podręcznik dla trenerów, Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, Warszawa 2008
 • Matsumoto D., Culture and emotion, [in:] D. Matsumoto (ed.), The handbook of culture and psychology, Oxford University Press, Oxford 2001
 • Mitchell C., A Short Course in International Business Culture, World Trade Press, California 2000
 • Onkvisit S., Shaw J. J, International marketing: Analysis and strategy, Macmillan, Nowy York 1993
 • Pietrasieński P., Międzynarodowe strategie marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005
 • Rosinski P., Coaching międzykulturowy, Wydawnictwo New Dawn, Warszawa 2011
 • Singelis T. M., Bridging the gap between culture and psychology [in:] A.-M. Bouvy, F.J.R. Van de Vijver, P. Boski, P. G. Schmitz (ed.), Journey into cross-cultural psychology, Swets & Zeitlinger, Amsterdam/Lisse, 1994
 • Skupna O., Waszczy M., Różnice Kulturowe w Marketingu Międzynarodowym, [in:] J. Kubka (ed.), Zarządzanie-Etyka-Człowiek. Odpowiedzialność i humanizacja w procesach gospodarowania i zarządzania, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2006
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db02c97c-7844-4773-a76e-34bbd9dd2cc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.