PL EN


2013 | 5/6 | 65-79
Article title

Źródła wiedzy o unijnych rynkach pracy a aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów trzecich klas gimnazjum

Content
Title variants
EN
Sources of knowledge about EU labour markets and educational and professional aspirations of third grade students of secondary schools.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Znaczna część młodzieży kształtuje swoje aspiracje dotyczące zawodu i szkoły, uwzględniając możliwość pracy za granicą. Swoją wiedzę na temat unijnych rynków pracy, ich oczekiwań, poszukiwanych zawodów, wymagań w odniesieniu do poszczególnych zawodów, zasad zatrudniania Polaków, młodzież w większości czerpie z rozmów z osobami pracującymi za granicą i z mediów. Stwierdzono istnienie różnic zarówno w stopniu wpływu otwarcia unijnych rynków pracy dla polskich pracowników na aspiracje edukacyjno-zawodowe, jak również w treści i poziomie aspiracji między uczniami, mającymi w szkole zajęcia z doradcą zawodowym o unijnych rynkach pracy a tymi, z którymi w szkole nie poruszano tej tematyki. Wiedza na temat unijnych rynków pracy, uzyskana od szkolnego doradcy zawodowego, wpływa nie tylko na zwiększenie wpływu otwarcia unijnych rynków pracy na aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów, lecz także na wybierane przez młodzież zawody i szkoły ponadgimnazjalne, które są bardziej dostosowane do zapotrzebowania rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej.
EN
A substantial part of youth shape their professional and school aspirations taking into account the possibility of working abroad. Young people draw their knowledge about EU labour markets, their expectations, searched jobs, requirements regarding specific jobs and the principles of employment of Polish people mainly from talks with people who work abroad and from the media. It has been stated that there are differences in the degree of EU markets opening impact for educational and professional aspirations of students. Moreover, there are also differences in the content and the degree of aspirations between students who have lessons about EU labour markets with a profession counselor at school and students with whom this topic was not raised. Knowledge about EU labour markets acquired from a school profession counselor affects the increase of impact of EU labour markets opening on educational and professional aspirations. It also has an influence on choosing by students jobs and secondary schools that are better adjusted to labour market needs in Poland and the European Union.
Year
Issue
5/6
Pages
65-79
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db1e4927-4058-4383-97ce-f11b98de17d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.