PL EN


2013-2014 | 55-56 | 53-73
Article title

Mecenat nad bibliografiami dziedzinowymi w okresie zaborów

Authors
Content
Title variants
EN
Patronage in publishing subject bibliographies after the partitions of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Patronage played a tremendous role in publishing subject bibliographies after the partitions of Poland. Patronage in publishing referred mainly to financial support granted to compile or print a bibliography. The issuance was undertaken by printers, booksellers, renowned Polish patrons and authors of the bibliographies themselves. In the mid-nineteenth century individual patronage started to wane and was gradually replaced by more anonymous and collective market forces. Established in 1872, Akademia Umiejętności was ranked high among the most active institutional patrons, promoting such masterpieces as Bibliografia historii polskiej by Ludwik Finkel (Parts 1–3, 1891– 1914), Bibliografia ludoznawstwa polskiego by Franciszek Gawełek (1914) and Bibliografia słowianoznawstwa polskiego by Edmund Kołodziejczyk (1911).
Year
Volume
Pages
53-73
Physical description
Dates
published
2015-05-21
Contributors
 • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie
References
 • [Krzemiński S.], Zamierzone prace umiejętne na podstawie „Bibliografii Estreichera”, „Wiadomości Bibliograficzne Warszawskie” 1882, nr 1, s. 28–30.
 • „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” za lata 1878–1881, T. 2, 1882.
 • „Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności” za lata 1878–1880, T. 2, 1880.
 • „Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności” za rok 1877, T. 1, 1878.
 • Barycz H., Antoni Karbowiak – człowiek i dzieło. W pięćdziesięciolecie zgonu, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1969, R. 14, nr 2, s. 259-286.
 • Bednarska-Ruszajowa K., Michał Hieronim Juszyński – bibliograf i bibliofil: Próba uporządkowania problemów, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1976, R. 26, nr 1/2, s. 69-92.
 • Bednarska-Ruszajowa K., Uczyć – bawić – wychowywać. Książka i jej funkcja społeczna w Polsce w okresie Oświecenia, Kraków: Impuls, 2004.
 • Bieliński J., Autobiografia „Archiwum Historii Medycyny” 1926, t. 4, nr 2, s. 162.
 • Bieliński J., Źródła biograficzno-bibliograficzne Franciszka Giedroycia, „Gazeta Lekarska” 1911, nr 50, s. 1368.
 • Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa: Wydaw. Spółdzielcze, 1987.
 • Bocheński A., Z dziejów polskiej bibliografii lekarskiej, „Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej” 1968, R. 17, nr 7/8, s. 553-567.
 • Chadzinikolau E., Działalność wydawnicza Jana Konstantego Żupańskiego, [w:] Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w., pod red. Bogumiły Kosmanowej, Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2000, s. 73-111.
 • Czachowska J., Rozwój bibliografii literackiej w Polsce, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
 • Czerniatowicz J., Bibliografia filologii klasycznej w Polsce. Dzieje, stan i problemy, [w:] Z problemów bibliografii, [red. tomu Maria Lenartowicz, Janina Pelcowa, Henryk Sawoniak], Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1970, s. 249-267.
 • Dusińska H., Polska bibliografia medycyny, „Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej” 1986, R. 32, nr 339, s. 19-28.
 • Dybiec J., Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji 1860–1918, Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1981.
 • Filar Z., „Wykaz oryginalnych prac lekarskich polskich za czas od 1841 do 1890 włącznie”, jego zalety i wady, „Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej” 1957, R. 6, nr 2, s. 68–72.
 • Fita S., Środowisko absolwentów Szkoły Głównej i jego rola w powołaniu Kasy im. Józefa Mianowskiego, „Nauka Polska” 1995, T. 4, s. 12–20.
 • Gawełek F., Przedmowa, [w:] Bibliografia ludoznawstwa litewskiego, Wilno 1914, s. 3.
 • Hahn W., Bibliografia bibliografij polskich: do 1950 roku , wyd. 3, Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966.
 • Hahn W., Główne potrzeby bibliografii polskiej, „Gazeta Lwowska” 1921, nr 127, s. 5.
 • Hahn W., W sprawie wydania Bibliografii filologii klasycznej i literatury humanistycznej w Polsce do roku 1890, „Kwartalnik Klasyczny” 1929, R. 4, s. 369-462.
 • Hoszowska M., Ludwik Finkel i Akademia Umiejętności. Z dziejów współpracy naukowej Lwowa i Krakowa na przełomie XIX i XX wieku, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011.
 • Hulewicz J., Działalność wydawnicza Akademii Umiejętności w Krakowie w zakresie historii i literatury polskiej oraz historii oświaty i szkolnictwa w Polsce w latach 1873–1918, „Pamiętnik Literacki” 1960, R. 51, z. 1, s. 45-104.
 • Katalog dzieł wydanych z zapomogi Kasy im. Mianowskiego w latach 1881–1929, Warszawa: Kasa im. Mianowskiego. Instytut Popierania Nauki, 1929.
 • Katalog książek z zakresu filozofii wydanych staraniem księgarń E. Wende i S-ka w Warszawie oraz H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i S-ka we Lwowie, Warszawa: Księgarnia E. Wende i S-ka ; Lwów: Księgarnia H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i S-ka , 1924.
 • Koredczuk B., Udział inteligencji prawniczej Królestwa Polskiego w kształtowaniu kultury książki (1815–1915), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.
 • Korpała J., Dzieje bibliografii w Polsce, Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1969.
 • Korpała J., Zarys dziejów bibliografii w Polsce, Wrocław: Zakład im. Ossolińskich, 1953.
 • Kosiek Z., Zarys dziejów polskiej bibliografii rolniczej, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” 1959, Seria B, z. 2, s. 213-231.
 • Kowalski T., Działalność wydawnicza Biblioteki Kórnickiej do roku 1825, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1959, T. 7, s. 93-140.
 • Krawczuk Z., Ludwik Hiacynt Gąsiorowski – lekarz, działacz polityczny i historyk medycyny, „Medycyna Nowożytna” 1997, T. 4, nr 1/2, s. 130–140.
 • Krzywicka M., Matczuk A., Bibliografia w kręgu zainteresowań Hieronima Łopacińskiego, [w:] Hieronim Łopaciński. Epoka, ludzie, region, materiały z konferencji naukowej, Lublin, 19-20 września 2006 r., pod red. Zdzisława Bielenia, Lublin 2006, s. 127-142.
 • Longchamps de Berier R., Polska bibliografia prawnicza 1911, 1912: rejestr alfabetyczny z polecenia Komisyi Bibliograficznej Towarzystwa Prawniczego we Lwowie, Lwów: Drukarnia Jakubowskiego i Sp., 1916.
 • Łapiński H., U początków działalności wydawniczej Ossolineum 1817–1834, Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973.
 • Malec D., Adam Niemirowski (1841–1921) – wybitny propagator, znawca i bibliograf notariatu, „Nowy Przegląd Notarialny” 2007, R. 9, nr 1, s. 101–106.
 • Maślankiewicz K., Eugeniusz Romer jako bibliograf, „Czasopismo Geograficzne” 1955, T. 36, s. 195–200.
 • Matczuk A., Bibliografia dziedzinowa w działalności Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1872–1952, [w:] Między tekstem a znakiem. Prace ofiarowane Profesor Barbarze Trelińskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Aleksandry Jaworskiej i Sławomira Górzyńskiego, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2013, s. 465–482.
 • Matczuk A., Przyczynek do dziejów bibliografii prawniczej w Polsce. Adolfa Suligowskiego. „Bibliografia polska prawnicza XIX i XX w.”, „Res Historica” 2002, T. 13, s. 181-307.
 • Matczuk A., Teofil Żebrawski (1800–1887) jako bibliograf, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1997, R. 42, nr 3–4, s. 119–138.
 • Mauer-Górska B., Stanisław Kośmiński (1827–1883) lekarz, bibliotekarz i bibliograf, Warszawa: [Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki], 2002.
 • Mężyński A., Mecenat nad publikacjami naukowymi w XIX wieku, [w:] Z dziejów mecenatu kulturalnego w Polsce, red. J. Kostecki, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1999, s. 143-168.
 • Mlekicka M., Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów, Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1987.
 • Muszkowski J., Potrzeby bibliografii, „Myśl Polska” 1915, T. 2, z. 6, s. 165-167.
 • Nagrody za prace naukowe, „Nauka Polska” 1919, R. 2, s. 604.
 • Nowak A., Złote lata bibliografii. Ludwik Finkel i jego dzieło: zarys monografii, Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2007.
 • Nowak A., Związki bibliografii z nauką historii na przykładzie dokonań Ludwika Finkla, twórcy bibliografii historii polskiej, [w:] Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, pod red. Dariusza Kuźminy, Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2007, s. 223–232.
 • Piłatowicz J., Feliks Kucharzewski (1849–1935). Historyk techniki, Warszawa: Retro-Art., 1998.
 • Piskurewicz J., Warszawskie instytucje społecznego mecenatu w okresie 1860–1906, [w:] Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i w XX wieku. Organizacje i instytucje, pod red. Bohdana Jaczewskiego, Wrocław ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987, s. 58-105.
 • Sawoniak H, Biblioteki współczesne, bibliografia, informacja naukowa, Katowice: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, 1995.
 • Skrzypczak A., „Biblioteka Umiejętności Lekarskich” i jej wydawca Polikarp Girsztowt, „Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej” 1967, R. 16, nr 2, s. 105–113.
 • Sordylowa B., „Literatura polska” Gabriela Korbuta. Z dziejów polskiej bibliografii literackiej, Kraków: nakł. UJ, 1971.
 • Sordylowa B., Gabriel Korbut. Życie i dzieło, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978.
 • Sprawozdania Sekretarza Generalnego z czynności Akademii Umiejętności od kwietnia 1913 do kwietnia 1914. „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie” R. 1913/1914, s. 8-82.
 • Szweykowski Z., Zarys historii Kasy im. Mianowskiego, „Nauka Polska” 1932, T. 15, s. 123-124.
 • Świderski B., Bibliografia geografii Polski. Rys historyczno-analityczny, [w:] Z problemów bibliografii, , [red. tomu Maria Lenartowicz, Janina Pelcowa, Henryk Sawoniak], Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1970, s. 289–304.
 • Wałęga A., Początki akademickiej historii wychowania w Polsce. Antoni Karbowiak (1859–1919), Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2007.
 • Wiadomość literacka. (Wyjątek z listu), „Biblioteka Warszawska” 1842, T. 2, s. 715-716.
 • Więckowska H., Treichel I., Zarys dziejów polskich bibliotek oraz bibliografii i bibliologii polskiej, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” 1966, Seria E, z. 2, s. 76.
 • Wrzosek A., Wspomnienia o Franciszku Giedroyciu, „Archiwum Historii Medycyny” 1948, t. 19, s. 282.
 • Żebrawski T., Przedmowa, [w:] Bibliografia piśmiennictwa z zakresu matematyki i fizyki i ich zastosowań, Kraków 1873, s. II.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db115587-3caf-4f8a-a531-d940aa6aa6de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.